Ea este Ana Maria, profa din Galați care a luat nota 10 la Titularizare, dar tot nu a primit un post la catedră

2
744

Pro­fe­soa­ră cu 10,00 la Titu­la­ri­za­re, dar fără post!

Ana-Maria Cos­tiuc este unul din­tre cei trei pro­fe­sori care au luat notă maxi­mă la Titu­la­ri­za­re. Pre­dă Şti­inţe socio-uma­ne de 13 ani, a par­ti­ci­pat de zece ori la con­curs, pen­tru că în fie­ca­re an nu a prins post, deşi a luat şi note pes­te 9,00. Chiar şi 9,70. Nici acum, că a luat 10,00, situ­a­ţia nu s‑a schim­bat. Nici măcar în judeţe­le veci­ne nu sunt pos­turi. Spe­ră totu­şi să obţi­nă ceva la supli­ni­re.

Cum am des­chis dis­cu­ţia, pri­me­le lucruri des­pre care a ţinut să-mi vor­beas­că au fost rezul­ta­te­le ele­vi­lor ei, nu cele pro­prii.

Anul aces­ta am avut trei cla­se de a 12‑a la Lice­ul “Mir­cea Eli­a­de”. Toţi ele­vii mei care au ales să dea Baca­la­u­re­a­tul la dis­ci­pli­ne­le pe care le pre­dau au pro­mo­vat exa­me­nul. Chiar şi unul din­tre ei, cu difi­cul­tă­ţi de învă­ţa­re, a mers pe mâna mea, i‑am sis­te­ma­ti­zat mate­ria şi i‑am garan­tat că va lua notă de tre­ce­re. Şi aşa a fost. Unul din­tre elevi, Ale­xan­dru Caram­fil, a luat 10 la Logi­că. Eu nu am copi­ii mei încă, dar la fie­ca­re înce­put de an şco­lar simt că sunt mamă, deci res­pon­sa­bi­lă, pen­tru câte 200 de copii”, poves­teş­te dăs­că­li­ţa, cu sigu­ranţa pro­fe­si­o­nis­tu­lui care ştie exact cu ce “se mănân­că” mese­ria sa.

O întreb care sunt lucru­ri­le cele mai impor­tan­te ca un pro­fe­sor să fie bun la cla­să, iar lis­ta înce­pe să cur­gă, sis­te­ma­ti­zat, aşa cum ştie să facă şi cu mate­ria pe care o pre­dă:

Să aibă, în pri­mul rând, cunoş­tinţe de spe­cia­li­ta­te soli­de, pen­tru că n‑ai ce cău­ta în faţa ele­vi­lor dacă tu bâj­bâi prin mate­rie, n‑ai cum să sis­te­ma­ti­zezi ast­fel încât să‑i faci să pri­cea­pă ce tre­bu­ie învă­ţat. Apoi, tre­bu­ie să cunoşti, să înţe­legi şi să acce­pţi rit­mul lor de asi­mi­la­re a cunoş­tinţe­lor. Nu exis­tă elevi care nu vor să înveţe, exis­tă pro­fe­sori care n‑au răb­da­re cu ei. Îţi tre­bu­ie tact, dar şi dorinţa de a cău­ta noi per­spec­ti­ve de a pre­da mate­ria, tre­bu­ie să fii cre­a­tiv.

Ast­fel încât să reu­şeşti să‑i moti­vezi pe elevi să înveţe. Să le pla­că măcar un pic dis­ci­pli­na pe care o pre­dai, ori­cât de grea ar fi. Asta e tot sar­ci­na pro­fe­so­ru­lui să le‑o facă un pic sim­pa­ti­că. Am avut şi eu anii, la înce­put, în care pre­dam fun­cţio­nă­reş­te, de la înă­lţi­mea cate­drei, dar mi-am dat sea­ma că aşa nu mer­ge. Tre­bu­ie să te apro­pii de elevi, să‑i abor­dezi ca pe niş­te par­te­neri, nu de unde­va de sus, pen­tru că‑i pierzi. Însă, ca să poţi face toa­te aces­tea, chiar dacă sună cli­şeic, îţi tre­bu­ie, în pri­mul rând drag de pro­fe­sie, pen­tru că asta se trans­mi­te cel mai bine când intri pe uşa cla­sei. Nu-ţi pla­ce ţie ce faci, nu-ţi pla­ce ce pre­dai, cum pre­dai, ime­di­at te-au simţit şi copi­ii şi i‑ai pier­dut”.

Întrea­ga poves­te, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Pe bune??? E ciu­dat! Ciu­dat că scri­eți aces­te arti­co­le! Între­bați anga­ja­ții din pri­mă­rie, când se scot pos­turi la con­curs ptr.angajare , cine are pri­o­ri­ta­te! Totul e fic­tiv, de ochii lumii! E băta­ie de joc, pune oame­nii pe dru­muri să-și facă dosa­re, și te tre­zești că pos­tu­ri­le sunt deja ocu­pa­te. Pe pile si rela­tii! Tot felul de rela­ții. Ei afi­șea­ză anun­țul cu anga­jări ptr.ca așa tre­bu­ie să pro­ce­de­ze, dar cine se anga­jea­ză numai ei știu! Așa că nu vă mai mirați! Des­pre ce vor­bim? Mi‑e leha­mi­te. O să ple­căm toți din țară. Să rămâ­nă cu pile­le și nea­mu­ri­le lor.

  2. La fel și la bal­near!! Nu mai ama­gi­ti oame­nii cu anga­ja­ri­le, nu au nici o șan­să! Oameni buni!!! Nu vă chi­nuti să faceți dosa­re ptr.angajari, nu aveți nici o șan­să! Mai ales la bal­near!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele