Primăria Mangalia organizează CONCURS pentru funcția vacantă de ȘEF SERVICIU CONTABLITATE

0
517

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de pro­mo­va­re pe fun­cţia publi­că de con­du­ce­re vacan­tă de şef ser­vi­ciu grad II – Ser­vi­ci­ul Con­ta­bi­li­ta­te, în data de 23.09.2019, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 25.09.2019, ora 10:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul insti­tu­ţi­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13,  în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le O.U.G. nr. 57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv şi H.G. nr. 611/2008 pen­tru apro­ba­rea nor­me­lor pri­vind orga­ni­za­rea şi dezvol­ta­rea cari­e­rei fun­cţio­na­ri­lor publici, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Pen­tru a par­ti­ci­pa la con­cur­sul de pro­mo­va­re pe fun­cţia publi­că de con­du­ce­re, fun­cţio­na­rii publici tre­bu­ie să înde­pli­neas­că cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ţii:

– să fie numi­ţi într‑o fun­cţie publi­că din cla­sa I;

– să înde­pli­neas­că con­di­ţi­i­le mini­me de vechi­me în spe­cia­li­ta­te, res­pec­tiv 5 ani;

– să aibă stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul ști­in­țe­lor eco­no­mi­ce;

– să fie absol­venţi cu diplo­mă ai stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re de mas­ter în dome­ni­ul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce, mana­ge­ment sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii fun­cţi­ei publi­ce;

– să nu aibă o san­cţiu­ne dis­ci­pli­na­ră nera­di­ată în con­di­ţi­i­le pre­zen­tu­lui cod.

Dosa­re­le de con­curs se depun în peri­oa­da 20.08.2019 – 09.09.2019, ora 16:00, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia din Şos. Con­stanţei nr. 13, Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne şi S.S.M., tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected], şi tre­bu­ie să conţi­nă urmă­toa­re­le docu­men­te:

a) for­mu­la­rul de înscri­e­re pre­vă­zut în ane­xa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c) copia actu­lui de iden­ti­ta­te;

d) copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

e) copie a diplo­mei de mas­ter sau de stu­dii post­u­ni­ver­si­ta­re în dome­ni­ul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce, mana­ge­ment ori în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re exer­ci­tă­rii fun­cţi­ei publi­ce, după caz;

f) copia car­ne­tu­lui de mun­că şi, după caz, a ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de anga­ja­tor pen­tru peri­oa­da lucra­tă, care să ates­te vechi­mea în mun­că şi, după caz, în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii fun­cţi­ei publi­ce;

g) copia ade­ve­rinţei care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

h) cazi­e­rul admi­nis­tra­tiv.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs sau în copii lega­li­za­te.

Mai mul­te deta­lii des­pre con­curs, AICI.


Man­ga­lia News, 22.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele