Pentru copii: ”Dumbrava basmelor muzicale” și ”Aventuri cu domnul Goe”, în weekend, la Grădina de vară din Saturn și la Casa de Cultură din Mangalia

0
405

La acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, Ate­ne­ul din Iași invi­tă pe toți copi­ii, cu mare drag, în lumea ”Aven­tu­ri­lor cu dom­nul Goe” și în ”Dum­bra­va bas­me­lor muzi­ca­le”.

Spec­ta­co­lul ”Aven­turi cu dom­nul Goe” va avea loc vineri, 16 august, ora 20:30, la Gră­di­na de vară Saturn, iar pre­țul bile­tu­lui este de 15 LEI. Dura­ta spec­ta­co­lu­lui este de 50 de minu­te, iar cate­go­ria de vâr­stă reco­man­da­tă este de 7–15 ani. Mereu actu­al, Ion Luca Cara­gi­a­le ne pro­voa­că să medi­tăm asu­pra comi­cu­lui, să des­co­pe­rim prin­tre hoto­te­le de râs, tris­te­țea eter­ne­lor pro­ble­me com­por­ta­men­ta­le, și mai mult, ne pro­voa­că să fim mai buni, ofe­rind ade­vă­ra­te lec­ții de via­ță, atât de vii și de actu­a­le.

Frag­men­te din spec­ta­co­lul Aven­turi cu DL. GOE pot fi urmă­ri­te pe adre­sa de inter­net: https://www.youtube.com/watch?v=qhkGDFgWiQg;

Spec­ta­co­lul ”Dum­bra­va bas­me­lor muzi­ca­le” va avea loc sâm­bă­tă, 17 august, ora 10:30, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, iar pre­țul bile­tu­lui este de 15 LEI. Dura­ta repre­zen­ta­ți­ei este de 60 de minu­te, iar cate­go­ria de vâr­stă reco­man­da­tă este de pes­te 5 ani. Acest spec­ta­col repre­zin­tă o oport­u­ni­ta­te uni­că, pen­tru copii, de a se bucu­ra de un excep­țio­nal spec­ta­col muzi­cal de ope­ră, spe­cial cre­at pen­tru ei. Este un colaj dedi­cat copi­i­lor ce con­ți­ne frag­men­te din îndră­gi­te­le ope­re „Mota­nul încăl­țat”, „Fata moșu­lui și fata babei” și „Peter Pan” care, ală­tu­ri de bucu­ria liri­că, îi vor impli­ca pe copii în diver­se jocuri inte­rac­ti­ve, aceștia fiind atrași să asi­mi­le­ze infor­ma­ții noi și inte­re­san­te, în cel mai plă­cut mod posi­bil.

Pen­tru infor­ma­ții pri­vind bile­te­le și pen­tru rezer­vări, ne puteti con­tac­ta la numă­rul de tele­fon: 0730.202.203.

Vă aștep­tăm cu drag! (R.G).


Man­ga­lia News, 16.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply