Litoral în siguranţă 2019. Acțiuni informativ-preventive ale jandarmilor constănţeni

0
234

Lito­ral în sigu­ranţă 2019. Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa con­ti­nuă și în peri­oa­da mini­va­canţei oca­zio­na­tă de săr­bă­to­ri­rea Zilei Mari­nei Româ­ne, cam­pa­nia infor­ma­tiv-pre­ven­ti­vă ”Lito­ral în sigu­ran­ță”.

Acest demers se adre­sea­ză în spe­cial turi­ş­ti­lor care se află în aceas­tă peri­oa­dă în vacan­ță pe lito­ral. Până în luna sep­tem­brie, jan­dar­mii con­stă­nţeni vor des­fă­șu­ra acțiuni infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve în locu­ri­le de pro­men­a­dă, de agre­ment, pre­cum și în cadrul tabe­re­lor șco­la­re orga­ni­za­te la nive­lul jude­țu­lui Con­stanţa.

Pen­tru evi­ta­rea neplă­ce­ri­lor în tim­pul seju­ru­lui petre­cut pe lito­ra­lul Mării Negre, vă rugăm să aveţi în vede­re urmă­toa­re­le Reco­man­dări:

 — după ce ajun­geţi la des­ti­na­ţie, nu lăsa­ţi baga­je­le nesu­pra­ve­ghe­a­te;

- nu lăsa­ţi bunuri de valoa­re în came­re­le de hotel, pe pla­jă sau în auto­tu­ris­me;

- asi­gu­ra­ţi-vă întot­dea­u­na că aţi încu­iat uşa şi aţi închis feres­tre­le came­rei unde sun­teţi caza­ţi, în tim­pul nopţii, sau atunci când pără­si­ţi uni­ta­tea de pri­mi­re turis­ti­că;

- depo­zi­ta­ţi banii şi bunu­ri­le de valoa­re în sei­ful hote­lu­lui;

- închi­deţi auto­tu­ris­me­le şi par­ca­ţi în locuri spe­cial ame­na­ja­te şi ilu­mi­na­te cores­pun­ză­tor;

- nu intrați cu auto­ve­hi­cu­le­le pe pla­jă;

- nu încu­ra­ja­ţi come­rţul efec­tu­at cu neres­pec­ta­rea con­di­ţi­i­lor lega­le;

- acor­da­ţi o atenţie deo­se­bi­tă copi­i­lor, care se pot rătăci cu uşu­rinţă în locu­ri­le aglo­me­ra­te;

- asi­gu­ra­ţi-vă că aceş­tia cunosc nume­le părinţi­lor sau al însoţi­to­ri­lor şi numă­rul de tele­fon unde aceş­tia pot fi găsi­ţi.

 

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor  fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112 sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când sunt vic­ti­me­le unor fap­te anti­so­ci­a­le sau sunt mar­tori la săvârşi­rea unor ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia News, 18.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele