Nu se mai duelează, se aliază! Tăriceanu a bătut palma cu Ponta

0
529

Nu se mai due­lea­ză, se ali­a­ză! Tări­cea­nu a bătut pal­ma cu Pon­ta.

Preşe­din­te­le ALDE, Călin Popes­cu Tări­cea­nu, a anu­nţat înche­ie­rea unei ali­anţe poli­ti­ce cu Vic­tor Pon­ta prin care cele două for­ma­ţiuni vor avea gru­puri par­la­men­ta­re comu­ne în Par­la­ment.

Dis­cu­ții fruc­tu­oa­se, în aceas­tă dimi­nea­ţă, cu lide­rul Pro Româ­nia, Vic­tor Pon­ta: am hotă­rât o vii­toa­re cola­bo­ra­re sub for­ma unei Ali­an­țe poli­ti­ce! ALDE şi Pro Româ­nia vor avea gru­puri par­la­men­ta­re comu­ne, şi ast­fel vom fi a tre­ia for­ță poli­ti­că par­la­men­ta­ră, după PSD şi PNL. În peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re gru­pu­ri­le de lucru ale celor două par­ti­de se vor întâl­ni pen­tru a sta­bili pro­iec­tul poli­tic al Ali­anţei şi pro­to­co­lul de cola­bo­ra­re”, a anu­nţat Călin Popes­cu Tări­cea­nu.

Cu toa­te aces­tea, Tări­cea­nu nu pre­ci­zea­ză şi cum va decur­ge rela­ţia cu par­te­ne­rii din coa­li­ţia de guver­na­re de la PSD şi dacă vor rămâ­ne la guver­na­re. 

Aceas­tă ali­anţă vine în con­tex­tul în care Tări­cea­nu s‑a ară­tat dez­a­mă­git de deci­zia PSD de a susţi­ne un can­di­dat pro­priu în ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le şi şi‑a lan­sat sin­gur can­di­da­tu­ra. 

De ase­me­nea, ALDE s‑a rapor­tat în ulti­me­le zile şi extrem de cri­tic pri­vind felul în care Guver­nul a decis să facă rec­ti­fi­ca­rea buge­ta­ră. (cugetliber.ro).


Man­ga­lia News, 08.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply