Menabit Ozghiun a fost exclus din PSD şi pierde mandatul de consilier la Mangalia

0
1879

REPLICA: Prea mult scan­dal! Mena­bit Ozghiun a fost exclus din PSD şi pier­de man­da­tul de con­si­li­er la Man­ga­lia.

Mena­bit Ozghiun a fost exclus din PSD! Deci­zia Orga­ni­za­ţi­ei Muni­ci­pa­le Man­ga­lia a fost vali­da­tă de con­du­ce­rea judeţea­nă, iar docu­men­tul exclu­de­rii a ajuns şi la pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, sub for­ma unei soli­ci­tări de înce­ta­re a man­da­tu­lui de con­si­li­er local.

Ana­li­zând docu­men­tul pus la dis­po­zi­ţie de PSD, pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Dumi­tru Jea­că, a comu­ni­cat Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia ordi­nul de înce­ta­re a man­da­tu­lui de con­si­li­er. Ast­fel, în pri­ma şedinţă a Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal Man­ga­lia, urmea­ză să fie supu­să atenţi­ei şi situ­a­ţia lui Mena­bit Ozghiun.

Refe­ri­tor la fap­tul că Mena­bit Ozghiun îşi va pier­de cali­ta­tea de con­si­li­er local muni­ci­pal, preşe­din­te­le PSD Man­ga­lia, Necu­lai Tăna­să a decla­rat că: “Dân­sul (Mena­bit Ozghiun — n.r.) se poa­te mani­fes­ta de acum din par­tea soci­e­tă­ţii civi­le, aşa cum doreş­te. A fost exclus din PSD pen­tru jig­niri adu­se cole­gi­lor. Eu înţe­leg că poţi avea opi­nii dife­ri­te, e liber ori­ci­ne să vor­beas­că, să dis­cu­te, nu pune nimeni pum­nul în gură, dar până la jig­niri. Ori dân­sul, în acti­vi­ta­tea lui în medi­ul vir­tu­al, a jig­nit cole­gii săi de par­tid. În plus, nu a avut acti­vi­ta­te de par­tid, nu a achi­tat coti­za­ţia. Aces­te lucruri i le-am tot tre­cut cu vede­rea, dar până la jig­niri”, a expli­cat Tăna­să.

Nu e nevo­ie de scan­dal şi circ pen­tru a face opo­zi­ţie. Eu şi cole­gii mei nu am votat pro­iec­te­le pe care nu le-am con­si­de­rat bene­fi­ce, nu am votat buge­tul actu­a­lu­lui pri­mar. Nu am nici o înţe­le­ge­re cu pri­ma­rul, nu am afa­ceri cu sta­tul, eu vin din pri­vat”, a mai decla­rat Necu­lai Tăna­să, răs­pun­zând unor între­bări lega­te de apre­ci­e­ri­le lui Mena­bit Ozghiun la adre­sa sa.

Vom reve­ni cu deta­lii.

Ale­xan­dra CUCU, replicaonline.ro, 05.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele