Industria românească de fashion, promovată pe piața americană, la World of Prom AmericasMart, în Atlanta

0
355

Indus­tria româ­neas­că de fashion, pro­mo­va­tă pe pia­ța ame­ri­ca­nă, în Atlan­ta.

Pro­du­că­tori români de îmbră­că­min­te vor par­ti­ci­pa, în peri­oa­da 4–10 august a.c., la o misiu­ne eco­no­mi­că de pro­mo­va­re a indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve și a expor­tu­ri­lor de pro­du­se cali­ta­ti­ve, cu valoa­re adă­u­ga­tă mare, în Atlan­ta, SUA.

Misiu­nea ofe­ră celor șap­te com­pa­nii din indus­tria fashion, ce vor ple­ca în Ame­ri­ca, oport­u­ni­ta­tea de a par­ti­ci­pa la târ­gul World of Prom Ame­ri­cas­Mart și de a‑și expu­ne pro­du­se­le ino­va­ti­ve, rea­li­za­te din mate­ri­a­le de cali­ta­te, cu un design adap­tat cerin­țe­lor și exi­gen­te­lor pie­ței SUA. Todo­da­tă, com­pa­ni­i­le româ­nești vor pur­ta dis­cu­ții B2B cu cele mai mari com­pa­nii din indus­trie la nivel mondi­al într-un spa­țiu de 100 mp spe­cial ame­na­jat pen­tru acest lucru.

Aceas­ta este pri­ma par­ti­ci­pa­re a unor com­pa­nii româ­nești la unul din­tre cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te din dome­ni­ul indus­tri­ei de fashion din SUA și Can­a­da. Com­pa­ni­i­le Lavan Tren­d­set­ter, C.B. Fashion Stil, Negrau Cre­a­ti­ve Gro­up Cor­po­ra­tion, Kiki Lou Design, Nava Bri­de, Sur­fa­ce Ana­to­my și Hilux Fashion, care au deja expe­rienţă în com­pe­ti­ţia cu țări­le recu­nos­cu­te din acest sec­tor, vor putea dezvol­ta cola­bo­rări impor­tan­te pe pia­ța din SUA.

Misiu­nea eco­no­mi­că din Atlan­ta, SUA, este orga­ni­za­tă de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Roma­nian Cre­a­ti­ve Fashion (ARCF) și are pre­vă­zut un buget de 348.837 lei fără TVA.

Aflat la cea de‑a 28‑a edi­ție, târ­gul orga­ni­zat la Ame­ri­cas­Mart va găz­dui apro­xi­ma­tiv 400 de bran­duri inter­națio­na­le și pes­te 25.000 de achi­zi­tori. Desig­ne­rii români vor par­ti­ci­pa la toa­te foru­mu­ri­le de modă pre­gă­ti­te de către orga­ni­za­tori și vor rea­li­za nume­roa­se con­tac­te, care îi vor aju­ta să pătrun­dă mai ușor pe aceas­tă pia­ță, puțin exploa­ta­tă, până în pre­zent, prin inter­me­di­ul pro­gra­me­lor de pro­mo­va­re a expor­tu­lui.

Con­form unui stu­diu efec­tu­at de Natio­nal Mail Order Asso­ci­a­tion, indus­tria de pro­du­se high luxu­ry din SUA gene­rea­ză anu­al veni­turi de pes­te 60 mili­ar­de USD, iar con­form Stra­te­gi­ei Națio­na­le de Export, Româ­nia sus­ți­ne cu pri­o­ri­ta­te expor­tu­ri­le către țări­le non-UE și, cu pre­că­de­re, expor­tu­ri­le pe pia­ța SUA.


Man­ga­lia News, 03.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply