Prea frumoasă, ca să o țin doar pentru mine! Această poezie stă scrisă la intrarea în biserica de la Sadinca, județul Sibiu

0
752

Cris­ti­an Băr­hă­les­cu: ”Prea fru­moa­să, ca să o țin doar pen­tru mine! Aceas­tă poe­zie stă scri­să la intra­rea în bise­ri­ca de la Sadin­ca, jude­țul Sibiu, loc unde s‑au pus baze­le unei mici mănăs­tiri con­du­să de părin­te­le-călu­găr David. Atât de fru­moa­să, pe cât de ade­vă­ra­tă”.

Un lung tren ne pare via­ța.
Ne tre­zim în el mer­gând,
Fără să ne dăm noi sea­ma,
Unde ne-am suit și când.

Feri­ci­ri­le sunt hal­te,
Unde stăm câte-un minut,
Până bine ne dăm sea­ma,
Sună, plea­că, a tre­cut…

Iar dure­ri­le sunt sta­ții!
Lungi, de nu se mai sfâr­șesc
Și, în ciu­da noas­tră, par­că,
Tot mai mul­te se ivesc…

Arză­tori de nerăb­da­re,
Îna­in­te tot pri­vim,
Să ajun­gem mai degra­bă
La vreo țin­tă ce‑o dorim…

Ne trec zile­le, trec anii,
Cli­pe scum­pe și dureri,
Noi tră­im hră­niți de visuri
Și-nse­tați după plă­ceri!

Mulți copii voioși se urcă.
Câți în drum n‑am întâl­nit,
Iar câte-un bătrân cobo­a­ră,
Trist și frânt, sau isto­vit.

Vine-oda­tă, însă, vre­mea,
Să ne cobo­râm și noi…
Ce n‑am da atunci, o cli­pă,
Să ne-ntoar­cem îna­poi?

Dar pe când, pri­vind în urmă,
Plân­gem tim­pul ce‑a tre­cut,
Sună goar­na VEȘNICIEI:
”Am tră­it și n‑am ști­ut”.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 24.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply