Patronul cherhanalei din 2 Mai, dispărut în mare în martie, găsit MORT în BULGARIA!

0
925

Ghe­or­ghe Stă­ni­că, zis Călin, fost con­si­li­er local în Lima­nu și patro­nul cher­ha­na­lei Sea Tem­ple, din loca­li­ta­tea 2 Mai, a fost găsit mort pe teri­to­ri­ul Bul­ga­ri­ei, dumi­ni­că, 25 august. Se pare că tru­pul neîn­su­fle­țit a fost scos la mal de valuri. Mier­curi, 28 august, a fost adus în țară, iar joi a fost pro­gra­ma­tă înmor­mân­ta­rea.

Men­țio­năm și fap­tul că, la data de 28 iunie, tru­pul neîn­su­fle­țit al unu­ia din­tre pes­ca­rii dis­pă­ruți în mare, încă din luna mar­tie, a fost găsit în Bul­ga­ria, fiind vor­ba de fra­te­le lui Călin.

Amin­tim că trei băr­bați (pes­cari) au dis­pă­rut pe mare, după ce, în cur­sul zilei de mier­curi, 6 mar­tie, exact îna­in­te de furt­u­nă, au ieșit cu bar­ca în zona 2 Mai. Unul din­tre aceștia era Ghe­or­ghe Stă­ni­că, zis Călin, patro­nul cher­ha­na­lei Sea Tem­ple, din loca­li­ta­tea 2 Mai. Aces­ta era și con­si­li­er local în Lima­nu. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Găr­zii de Coas­tă, în data de 6 mar­tie, în jurul orei 20.30, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră (struc­tu­ra din Man­ga­lia) au fost infor­mați tele­fo­nic des­pre fap­tul că o ambar­ca­țiu­ne de pes­cu­it în care se aflau trei per­soa­ne, afla­tă la pes­cu­it în zona 2 Mai, nu s‑a întors în port de la ora 14.00 și nu poa­te fi con­tac­ta­tă. Ime­di­at după pri­mi­rea ape­lu­lui, de la nive­lul Găr­zii de Coas­tă au fost dis­pu­se măsuri ope­ra­ti­ve con­stând în efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave ale Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru găsi­rea ambar­ca­țiu­nii, res­pec­tiv a per­soa­ne­lor în cau­ză. De ase­me­nea, prin cana­le­le de coo­pe­ra­re ale Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră au fost infor­ma­te auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re și MRCC.

L.C., A.C., replicaonline.ro, 29.08.2019.

Citiți și: Patro­nul cher­ha­na­lei din 2 Mai, dis­pă­rut în Marea Nea­gră în mar­tie, găsit mort

Au fost găsi­te tru­pu­ri­le pes­ca­ri­lor dis­pă­ru­ţi în 2 Mai. Patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai, înmor­mân­tat astăzi

Dra­ma fami­li­ei Stă­ni­că din 2 Mai con­ti­nuă! O ambar­ca­ţiu­ne cu trei pes­cari a dis­pă­rut la înce­pu­tul lunii mar­tie, în ea aflân­du-se inclu­siv patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai, Ghe­or­ghe Stă­ni­că, con­si­li­er local în pri­mă­ria din Lima­nu.

De alt­fel, Cristi Stă­ni­că şi Vasi­le Pîr­vu se aflau în bar­că ală­tu­ri de con­si­li­e­rul local. Tru­pul lui Cristi Stă­ni­că a fost des­co­pe­rit în urmă cu mai bine de o lună pe pla­ja din Kra­peţ, Bul­ga­ria.

Pe 26 august 2019, pe pla­ja din Kra­peţ, au fost iden­ti­fi­ca­te tru­pu­ri­le celor doi, Ghe­or­ghe Stă­ni­că şi Vasi­le Pâr­vu. Pe 28 august, tru­pul neîn­su­fleţit a lui Ghe­or­ghe Stă­ni­că a fost adus la 2 Mai, cada­vrul lui nea Vasi­le, cum era cunos­cut de apro­pi­a­ţi, încă fiind în pro­ce­du­ră de repa­tri­e­re. Asea­ră, cei apro­pi­a­ţi au putut par­ti­ci­pa la pri­veghi, unde capa­cul sicri­u­lui a stat închis dat fiind peri­oa­da lun­gă în care a fost dis­pă­rut în mare cor­pul patro­nu­lui Cher­ha­na­lei din 2 Mai.

Astăzi, de la 14:30, Ghe­or­ghe Stă­ni­că va fi con­dus pe ulti­mul drum la Cimi­ti­rul Nou din loca­li­ta­tea 2 Mai. Ghe­or­ghe Stă­ni­că a fost găsit cu che­i­le de la maşi­nă şi de la bar­că, dar şi cu un GPS în buzu­nar. Avea o con­di­ţie fizi­că de invi­di­at, prac­ti­când şi rugby în tine­reţe. 

Rea­min­tim că trei pes­cari din judeţul Con­stanţa au fost sur­prinşi de furt­u­nă, în timp ce se aflau cu bar­ca în lar­gul Mării Negre. Aceş­tia sunt cău­ta­ţi de către auto­ri­tă­ţi, după ce au fost sesi­za­ţi tele­fo­nic de dis­pa­ri­ţia lor. Cei trei pes­cari dis­pă­ru­ţi se numesc Vasi­le Pâr­vu, Călin Cris­tin şi Ghe­or­ghe Stă­ni­că. Ghe­or­ghe Stă­ni­că, cunos­cut drept Călin de către apro­pi­a­ţi, este patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai.

În data de 06.03.2019, în jurul orei 20.30, poli­tis­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gar­zii de Coas­ta Con­stan­ța (struc­tu­ra din Man­ga­lia) au fost infor­mati tele­fo­nic des­pre fap­tul că o ambar­ca­ţiu­ne de pes­cu­it, în care se aflau trei per­soa­ne, afla­tă la pes­cu­it în zona 2 Mai de la ora 14.00 nu s‑a întors în port și nu poa­te fi con­tac­ta­tă. Ime­di­at dupa pri­mi­rea ape­lu­lui, de la nive­lul Gar­zii de Coas­tă au fost dis­pu­se masuri ope­ra­ti­ve con­stand in efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave ale Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru gasi­rea ambar­ca­tiu­nii, res­pec­tiv a per­soa­ne­lor in cau­ză.  De ase­me­nea, prin cana­le­le de coo­pe­ra­re ale Poli­ti­ei de Fron­ti­e­ra au fost infor­ma­te auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re și MRCC.  Acțiu­nea de cau­ta­re si sal­va­re este în des­fă­șu­ra­re sub coor­do­na­rea MRCC Con­stan­ta, nava Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră fiind desem­na­tă coor­do­na­tor la fața locu­lui”, au trans­mis repre­zen­tanţii Găr­zii de Coas­tă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply