Folk Fest Remember Costinești — Editia a III‑a, un Festival de MUZICĂ și UMOR

0
457

Cea de a III‑a edi­ție a fes­ti­va­lu­lui de la Cos­ti­nești – Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești – se des­fă­șoa­ră în zile­le de 17 și 18 august 2019, la Tea­trul de Vară din Cos­ti­nești.

Vor urca pe sce­nă: Mir­cea Vin­ti­lă, Ducu Bertzi& Frien­ds, Vasi­le Șei­ca­ru, Adi Bez­nă, Ali­na Mano­le, Tru­pa Spam, After Par­ty: Folk & Rock Com­pany (17 august); Sem­nal M, Mir­cea Bani­ciu, Ada Milea, Ilie Ste­pan & Hore­a­Cri­șo­van, Țapi­na­rii, After Par­ty: Folk, Fra­te! (18 august).

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești repre­zin­tă un pro­iect cul­tu­ral ce are ca obiec­tiv prin­ci­pal adu­ce­rea în pre­zent a ani­lor de glo­rie ai Sta­țiu­nii Tine­re­tu­lui, locul de rezi­den­ță al celor mai îndră­giți artiști din Româ­nia. Anii ’70-’80 au con­stru­it în acest spa­țiu emble­ma­tic o isto­rie cul­tu­ra­lă pe care nu o putem uita și pe care, cu aju­to­rul publi­cu­lui, dorim să o păs­trăm vie pen­tru gene­ra­ți­i­le ce vor urma.

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești vă pro­pu­ne așa­dar două zile în care vor urca pe sce­nă unii din­tre cei mai fru­moși oameni ai artei muzi­ca­le din Româ­nia. Amfi­trio­nul eve­ni­men­tu­lui este Andrei Par­toș — jur­na­list și excep­țio­nal om de radio, per­so­na­li­ta­te repre­zen­ta­ti­vă a Cos­ti­nești­u­lui de altă­da­tă.

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești este un pro­iect sus­ți­nut de Pri­mă­ria Comu­nei Cos­ti­nești, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ția Cre­a­ti­ve Life și Doors Club Con­stan­ța / Whi­te Hor­se Cos­ti­nești.

Acce­sul la fes­ti­val se face înce­pând cu ora 18:45, urmând ca tru­pe­le să urce pe sce­nă de la ora 19:30.

Pre­țul unui abo­na­ment este 50 de lei. Info: 0766057078, sau 0763661622.


MN: Citiți și arti­co­lul Expo­zi­ție de Gra­fi­că Umo­ris­ti­că a cari­ca­tu­ris­tu­lui Cos­tel Pătră­ș­can, la Whi­te Hor­se Cos­ti­nești


Man­ga­lia News, 16.08.2019. (sur­sa: Fol­k­Fes­tRe­mem­ber­Cos­ti­ne­s­ti).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply