Primarul Mangaliei acuză conducerea PSD-ALDE a CJ Constanța că subminează turismul din sudul litoralului

0
1899

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, acu­ză con­du­ce­rea PSD-ALDE a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța că a sub­mi­nat turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui, prin blo­ca­rea pro­iec­te­lor de infras­truc­tu­ră, des­ti­na­te flui­di­ză­rii tra­fi­cu­lui pe DN39, între Agi­gea și Man­ga­lia.

Pe toa­tă dura­ta sezo­nu­lui esti­val, acea por­țiu­ne de drum este un cal­var pen­tru șoferi, un fel de Valea Pra­ho­vei. De la Agi­gea până în sudul lito­ra­lu­lui și Vama Veche ajungi să stai câte 3 – 4 ore în tra­fic, pe o dis­tan­ță de numai 30 de km”, a expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei. El a pre­ci­zat că mulți inves­ti­tori au refu­zat să facă afa­ceri în sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, toc­mai din acest motiv, al lip­sei infras­truc­tu­rii.

Con­du­ce­rea CJ cunoaș­te de ani buni aceas­tă pro­ble­mă, dar a refu­zat efec­tiv să inves­teas­că bani în cre­a­rea unei rute alter­na­ti­ve pen­tru DN 39. Acum un an-doi, pre­șe­din­te­le CJ, Horia Țuțu­ia­nu (PSD) mi‑a pro­mis, per­so­nal, că până în 2019 va fi gata șosea­ua oco­li­toa­re Agi­gea — Techir­ghi­ol — Toprai­sar — Moș­neni — Olimp. Până la aceas­tă oră, nici măcar o bor­du­ră nu a fost monta­tă pe acel seg­ment de drum”, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

Potri­vit aces­tu­ia, CJ ar fi putut atra­ge și fon­duri UE pe axa 6.1. POR 2014–2020 pen­tru con­struc­ția sau moder­ni­za­rea vari­an­tei oco­li­toa­re a DN 39 între Agi­gea și Man­ga­lia.

Suma dis­po­ni­bi­lă în cadrul aces­tui pro­gram euro­pean era de 118 mili­oa­ne de euro. CJ a ales să asfal­te­ze niș­te dru­muri comu­na­le cu sume colo­sa­le, în loc să flui­di­ze­ze tra­fi­cul către sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui. Asta înseam­nă sabo­ta­rea eco­no­mi­ei loca­le, din con­si­de­ren­te strict poli­ti­ce. Dacă Man­ga­lia ar fi avut un pri­mar din PSD-ALDE, Guver­nul sau CJ ar fi alo­cat fon­duri pen­tru acea rută oco­li­toa­re. În cazul de față, turiș­tii și locu­i­to­rii din sudul jude­țu­lui sunt con­dam­nați să-și petrea­că vacan­țe­le blo­cați în tra­fic, doar pen­tru cal­cu­le­le elec­to­ra­le ale actu­a­lei con­du­ceri a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 08.08.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele