Ministerul Educației a decis: Noul an școlar va începe Luni, 9 septembrie

0
699

Minis­trul inte­ri­mar al Edu­ca­ți­ei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca pri­ma zi de cur­suri din anul șco­lar 2019–2020 să fie luni, 9 sep­tem­brie, a trans­mis joi sea­ră Minis­te­rul. Deci­zia a fost lua­tă după dis­cu­ți­i­le pur­ta­te de repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei cu par­te­ne­rii săi de dia­log soci­al, se ara­tă într-un comu­ni­cat trans­mis Ști­ri­lor TVR.

Semes­trul I înce­pe pe 9 sep­tem­brie și se va înche­ia pe 20 decem­brie 2019.

Semes­trul al II-lea înce­pe pe 13 ianu­a­rie și se înche­ie pe 12 iunie 2020.

Cur­su­ri­le sunt dis­pu­se pe dura­ta a 35 de săp­tămâni.

Vacanţe­le ele­vi­lor din toa­te ciclu­ri­le de învă­țământ sunt pro­gra­ma­te ast­fel:

➢ vacanţa de iar­nă (21 decem­brie 2019 — 12 ianu­a­rie 2020);

➢ vacanţa de pri­mă­va­ră (4 apri­lie — 21 apri­lie 2020);

➢ vacanţa de vară (13 iunie — data din sep­tem­brie 2020 la care vor înce­pe cur­su­ri­le anu­lui şco­lar 2020 — 2021).

Cla­se­le din învă­ţămân­tul pri­mar şi gru­pe­le din învă­ţămân­tul preş­co­lar au vacanţă în săp­tămâ­na 26 octom­brie — 3 noiem­brie 2019.

Pen­tru cla­se­le a XII‑a zi, a XIII‑a seral şi frec­venţă redu­să, anul şco­lar se înche­ie în data de 29 mai 2020, iar pen­tru cla­sa a VIII‑a, în data de 5 iunie 2020.

Pen­tru cla­se­le din învă­ţămân­tul liceal — fili­e­ra teh­no­lo­gi­că, cu exce­pţia cla­se­lor sus-men­țio­na­te şi pen­tru cla­se­le din învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal, anul şco­lar are 37 de săp­tămâni de cur­suri.


Man­ga­lia News, Vineri, 9 august 2019. (sur­sa: știriletvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply