IPJ Constanța: Mandate puse în aplicare de polițiștii constănțeni, Ordine de protecție provizorii, Infracțiuni rutiere constatate, Furturi, Activități preventive

0
413

IPJ Con­stan­ța: Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni, Ordi­ne de pro­tec­ție pro­vi­zo­rii, Infrac­țiuni ruti­e­re con­sta­ta­te, Fur­turi, Acti­vi­tăți pre­ven­ti­ve.

Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 3 august a.c., poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 1 Poli­ție au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 42 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Man­ga­lia a emis un man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat. Băr­ba­tul în cau­ză a fost intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.

La data de 3 august a.c., poli­țiști de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, din Cer­na­vo­dă, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Med­gi­dia a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de com­pli­ci­ta­te la furt cali­fi­cat. Băr­ba­tul în cau­ză a fost escor­tat și încar­ce­rat în Peni­ten­ci­a­rul Poar­ta Albă.

Ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu emis de poli­țiș­tii Sec­ți­ei 2

La data de 3 august a.c., în jurul orei 21.45, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 Poli­ție au fost sesi­zați de către o feme­ie, de 38 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal la domi­ci­li­ul său.

Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat, în vâr­stă de 34 de ani, con­cu­bi­nul feme­ii în cau­ză, care ar fi agresat‑o fizic pe aceas­ta, creându‑i ast­fel o sta­re de teme­re.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le, în cau­ză fiind întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de lovi­re sau alte vio­len­țe.

Dosar penal întoc­mit de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 4 august a.c., în jurul orei 07.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 30 de ani, din Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza muni­ci­pi­u­lui, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și a sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve, în apa­ra­tul eti­lo­test rezul­tând o valoa­re de 0,37 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul Dru­gTest, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că bar­ba­tul se afla sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor inter­zi­se, rezul­ta­tul fiind pozi­tiv pen­tru can­na­bis și amfe­ta­mi­nă.

Poli­țiș­tii ruti­eri au sta­bi­lit că băr­ba­tul a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le, în cau­ză fiind întoc­mit dosar penal.

Acti­vi­tăți pre­ven­ti­ve la Efo­rie

La data de 2 august a.c., poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu repre­zen­tanți ai Cen­tru­lui de pre­ve­ni­re, eva­lu­a­re și con­si­li­e­re anti­drog Con­stan­ța și cei ai Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Sport  și Tine­ret, au des­fă­șu­rat acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv — pre­ven­ti­ve prin­tre ele­vii care au ales să-și petrea­că vacan­ța în cadrul cen­tre­lor de agre­ment New Para­di­se Efo­rie Sud și Lumi­ni­ța Efo­rie Nord.

În acest con­text, poli­țiș­tii au dis­cu­tat cu ele­vii des­pre for­me­le de mani­fes­ta­re a com­por­ta­men­te­lor delinc­ven­te în rân­dul mino­ri­lor, dar și des­pre impli­ca­ți­i­le lega­le, soci­a­le și de sănă­ta­te aso­ci­a­te con­su­mu­lui de tut­un, alco­ol și dro­guri.

Sco­pul acti­vi­tă­ţi­lor des­fă­șu­ra­te este cre­ş­te­rea nive­lul de infor­ma­re, edu­ca­re şi conş­ti­en­ti­za­re a ado­les­cenţi­lor şi tine­ri­lor în refe­ri­re la pre­ve­ni­rea delinc­venţei juve­ni­le, vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor şi a dis­pa­ri­ţi­i­lor aces­to­ra, pre­ve­ni­rea mani­fes­tă­ri­lor vio­len­te în rân­dul mino­ri­lor aso­ci­a­te con­su­mu­lui de alco­ol sau sub­stan­țe inter­zi­se.

Acti­vi­tă­ți­le fac par­te din Pro­gra­mul națio­nal de pre­ve­ni­re a delinc­ven­ței juve­ni­le și vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor și a Pro­iec­tu­lui „Vacan­ță în sigu­ran­ță — fără dro­guri!”.


Bănu­iți de comi­te­rea unei infrac­țiuni de tâlhă­rie, reți­nuți de poli­ţi­ş­tii din Mama­ia

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de tâlhă­rie, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Mama­ia au iden­ti­fi­cat doi băr­bați, în vâr­stă de 45, res­pec­tiv 47 de ani, ambii din jude­țul Con­stan­ța, bănu­iți de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, în noap­tea de 4 august a.c., în jurul orei 22.30, per­soa­ne necu­nos­cu­te ar fi smuls tele­fo­nul mobil unui băr­bat, în vâr­stă de 58 de ani, din jude­țul Dolj, în timp ce aces­ta se afla pe raza sta­țiu­nii Mama­ia.

La scurt timp de la ape­lul 112, prin mobi­li­za­rea a patru patru­le auto și a două patru­le pedes­tre, per­soa­ne­le în cau­ză au fost depis­ta­te în incin­ta unei clă­diri dez­a­fec­ta­te din sta­țiu­nea Mama­ia. Poli­țiș­tii con­stăn­țeni i‑au reți­nut pe cei doi băr­bați pen­tru 24 de ore.

Ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu emis de poli­țiști

La data de 4 august a.c., în jurul orei 16.45, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au fost sesi­zați de către o feme­ie, în vâr­stă de 56 de ani, din ace­eași loca­li­ta­te, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal la domi­ci­li­ul său.

Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat, în vâr­stă de 58 de ani, soțul feme­ii în cau­ză, care ar fi amenințat‑o cu acte de vio­len­ță și ar fi agresat‑o fizic pe aceas­ta. Poli­țiș­tii au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le, în cau­ză fiind întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de vio­len­ță în fami­lie.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 4 august a.c., în jurul orei 15.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui de poli­ție Vama Veche — 2 Mai au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 18 ani, din jude­țul Ilfov, care ar fi con­dus un auto­tu­rism, în ace­eași loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re.

La data de 4 august a.c., în jurul orei 16.20, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Ostrov au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 20 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții, având monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re fal­se.

La data de 4 august a.c., în jurul orei 17.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, din loca­li­ta­tea Peci­nea­ga, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Albești din jude­țul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,08 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal, unde aces­ta a refu­zat recol­ta­rea pro­be­lor bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 4 august a.c., în jurul orei 21.20, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 44 de ani, din loca­li­ta­tea Plo­peni, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, în ace­eași loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,12 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 4 august a.c., în jurul orei 22.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 29 de ani, din loca­li­ta­tea Hâr­șo­va, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Sove­ja din muni­ci­pu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,98 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 5 august a.c., în jurul orei 01.10, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 18 ani, din Con­stan­ța, în timp ce  con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Tine­re­tu­lui din ace­eași loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re. În cau­ze, au fost întoc­mi­te dosa­re pena­le.


Ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu emis de poli­țiști

La data de 6 august a.c., în jurul orei 02.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 1 au fost sesi­zați de către un tânăr, de 18 ani, din Con­stan­ța, des­pre pro­du­ce­rea unui scan­dal la domi­ci­li­ul său.

Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 48 de ani, tatăl tână­ru­lui în cau­ză, care l‑ar fi ame­nin­țat pe aces­ta, cât și pe soția sa, de 46 de ani, cu acte de vio­len­ță. Poli­țiș­tii au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le, în cau­ză fiind întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de vio­len­ță în fami­lie.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 5 august a.c., în jurul orei 16.30, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au depis­tat un băr­bat, de 31 de ani, din loca­li­ta­tea Poar­ta Albă, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Cer­na­vo­dă, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce auto­ve­hi­cu­le.

La data de 5 august a.c., în jurul orei 20.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat, de 49 de ani, din jude­țul Tul­cea, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism neîn­ma­tri­cu­lat, pe raza sta­țiu­nii Nept­un, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,46 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru a i se recol­ta pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În urma veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii au sta­bi­lit fap­tul că pasa­ge­rul din dreap­ta, un băr­bat, de 46 de ani, din loca­li­ta­tea 23 August, este pro­pri­e­ta­rul auto­tu­ris­mu­lui în cau­ză și i‑ar fi încre­din­țat cu bună ști­in­ță con­du­că­to­ru­lui auto vehi­cu­lul neîn­ma­tri­cu­lat, fapt pen­tru care s‑a întoc­mit dosar penal.

La data de 5 august a.c., în jurul orei 22.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat o tână­ră, de 18 ani, din loca­li­ta­tea Coma­na, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Gene­ral Scă­ri­șo­rea­nu, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de auto­ve­hi­cu­le.

La data de 6 august a.c., în jurul orei 01.15, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au depis­tat un tânăr, de 21 de ani, din loca­li­ta­tea Râm­ni­cu de Jos, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism în ace­eași loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de auto­ve­hi­cu­le. În cau­ze, au fost întoc­mi­te dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 08.08.2019. (Comu­ni­ca­te IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele