Premierul Viorica Dăncilă a demis‑o pe Ecaterina Andronescu de la Ministerul Educației. Andronescu declarase în contextul tragediei de la Caracal: “Eu am învăţat de acasă să nu mă urc cu un străin în maşină”

0
768

Premierul Viori­ca Dăn­ci­lă a demis‑o pe Eca­te­ri­na Andro­ne­scu de la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei. Andro­ne­scu decla­ra­se în con­tex­tul tra­ge­di­ei de la Cara­cal: “Eu am învă­ţat de aca­să să nu mă urc cu un stră­in în maşi­nă”.

Viori­ca Dăn­ci­lă a anun­țat vineri că a decis să o demi­tă pe Eca­te­ri­na Andro­ne­scu din func­ția de minis­tru al Edu­ca­ți­ei, după ce aceas­ta a afir­mat că ea a învă­țat de aca­să să nu se urce într‑o mași­nă cu un stră­in, într-un comen­ta­riu refe­ri­tor la cazul îngro­zi­tor al Ale­xan­drei Măce­șa­nu. Daniel Breaz, minis­trul Cul­tu­rii, va pre­lua inte­ri­ma­tul. Con­tac­ta­tă de Ști­ri­le TVR, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu sus­ți­ne că nu a fost anun­ța­tă de aceas­tă deci­zie și nici nu a avut vreo dis­cu­ție cu pre­mi­e­rul pe aceas­tă temă.

Am decis să o demit astăzi pe doam­na Eca­te­ri­na Andro­ne­scu din func­ția de Minis­tru al Edu­ca­ți­ei pen­tru decla­ra­ți­i­le pro­fund greși­te făcu­te recent în cadrul unei emi­siuni tele­vi­za­te”, a scris pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă pe Face­bo­ok.

Sunt afir­ma­ții care ara­tă lip­să de înțe­le­ge­re – punc­tu­al, a cazu­lui de la Cara­cal și, în gene­ral, a modu­lui în care tre­bu­ie să ne pro­te­jăm copi­ii de răpiri, agre­siuni, abuz și tra­fic de per­soa­ne — din par­tea doam­nei Andro­ne­scu. Este o ati­tu­di­ne lip­si­tă de res­pon­sa­bi­li­ta­te, care nu reflec­tă pozi­ția Guver­nu­lui și care nu îmi doresc să devi­nă asi­mi­la­tă cu Exe­cu­ti­vul pe care îl con­duc”, ada­u­gă prim-minis­trul.

Ori­ce ast­fel de dera­paj din par­tea mem­bri­lor Guver­nu­lui va fi, de acum îna­in­te, sanc­țio­nat în ace­lași mod. La fel cum voi denun­ța public ori­ce acțiu­ne sau decla­ra­ție din par­tea opo­nen­ți­lor poli­tici, dacă vor încer­ca să pro­fi­te elec­to­ral pe sea­ma dure­rii pri­ci­nu­i­te de ceea ce s‑a întâm­plat în Cara­cal”, a mai sub­li­ni­at Viori­ca Dăn­ci­lă.

Șeful exe­cu­ti­vu­lui îl va pro­pu­ne pe Daniel Breaz, actu­a­lul minis­tru al Cul­tu­rii, pen­tru a pre­lua inte­ri­ma­tul.

Totu­şi, eu am învă­ţat de aca­să să nu mă urc cu un stră­in în maşi­nă”, a decla­rat joi sea­ră, la un post de știri, minis­trul Edu­ca­ți­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, refe­rin­du-se la tra­ge­dia Ale­xan­drei Măce­șa­nu.

La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, Fede­ra­ția Ele­vi­lor din Româ­nia a tras un sem­nal de alar­mă: “Via­ţa ele­vi­lor e pusă în peri­col de lip­sa trans­por­tu­lui judeţean!”.

Orga­ni­za­ția a sub­li­ni­at că, în urma unei ordo­nan­țe apro­ba­te de guvern în iunie, “ges­tio­na­rea ser­vi­ci­u­lui de trans­port judeţean a deve­nit şi mai hao­ti­că, pen­tru că noua legi­sla­ţie este con­tra­dic­to­rie şi con­tra­ră drep­tu­lui Uniu­nii Euro­pe­ne”.

Repre­zen­tanţii Fede­ra­ţi­ei Ele­vi­lor din Româ­nia au atras atenţia că trans­por­ta­to­rii nu mai sunt obli­ga­ţi să mear­gă pe tra­see care nu le aduc pro­fit, iar ast­fel oame­nii au ajuns să ape­le­ze la maşini de oca­zie. (sur­sa: stirile.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply