Legendele Cazinoului din Constanţa, la Poveștile Mării Negre

0
461

Legen­de­le Cazi­no­u­lui din Con­stanţa, la Poveș­ti­le Mării Negre.

Nu mă voi referi nicio cli­pă la date­le isto­ri­ce cer­te, lega­te de emble­ma­ti­cul Cazi­no şi care pot fi găsi­te astăzi atât de uşor. Vor­bim doar des­pre legen­de­le sale, une­le din­tre ele, mai puţin cunos­cu­te. O poves­te spu­ne că aceas­tă con­stru­cţie ar fi fost ridi­ca­tă de un tată îndu­re­rat (navi­ga­tor, după o ver­siu­ne a mitu­lui), în memo­ria fetei sale, moar­tă la numai 17 ani. Părin­te­le a vrut ast­fel să ofe­re altor tineri un loc de dis­tra­cţie şi rela­xa­re, de care copi­lul său nu se mai putea bucu­ra…

De la aceas­tă legen­dă au apă­rut apoi mituri con­e­xe (con­tra­zi­se de spe­cia­li­şti), potri­vit căro­ra Cazi­no-ul Con­stanţei ar avea for­ma unui dric (se regă­sesc în inte­ri­or dese­ne simi­la­re celor de pe dri­cu­ri­le de înce­put de secol XX), sau chiar a unui sar­co­fag antic

O altă legen­dă lega­tă de Cazi­no ne spu­ne că pe vre­muri, în epo­ca de aur a clă­di­rii, mulţi oameni sără­ci­ţi din cau­za jocu­ri­lor de noroc s‑ar fi sinu­cis, arun­cân­du-se de pe mal, în ape­le bătrâ­nu­lui Pont. Toam­na şi pri­mă­va­ra, sufle­te­le lor neîm­pă­ca­te se tul­bu­ră şi pro­duc furt­uni îngro­zi­toa­re, ce pro­voa­că valuri uri­a­şe care ata­că cu săl­bă­ti­cie coas­ta stân­coa­să a Cazi­no­u­lui…

Înche­iem cu un alt mit al zonei… Îna­in­te de ofi­ci­a­lul Cazi­no din 1910 au mai exis­tat clă­diri simi­la­re în zonă, cu ace­lea­şi fun­cţii de dis­tra­cţie şi rela­xa­re. Unul din­tre aces­te cazi­ne, din peri­oa­da 1880–1909, a fost con­stru­it, se spu­ne, pe locul unde fuse­se­ră înmor­mân­ta­ţi mai mulţi sol­da­ţi fran­cezi. Erau mili­tari veni­ţi în Dobro­gea în tim­pul Răz­bo­i­u­lui Cri­me­ii (1853 – 1856) şi care au murit de hole­ră pe aces­te melea­guri. Rămă­şi­ţe­le stră­i­ni­lor au fost stră­mu­ta­te, dar amin­ti­rea lor nu a dis­pă­rut. Se spu­ne că sufle­te­le lor bân­tu­iau Vechiul Cazi­no şi că mulţi oameni din lumea bună a Româ­ni­ei se fereau să intre în acel sta­bi­li­ment cre­at pe locul morţi­lor…

Sunt poveşti tris­te, legen­de cu umbre ale vre­mu­ri­lor tre­cu­te dar sunt poveş­ti­le aces­tor melea­guri şi nu avem voie să le lăsăm să dis­pa­ră…

Bibli­o­gra­fie – Doi­na Pău­lea­nu “ Isto­ria cazi­no­u­lui din Con­stanţa – Boe­ma, loi­sir şi patri­mo­niu euro­pean la Marea Nea­gră”; Ana­le­le Dobro­gei; Mari­a­na Ian­cu – Legen­de­le locu­ri­lor bân­tu­i­te din Con­stanţa (Ziua de Con­stanţa, 31–12.2012), adevarul.ro con­stan­ta – 2006 Legen­dă şi fre­ne­zie. (sur­sa foto – roconstantatripod.com – Cazi­no­ul Comu­nal Con­stan­ta 1910 – 1915).


Man­ga­lia News, 31.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele