Organizatorii UNTOLD: Peste 45 milioane de euro rămân în Cluj-Napoca, în urma festivalului

0
589

Orga­ni­za­to­rii UNTOLD esti­mea­ză că cele apro­xi­ma­tiv 372.000 de per­soa­ne care au par­ti­ci­pat la cel mai mare fes­ti­val de muzi­că din Româ­nia au chel­tu­it în acest an în Cluj-Napo­ca, în cele patru zile, pes­te 45 de mili­oa­ne de euro.

Din total par­ti­ci­pan­ți­lor, 20% au fost din jude­țul Cluj, 20 % din stră­i­nă­ta­te, iar res­tul de 60% din toa­tă Româ­nia, apre­cia­ză orga­ni­za­to­rii, într-un comu­ni­cat. Turiș­tii stră­ini au venit din pes­te 100 de țări, între care Marea Bri­ta­nie, Olan­da, Fran­ța, Bel­gia, Aus­tria, Polo­nia, Unga­ria, dar și Argen­ti­na, Bra­zi­lia, India, Chi­na.

La o pri­ma esti­ma­re, din cei pes­te 370.000 de par­ti­ci­panți, cei 300.000 veniți din afa­ra Clu­ju­lui au chel­tu­it fie­ca­re în medie, în cele 4 zile, cel puțin 150 euro, pe caza­re, trans­port, res­ta­u­ran­te, tera­se, cum­pă­ră­turi, vizi­te la muzee etc. La un cal­cul sim­plu, acest lucru înseam­nă o infu­zie de capi­tal în comu­ni­ta­tea clu­jea­nă, de pes­te 45 mili­oa­ne euro. Acești bani se vor regă­si apoi în impo­zi­te și taxe loca­le, dar și în înca­sări pen­tru busi­ne­ss-uri­le loca­le sau pen­tru oame­nii care au pro­fi­tat de numă­rul mare de turiști pre­zenți, punân­du-și apar­ta­men­te­le sau case­le la închi­ri­at”, se ara­tă în comu­ni­cat, care pre­ci­zea­ză că buge­tul fes­ti­va­lu­lui, pen­tru edi­ția ani­ver­sa­ră, a depă­șit 16 mili­oa­ne de euro.

Inves­ti­ții de pes­te 1,3 mili­oa­ne de lei în Cluj-Napo­ca

Orga­ni­za­to­rii au mai anun­țat că își asu­mă ca, pe lân­gă lucră­ri­le de rea­me­na­ja­re a Par­cu­lui Cen­tral, pe o supra­fa­ță de 10.000 mp, nece­sa­re în urma folo­si­rii par­cu­lui în cele patru zile, să facă și o inves­ti­ție supli­men­ta­ră în înfru­mu­se­ța­rea a altor pes­te 50.000 mp din parc, supra­fa­ță folo­si­tă, an de an, de întrea­ga comu­ni­ta­te. 

Ast­fel că, în urma eva­luă­ri­lor rea­li­za­te ală­tu­ri de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Cluj-Napo­ca, UNTOLD își asu­mă să rea­me­na­je­ze pes­te 60.000 de mp din parc, inves­ti­ție care se ridi­că la suma tota­lă de pes­te 1 mili­on de de lei. Aces­te lucrări sunt schim­ba­rea unor por­țiuni de gazon, supra­în­sămân­ța­re, toa­le­ta­re vege­ta­ție și până la ame­na­jări pei­sa­gis­ti­ce. Lucră­ri­le au fost deja înce­pu­te, urmând a fi rea­li­za­te până la fine­le lunii august 2019. Pen­tru a reda clu­je­ni­lor par­cul în cel mai scurt timp, au fost con­trac­ta­te, în para­lel, mai mul­te fir­me spe­cia­li­za­te care se ocu­pă deja de lucrări”, pre­ci­zea­ză sur­sa men­țio­na­tă.

Pen­tru Cluj Are­na, orga­ni­za­to­rii UNTOLD și-au asu­mat să con­tri­bu­ie la „păs­tra­rea în con­di­ții opti­me a gazo­nu­lui, cu atât mai mult cu cât UNTOLD sus­ți­ne echi­pa de fotbal U Cluj”. 

Deja a fost înce­put pro­ce­sul de înlo­cu­i­re a por­țiu­ni­lor de gazon afec­ta­te în urma fes­ti­va­lu­lui cât și a altor zone din teren, afec­ta­te în urma exploa­tă­rii uzu­a­le de pes­te an sau unde gazo­nul era deja bol­nav, urmând ca în maxim o săp­tămâ­nă lucră­ri­le să fie fina­li­za­te. Suma pe care o va chel­tui UNTOLD în acest sens, este de pes­te 370.000 RON. Pe lân­gă lucră­ri­le de la gazon care au înce­put încă de luni dimi­nea­ță, oda­tă cu eli­be­ra­rea supra­fe­ței de joc, orga­ni­za­to­rii vor eva­lua ală­tu­ri de mana­ge­men­tul Cluj Are­na și even­tu­a­le­le dete­ri­o­rări sur­ve­ni­te în afa­ra tere­nu­lui de joc, urmând ca toa­te chel­tu­ie­li­le rezul­ta­te, să fie aco­pe­ri­te inte­gral de către UNTOLD, la fel ca și în anii pre­ce­denți”, ada­u­gă comu­ni­ca­tul.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply