Primarul Mangaliei cere Guvernului și CJ Constanța programe speciale, pentru stațiunile de interes național

0
627

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei cere Guver­nu­lui și CJ Con­stan­ța pro­gra­me spe­ci­a­le, pen­tru sta­țiu­ni­le de inte­res națio­nal.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, soli­ci­tă Guver­nu­lui și Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța înfi­in­ța­rea unor pro­gra­me spe­ci­a­le de finan­ța­re, des­ti­na­te exclu­siv sta­țiu­ni­lor de inte­res națio­nal.

Sta­țiu­ni­le de la malul Mării Negre, dar și mul­te alte sta­țiuni din țară au acest sta­tut, fiind de inte­res națio­nal. Cu toa­te aces­tea, Guver­nul nu alo­că niciun leu pen­tru dezvol­ta­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii, cu sco­pul atra­ge­rii unui număr mai mare de turiști români și stră­ini. Mai mulți turiști înseam­nă, în fond, mai mulți bani la buge­tul sta­tu­lui”, a expli­cat edi­lul.

El a pre­ci­zat că Man­ga­lia, un muni­ci­piu cu numai 44.000 de locu­i­tori, admi­nis­trea­ză șase sta­țiuni de inte­res națio­nal, dar nici Guver­nul, nici Con­si­li­ul Jude­țean nu s‑au pre­o­cu­pat vreo­da­tă de infras­truc­tu­ra aces­tor sta­țiuni.

Toa­te pro­iec­te­le de moder­ni­za­re a sta­țiu­ni­lor sunt imple­men­ta­te exclu­siv de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Am atras bani euro­peni atât pen­tru stră­zi­le din sta­țiuni, dar și pen­tru rea­bi­li­ta­rea fale­ze­lor, iar cofi­nan­ța­rea se face exclu­siv din buge­tul local”, a mai spus Radu Cris­ti­an. El a sub­li­ni­at că, de la an la an, numă­rul de turiști este în creș­te­re, iar inves­ti­to­rii sunt tot mai inte­re­sați de sudul lito­ra­lu­lui.

Acum șap­te ani, exis­tau 26 de uni­tăți hote­li­e­re închi­se. Acum mai sunt doar 4. Mul­te hote­luri au fost deja redes­chi­se, iar la alte­le se lucrea­ză. Inves­ti­to­rii sunt atrași de faci­li­tă­ți­le fis­ca­le acor­da­te de muni­ci­pa­li­ta­te, dar și de fap­tul că sta­țiu­ni­le din sud sunt mult mai aeri­si­te, cu mul­te zone verzi”, a mai spus Radu Cris­ti­an.

El sub­li­ni­at totuși că este nevo­ie urgen­tă ca Guver­nul și Con­si­li­ul Jude­țean să se impli­ce direct în dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii sta­țiu­ni­lor de inte­res națio­nal.

Soli­cit Guver­nu­lui să cre­e­ze un Pro­gram Națio­nal de Dezvol­ta­re a tutu­ror sta­țiu­ni­lor de inte­res națio­nal. Pro­iec­te­le să fie imple­men­ta­te direct de Exe­cu­tiv, ca în cazul PNDL. De ase­me­nea, CJ Con­stan­ța să demon­stre­ze că îi pasă de sta­țiu­ni­le de la Marea Nea­gră și să alo­ce resur­se finan­ci­a­re pen­tru infras­truc­tu­ră, din cote­le defal­ca­te”, a con­chis pri­ma­rul Man­ga­li­ei.


Man­ga­lia News, 15.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele