Salonul BD “Povești din București în Benzi Desenate” își deschide porțile

0
644

Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu: Ghe­or­ghe Ghe­or­ghiu Dej și Nico­lae Ceau­șes­cu eva­dea­ză și se îndreap­tă spre Bucu­rești… Rege­le face decla­ra­ții… Mir­cea Eli­a­de îi con­dam­nă pe comu­niști… Jur­na­liș­tii răpiți se întorc din Irak, iar cio­ba­nul Bucur își adu­nă oile, în timp ce o Pisi­că Pătra­tă se mani­fes­tă pe clă­di­ri­le din Bucu­rești! Aces­tea ar fi doar câte­va subiec­te pe care vă invi­tăm să le des­co­pe­riți, mai pe larg, la cea dea VI‑a edi­ție a Salo­nu­lui BD – “Povești din Bucu­rești în Benzi Desenate”.

Con­si­de­ra­tă a 9‑a artă, Ban­da Dese­na­tă “repre­zin­tă un mij­loc de comu­ni­ca­re pe cale gra­fi­că, alcă­tu­i­tă cu aju­to­rul ima­gi­ni­lor și, ade­se­ori, a cuvin­te­lor, în sco­pul de a ilus­tra un fir nara­tiv” spu­ne defi­ni­ția. Dar pen­tru mulți din­tre noi, repre­zin­tă un alt mod de a des­co­peri o poves­te, sau de a pătrun­de într-un uni­vers care ține atât de copi­lă­rie-ado­les­cen­ță cât și de matu­ri­ta­te, având în vede­re că ban­da dese­na­tă, prin genu­ri­le sale, poa­te fi citi­tă la ori­ce vârstă.

Ver­ni­sa­jul va avea loc marți, 6 august 2019, ora 19:00 la Pala­tul Suțu – Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești în pre­zen­ța maes­tru­lui Valen­tin Tăna­se, Șer­ban Andre­es­cu, Vali Ivan și autori de ban­dă dese­na­tă din noua generație.

Cole­gi­ul Națio­nal “Ghe­or­ghe Șin­cai” din Bucu­rești este invi­ta­tul special.

Elevi din toa­tă țara au par­ti­ci­pat cu lucrări la con­cur­sul salo­nu­lui. Cele mai bune vor fi expu­se pe simeza Pala­tu­lui Suțu. 

În cadrul ver­ni­sa­ju­lui se vor decer­na cele 3 pre­mii ale con­cur­su­lui: Mare­le Pre­miu, Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună gra­fi­că și Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun scenariu.

Afi­șul salo­nu­lui este rea­li­zat de maes­trul Valen­tin Tăna­se. 

Expo­zi­ția Salo­nu­lui BD, cu pes­te 70 de plan­șe și 30 de autori, va fi des­chi­să până la fina­lul lunii sep­tem­brie. În wee­kend copi­ii sunt invi­tați la o serie de ate­li­e­re de benzi dese­na­te, după cum urmează:

Sâm­bă­tă 10 august, 10.00–12.00 / Pala­tul Suțu,
Sâm­bă­tă 17 august, 10.00–12.00 / Pala­tul Suțu,
Sâm­bă­tă 14 sep­tem­brie, 10.00–12.00 / Pala­tul Suțu.

Par­ti­ci­pa­rea la ate­li­e­re se face numai pe bază de înscri­eri. Pen­tru înscri­eri și deta­lii vă rugăm să tri­mi­teți un e‑mail către adre­sa [email protected], indi­când ate­li­e­rul / ate­li­e­re­le la care doriți să par­ti­ci­pați. Cate­go­ria de vâr­stă: 7–14 ani. Taxă par­ti­ci­pa­re: 10 lei/copil. Ate­li­e­re­le sunt sus­ți­nu­te de auto­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu, invi­tat: artis­tul Alin Teo­dor, în data de 3 și 10 august.

Salo­nul BD – “Povești din Bucu­res­ti în Benzi Dese­na­te” a fost ini­țiat în anul 2014 de dr. Adri­an Maju­ru, mana­ge­rul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești și Mihai I. Grăj­dea­nu, autor de benzi desenate.


Man­ga­lia News, 06.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply