Mangalia: A început asfaltarea mai multor străzi din cartierul Dobrogea II

1
1258

Man­ga­lia: A înce­put asfal­ta­rea mai mul­tor străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea II.

Pri­mă­ria Man­ga­lia exe­cu­tă în aces­te zile lucrări de moder­ni­za­re și asfal­ta­re pe mai mul­te străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea II. Pro­iec­tul se deru­lea­ză prin Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Loca­lă, cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă și cuprin­de rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii, prin lucrări de înfi­in­ța­re a rețe­lei de apă-cana­li­za­re, pre­cum și ame­na­ja­rea tra­mei stra­da­le. În pri­ma eta­pă a sis­te­ma­ti­ză­rii aces­tui car­ti­er, înce­pu­tă în sep­tem­brie 2018, s‑au rea­li­zat lucră­ri­le de racor­da­re la sis­te­mul de apă și cana­li­za­re, inclu­siv la rețea­ua de apă pluvială. 

În pre­zent, se deru­lea­ză cea de‑a doua eta­pă a pro­iec­tu­lui, în cadrul căre­ia se efec­tu­ea­ză lucrări de tur­na­re a covo­ru­lui asfal­tic, pe toa­te cele 14 străzi supu­se moder­ni­ză­rii. Ante­ri­or aces­tor inter­ven­ții, s‑au rea­li­zat lucrări de înfi­in­ța­re a tro­tu­a­re­lor, de monta­re a bor­du­ri­lor și s‑a inter­ve­nit la tera­sa­men­te, pe stră­zi­le afen­te pro­iec­tu­lui: Str. Nico­lae Gri­go­res­cu, Ion Min­cu, Nea­goe Basa­rab, Dimi­trie Can­te­mir, Ghe­or­ghe Asachi, Cos­ta­che Negrut­zzi, Tudor Arghezi, Ale­xan­dru Mace­don­schi, Dui­liu Zam­fi­res­cu, Geor­ge Căli­ne­scu, Geor­ge Baco­via, Octa­vian Goga, Geor­ge Topâr­cea­nu și Con­stan­tin Brâncuși. 

”Stră­zi­le din acest car­ti­er, care a fost dat în folo­sin­ță fără uti­li­tăți, în urmă cu 20 de ani, vor fi asfal­ta­te până la sfâr­și­tul aces­tei luni. După foar­te mulți ani, în aceas­tă zonă avem rețea de ali­men­ta­re cu apă, cana­li­za­re mena­je­ră și cana­li­za­re plu­vi­a­lă și, în curând, străzi asfal­ta­te și mobi­li­er urban, dotări firești pen­tru o zonă urba­nă. Ne bucu­răm că am obți­nut finan­ța­rea guver­na­men­ta­lă pen­tru infras­truc­tu­ra publi­că și că vom fina­li­za acest pro­iect în bene­fi­ci­ul cetă­țe­ni­lor aces­tui oraș. Lucrări simi­la­re vor avea loc și în alte car­ti­e­re, ime­di­at ce vom obține, de la Guvern, fon­du­ri­le nece­sa­re aces­tor inves­ti­ții”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cristian. 

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Man­ga­lia News, Marți, 6 august 2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply