Pensionarii cu venituri de până la 1.139 de lei pe lună vor beneficia de compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

0
396

Pen­sio­na­rii care au veni­turi de până la 1.139 de lei pe lună vor bene­fi­cia de com­pen­sa­rea cu 90% a preţu­lui de refe­rinţă al medi­ca­men­te­lor, a anu­nţat pur­tă­to­rul de cuvânt al Exe­cu­ti­vu­lui, Nelu Barbu.

La pro­pu­ne­rea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, Guver­nul a apro­bat modi­fi­ca­rea unor acte nor­ma­ti­ve refe­ri­toa­re la pro­gra­mul pen­tru com­pen­sa­rea cu 90% a preţu­lui de refe­rinţă al medi­ca­men­te­lor pen­tru pen­sio­nari. Con­form aces­tui act, înce­pând cu 1 sep­tem­brie 2019, pes­te 2,2 mili­oa­ne de pen­sio­nari care au veni­turi de până la 1.139 de lei pe lună, inclu­siv, vor bene­fi­cia de com­pen­sa­rea cu 90% pen­tru medi­ca­men­te­le din sub­lis­ta B pre­vă­zu­tă în hotă­rârea de guvern HG 720/2008”, a decla­rat Bar­bu, marţi, la Pala­tul Victoria.


Man­ga­lia News, 28.08.2019. (sur­sa: economica.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply