Nu uitați să vă înregistrați pe platforma www.votstrainatate.ro! Alegătorii români care doresc să voteze în străinătate la alegerile prezidențiale 2019, se pot înscrie până cel târziu pe 11 septembrie 2019!

0
270

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Externe/ Minis­try of Foreign Affairs, Roma­nia:

1⃣ Pen­tru exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de vot 🗳 prin cores­pon­den­ță 📭, vă reco­man­dăm să vă înre­gis­trați pe por­ta­lul www.votstrainatate.ro 

❗Data limi­tă pen­tru înscri­e­re este 11 sep­tem­brie 2019, ora 23:59 (ora Româ­ni­ei).

2⃣ Pen­tru înre­gis­tra­rea pe por­tal, sunt nece­sa­re urmă­toa­re­le date per­so­na­le: nume­le, pre­nu­me­le, codul nume­ric per­so­nal. La aces­tea se ane­xea­ză o copie sca­na­tă sau o foto­gra­fie a actu­lui de iden­ti­ta­te, pre­cum și o copie/fotografie a docu­men­tu­lui care ates­tă drep­tul de șede­re în stră­i­nă­ta­te.

3⃣ După înre­gis­tra­rea pe por­tal, veți pri­mi un e‑mail📨de la Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, cu un link de con­fir­ma­re în vede­rea înre­gis­tră­rii și fina­li­ză­rii cere­rii. 
❗Lin­kul de vali­da­re este vala­bil doar 24 de ore!

4⃣ Cere­rea dum­ne­a­voas­tră este veri­fi­ca­tă de Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă. Veți pri­mi un e‑mail care va ates­ta fina­li­za­rea cere­rii de înre­gis­tra­re ca ale­gă­tor prin cores­pon­den­ță ✅

5⃣ Veți pri­mi toa­te docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru votul prin cores­pon­den­ță, pre­cum și instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re și trans­mi­te­re a votu­lui (pen­tru ambe­le tururi de scru­tin) la adre­sa fur­ni­za­tă în cere­re.

6⃣ Pli­cul cu votul prin cores­pon­den­ță poa­te fi trans­mis ast­fel:
- în Româ­nia (pli­cul este autoa­dre­sat și nu impli­că un cost supli­men­tar) 
- la misiu­nea diplo­ma­ti­că din țara în care se află, per­so­nal sau prin poș­tă (urmând ca ale­gă­to­rul să suporte cos­tu­ri­le).

ℹ Nu uitați să vă înre­gis­trați pe plat­for­ma www.votstrainatate.ro. Date­le dum­ne­a­voas­tră sunt în sigu­ran­ță ✅ și vor fi folo­si­te doar pen­tru pro­ce­sul elec­to­ral.

#Vot­Stră­i­nă­ta­te
#AlegeriPrezidențiale2019
#Votea­ză­Pen­tru­Ro­mâ­nia


Man­ga­lia News, 27.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele