PROIECTELE EDUCAȚIONALE ESA 2019–2020, LA CARE POT APLICA ȘCOLILE DIN ROMÂNIA

0
317
UK students take part in the start of the Mission X competition, in conjunction with the UK Space Agency

PROIECTELE EDUCAȚIONALE ESA 2019–2020, LA CARE POT APLICA ȘCOLILE DIN ROMÂNIA.

Șco­li­le din Româ­nia sunt invi­ta­te să par­ti­ci­pe la cele cinci pro­iec­te șco­la­re ale Agen­ți­ei Spa­ți­a­le Euro­pe­ne (ESA) dedi­ca­te învă­țămân­tu­lui pri­mar și gim­na­zi­al care se vor deru­la în anul șco­lar 2019 – 2020.

Ini­ția­ti­ve­le edu­ca­țio­na­le își pro­pun să spri­ji­ne tine­rii în îmbu­nă­tă­ți­rea înțe­le­ge­rii și com­pe­ten­țe­lor în dis­ci­pli­ne­le STEM (ști­in­ță, teh­no­lo­gie, ingi­ne­rie și mate­ma­ti­că), în para­lel cu sti­mu­la­rea cre­a­ti­vi­tă­ții și gân­di­rii cri­ti­ce.

Com­pe­ti­ția Euro­pea­nă Astro Pi 2019/20
 
Com­pe­ti­ția Euro­pea­nă Astro Pi 2019/20 le ofe­ră ele­vi­lor oport­u­ni­ta­tea de a deru­la cer­ce­tări ști­in­ți­fi­ce în spa­țiu, scri­ind pro­gra­me ce vor rula pe com­pu­te­re­le Ras­pber­ry Pi de pe Sta­ția Spa­ți­a­lă Inter­națio­na­lă.

Inter­val de vâr­stă Mis­sion Zero: până la 14 ani. Înscri­eri des­chi­se din 12 sep­tem­brie 2019 până la data de 20 mar­tie 2020.

Inter­val de vâr­stă Mis­sion Spa­ce Lab: 12 – 19 ani. Înscri­eri des­chi­se din 12 sep­tem­brie până la data de 25 octom­brie 2019.

Cli­ma­te Detec­ti­ves

În cadrul aces­tui pro­iect, echi­pe de elevi sunt pro­vo­ca­te să își adu­că con­tri­bu­ția. Ei iden­ti­fi­că și cer­ce­tea­ză o pro­ble­mă de mediu loca­lă folo­sind ima­gini din sate­lit sau măsu­ră­tori de la sol și pro­pun, pe baza rezul­ta­te­lor obți­nu­te, o moda­li­ta­te de moni­to­ri­za­re sau rezol­va­re.
Inter­val de vâr­stă: 8 – 15 ani. Lan­sa­rea pro­iec­tu­lui: 18 sep­tem­brie.

Can­sat
 
În cadrul aces­tui pro­iect, echi­pe­le con­stru­iesc un sate­lit mic, de mări­mea unei doze de bău­tu­ră răco­ri­toa­re, ce va fi lan­sat până la 1 km de o rache­tă mică.
Inter­val de vâr­stă: 14 – 19 ani. Înscri­eri des­chi­se din 27 sep­tem­brie până la data de 2 decem­brie 2019.

Moon Camp
 
În cadrul aces­tui pro­gram inter­națio­nal inspi­ra­țio­nal, ele­vii vor folo­si teh­no­lo­gii ino­va­ti­ve de învă­ța­re pen­tru a pro­iec­ta pro­pria bază pe Lună, cu aju­to­rul unui instru­ment de mode­la­re 3D.

Inter­val de vâr­stă Moon Camp Zero (cate­go­rie nouă): 6 – 14 ani. Înscri­eri des­chi­se din 4 noiem­brie, până la data de 31 ianu­a­rie 2020.

Inter­val de vâr­stă Moon Camp Cha­l­len­ge Cate­go­ria 1: până la 14 ani (inclu­siv). Înscri­eri des­chi­se din 6 ianu­a­rie 2020, până la data de 25 mar­tie 2020.

Inter­val de vâr­stă Moon Camp Cha­l­len­ge Cate­go­ria 2: de la 15 ani până la (inclu­siv) 18 ani. Înscri­eri des­chi­se din 6 ianu­a­rie 2020, până la data de 25 mar­tie 2020.
Mis­sion X
 
Misiu­nea X: Antre­nea­ză-te ca un astro­naut” este o pro­vo­ca­re edu­ca­țio­na­lă inter­națio­na­lă ce are în cen­tru sănă­ta­tea, ști­in­ța, sta­rea fizi­că și ali­men­ta­ția și îi încu­ra­jea­ză pe elevi să se antre­ne­ze ase­me­nea unui astro­naut.
Inter­val de vâr­stă: 8 – 12 ani. Lan­sa­rea com­pe­ti­ți­ei: ianu­a­rie 2020.

UK stu­dents take part in the start of the Mis­sion X com­pe­ti­tion, in con­junc­tion with the UK Spa­ce Agen­cy

Mai mul­te deta­lii des­pre pro­iec­te­le șco­la­re ESA, inclu­siv ter­me­ne­le limi­tă și con­di­ți­i­le de par­ti­ci­pa­re, sunt dis­po­ni­bi­le pe site-ul ESA dedi­cat edu­ca­ți­ei.
 
Cre­dit ima­gi­ne: UK Spa­ce Agen­cy-Micha­el Coc­ker­ham.


Man­ga­lia News, 21.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply