Ministrul Roxana Mînzatu, întrevedere cu reprezentanții comunității românești din Vancouver, pe tema finanțării unor eventuale proiecte de interes bilateral între companii și persoane fizice interesate din Canada și din România

0
400

Minis­trul Roxa­na Mîn­za­tu, între­ve­de­re cu repre­zen­tan­ții comu­ni­tă­ții româ­nești din Van­co­u­ver, pe tema finan­ță­rii unor even­tu­a­le pro­iec­te de inte­res bila­te­ral între com­pa­nii și per­soa­ne fizi­ce inte­re­sa­te din Can­a­da și din Româ­nia

Doam­na Roxa­na Mîn­za­tu, minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, va avea marți, 13 august, o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții comu­ni­tă­ții româ­nești din Van­co­u­ver, Can­a­da.

Întâl­ni­rea va avea loc la sedi­ul soci­al al Bise­ri­cii „Sfân­ta Tre­i­me” din New West­min­ster, înce­pând cu ora loca­lă 17.30.

Dis­cu­ți­i­le vor viza posi­bi­li­ta­tea finan­ță­rii unor even­tu­a­le pro­iec­te de inte­res bila­te­ral între fir­me, com­pa­nii și per­soa­ne fizi­ce inte­re­sa­te, atât din Can­a­da, cât și din Româ­nia / Uniu­nea Euro­pea­nă. Cu oca­zia aces­tei întâl­niri, minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne va pune la dis­po­zi­ție infor­ma­ții nece­sa­re iden­ti­fi­că­rii unor posi­bi­le vari­an­te de lucru.

Con­form ulti­mu­lui recen­sământ (2016), în Can­a­da au reșe­din­ța apro­xi­ma­tiv 238.050 români. Potri­vit Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, în cele trei pro­vin­cii deser­vi­te de Con­su­la­tul din Van­co­u­ver (Alber­ta, Bri­tish Colum­bia și Sas­kat­chewan), exis­tă 12.730 români în Sas­kat­chewan, 34.225 în Alber­ta și 31.250 în Bri­tish Colum­bia.

Potri­vit ace­lo­rași date, doar în ora­șul Van­co­u­ver tră­iesc apro­xi­ma­tiv 17.485 români.

Minis­trul Roxa­na Mîn­za­tu va fi înso­ți­tă la întâl­ni­re de con­su­lul gene­ral al Româ­ni­ei la Van­co­u­ver, dl. Ovi­diu Gre­cea.


Man­ga­lia News, 12.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply