Investițiile din comuna Limanu sunt din ce în ce mai vizibile. Ieri s‑au aprins luminile pe toată zona pietonală a falezei din Vama Veche!

0
739

Inves­ti­ti­i­le din comu­na Lima­nu sunt din ce în ce mai vizi­bi­le. Ieri au fost aprin­se, pen­tru pri­ma oară, lumi­ni­le publi­ce ampla­sa­te pe toa­ta zona pie­to­na­la a faze­lei din Vama Veche. “Rețea­ua de ilu­mi­nat public pie­to­nal pen­tru zona adia­cen­tă pla­jei Vama Veche” a fost un pro­iect ambi­țios, fina­li­zat într-un ter­men record.

Inves­ti­tia tota­la s‑a ridi­cat la 1,6 mili­oa­ne lei, iar fon­du­ri­le au fost asi­gu­ra­te prin finan­ța­re neram­bu­ra­sa­bi­lă. Este esen­ti­al ca inves­ti­ti­i­le publi­ce in loca­li­ta­ti­le comu­nei Lima­nu să fie extin­se si, tot­o­da­tă, să se rea­li­ze­ze în mod con­stant. Ast­fel, pe lân­gă îmbu­năă­a­ți­rea con­di­ti­i­lor de trai, zona isi va men­ti­ne atrac­ti­vi­ta­tea din punct de vede­re eco­no­mic.

Denu­mi­re: Retea de ilu­mi­nat public pie­to­nal pen­tru zona adia­cen­ta pla­jei Vama Veche, comu­na Lima­nu, jude­tul Con­stan­ta.

Des­cri­e­re: Con­trac­tul vizea­za exe­cu­tia lucra­ri­lor de inves­ti­tii pri­vind “Retea­ua de ilu­mi­nat public pie­to­nal pen­tru zona adia­cen­ta pla­jei Vama Veche”, ceea ce pre­su­pu­ne urma­toa­re­le cate­go­rii de lucrari: punct de aprin­de­re nou (PA), tri­fa­zat, care va func­tio­na atat in regim manu­al (prin actio­na­re direc­ta din punc­tul de aprin­de­re), cat si auto­mat (prin inter­me­di­ul unui releu cre­pus­cu­lar pre­va­zut cu foto­ce­lu­la); 83 stalpi de ilu­mi­nat cu inal­ti­mea de 4 m echi­pati cu 2 bra­te pe care vor fi monta­te cor­puri de ilu­mi­nat stra­dal cu LED; fie­ca­re stalp va fi pre­va­zut cu o supli­men­ta­re de pute­re de 20W pen­tru ali­men­ta­rea pano­u­ri­lor publi­ci­ta­re si a orna­men­te­lor stra­da­le; cablul de ali­men­ta­re a insta­la­ti­ei de ilu­mi­nat, pozat ingro­pat, pe dome­ni­ul public, pe un tra­seu in lun­gi­me de 2085 m; cablu­ri­le vor fi de joa­sa ten­siu­ne, cu izo­la­tie PVC, tip CYY‑F si con­duc­toa­re din cupru dimen­sio­na­te cores­pun­za­tor.

Retea de ilu­mi­nat public pie­to­nal pen­tru zona adia­cen­tă pla­jei Vama Veche, comu­na Lima­nu, judet Con­stan­ta. 

■ Valoa­rea inves­ti­ți­ei este de 1.595.730 lei, TVA inclus (1.340.950 lei, fără TVA);

■ Valoa­rea cofi­nan­ța­tă din buge­tul local este de 76.340 lei, TVA inclus (64.150 lei, fără TVA).

■ Valoa­re con­tract de lucrări: 970.580,75, fără tva.


Man­ga­lia News, 31.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele