PODUL SUSPENDAT DE LA BRAILA. FILMARE IN PREMIERA CU DRONA [Foto/VIDEO]

0
761

Pri­ma fil­ma­re com­ple­tă din dro­nă, cu lucră­ri­le la podul sus­pen­dat de la Brăi­la și dru­mul de legă­tu­ră cu DN2B (Cen­tu­ra Brăi­la). Con­trac­tul de 2 mili­ar­de de lei fără TVA a fost sem­nat în 15.01.2018, cu aso­ci­e­rea Astal­di-IHI Infras­truc­tu­re. Podul are o lun­gi­me tota­lă de 1974 de metri, din care 1,12 km des­chi­de­rea cen­tra­lă. Va fi unul din­tre cele mai mari poduri sus­pen­da­te din Euro­pa.

Pre­mie­ră API: pri­ma fil­ma­re com­ple­tă din dro­nă cu podul sus­pen­dat de la Brăi­la, inclu­siv cu dru­mul de legă­tu­ră spre Cen­tu­ra Brăi­la. Vedeți cadre­le aerie­ne, inclu­siv expli­ca­ții, cifre și deta­lii teh­ni­ce aici: 

Con­struc­to­rul (Astal­di) mun­ceș­te la incin­te­le celor doi piloni (vor avea 192 metri înăl­ți­me) pre­cum și la blo­cu­ri­le de anco­raj de pe ambe­le maluri. Din păca­te, pro­ble­me­le biro­cra­ti­ce sunt depar­te de rezol­va­re, așa cum v‑am tot povestit.

Deși con­trac­tul a fost sem­nat în 15.01.2018, nici până astăzi Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re (CNAIR) nu a reu­șit să fina­li­ze­ze lici­ta­ți­i­le pen­tru relo­ca­rea uti­li­tă­ți­lor, rea­li­za­rea docu­men­ta­ți­i­lor cadas­tra­le nece­sa­re expro­pri­e­rii tere­nu­ri­lor, veri­fi­ca­rea pro­iec­tu­lui teh­nic și super­vi­za­rea exe­cu­ți­ei podu­lui.

Au fost deja anu­la­te două lici­ta­ții afe­ren­te relo­că­rii rețe­le­lor elec­tri­ce, două la muta­rea rețe­le­lor de gaze și încă una pen­tru veri­fi­ca­rea pro­iec­tu­lui teh­nic (deja apro­bat, pe baza căru­ia se lucrea­ză în teren).

Toa­te aces­te pro­ce­duri blo­ca­te sau anu­la­te fac impo­si­bi­lă emi­te­rea auto­ri­za­ți­i­lor de con­stru­i­re și con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor pe cei 22 de km de dru­muri care vor conec­ta podul pro­priu-zis de infras­truc­tu­ra exis­ten­tă în zona Brăi­la, res­pec­tiv pe malul estic (Jiji­la, spre Tul­cea și Smâr­dan, în direc­ția Con­stan­ța).

Dacă nu se înche­ie în timp util pro­ble­me­le biro­cra­ti­ce, în câți­va ani ris­căm să avem un nou muzeu de infras­truc­tu­ră ruti­e­ră: un pod pes­te Dună­re de sute de mili­oa­ne de euro, nele­gat de șose­le­le din jur.

Cerem nou­lui Direc­tor Gene­ral CNAIR, Sorin Scar­lat, să demon­stre­ze mai mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te decât pre­de­ce­so­rii săi și să demi­tă toa­te per­soa­ne­le vino­va­te de “per­for­man­țe­le” în lici­ta­ți­i­le amin­ti­te mai sus și să pună în locul lor pro­fe­si­o­niști com­pe­tenți. (Aso­ci­a­ția Pro Infras­truc­tu­ră).


Man­ga­lia News, 05.08.2019. (sur­sa: Aso­ci­a­ția Pro Infras­truc­tu­ră).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele