Micuţa Picasso cucerește din nou America! O sculptură a sa, expusă în faţa Primăriei din Beverly Hills [VIDEO]

1
879

La mulţi ani, Ale­xan­dra Nechi­ta! Micu­ţa Pica­s­so, pic­to­ri­ţa din Vaslui sta­bi­li­tă pes­te Ocean, cuce­reş­te din nou Ame­ri­ca! O sculp­tu­ră din bronz, de pes­te doi metri, rea­li­za­tă de român­că va fi expu­să per­ma­nent în faţa Pri­mă­ri­ei din Bever­ly Hills, ora­şul vede­te­lor. Lucra­rea expri­mă dra­gos­tea care ne umple via­ţa sub dife­ri­te for­me, spu­ne Ale­xan­dra Nechi­ta. Să mergi fără tea­mă spre ceea ce îţi doreşti, este gân­dul care a purtat‑o, încă din copi­lă­rie, spre suc­ces.

Sunt super-încân­ta­tă că pot împăr­tăși tutu­ror ves­tea asta extra­or­di­na­ră pe care am primit‑o, că o lucra­re de‑a mea va fi pla­sa­tă per­ma­nent în Bever­ly Hills, în fața Pri­mă­ri­ei. Este o lucra­re din bronz care are o înăl­ți­me de 2 metri și jumă­ta­te, se numeș­te Ana­to­mia Iubi­rii”, dez­vă­lu­ie Ale­xan­dra Nechi­ta.

În schim­bul iubi­rii pe care o trans­mi­te prin artă, Ale­xan­dra Nechi­ta a pri­mit cel mai fru­mos cadou de ziua ei. O recu­noa­ş­te­re publi­că a talen­tu­lui, în ţara care a adoptat‑o şi a numit‑o “Micu­ţa Pica­s­so”. 

ALEXANDRA NECHITA, artist plas­tic şi sculp­tor: Sunt ono­ra­tă și cople­și­tă, fără cuvin­te am rămas! E o rea­li­za­re foar­te mare, e un vis pe care îl aveam de ani și ani!

La doar opt ani, Ale­xan­dra Nechi­ta uimea lumea cu o expo­zi­ţie găz­du­i­tă de Bibli­o­te­ca din Los Ange­les. Lucră­ri­le ei au fost ase­mă­na­te de cri­tici cu pic­tu­ri­le lui Pica­s­so, iar Ale­xan­dra a deve­nit copi­lul răsfă­ţat al Ame­ri­cii, ţară în care părinţii ei s‑au refu­gi­at în tim­pul regi­mu­lui comu­nist din Româ­nia. 

Nici măcar nu auzi­sem de Pica­s­so, nu şti­am cine a fost Pica­s­so. Mă simţeam foar­te bine când pic­tam în acest mod pen­tru că voiam să fiu dife­ri­tă. Când eram mică, nu aveam un sen­ti­ment de încre­de­re în mine, din con­tră. M‑am gân­dit că, dacă pun pe pân­ză imper­fe­cţiu­ni­le mele, îmi voi rea­mi­ti că fru­mu­seţea se găseş­te în toa­te for­me­le”, spu­nea Ale­xan­dra Nechi­ta când a fost invi­ta­tă la emi­siu­nea cele­brei Oprah Win­frey.

Absol­ven­tă a Facul­tă­ţii de Arte din Los Ange­les, Ale­xan­dra Nechi­ta este acum un artist care expu­ne în muzee din toa­tă lumea. Lucră­ri­le ei se regă­sesc şi în cole­cţii par­ti­cu­la­re deţi­nu­te de cele­bri­tă­ţi pre­cum David Let­ter­man, Who­opi Gol­d­berg sau Cal­vin Kle­in. Cea mai scum­pă pic­tu­ră s‑a vân­dut cu 400 de mii de dolari. 

Con­ti­nu­a­rea și VIDEO, aici.

Alte arti­co­le des­pre ”Micu­ța Pica­s­so”, publi­ca­te de Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply