EXTRAORDINAR! Interacţiunea a două galaxii, surprinsă de telescopul Hubble

0
202
Hubble-interactiune-galaxii

Inte­ra­cţiu­nea a două gala­xii sur­prin­să de tele­s­co­pul Hub­ble.

Pere­chea de ”cre­a­turi” ciu­da­te și lumi­ne­scen­te ”în joc” din aceas­tă ima­gi­ne sunt de fapt două gala­xii care cuprind mili­oa­ne și mili­oa­ne de ste­le.

Acest duo galac­tic este cunos­cut sub nume­le de UGC 2369. Gala­xi­i­le inte­rac­țio­nea­ză, ceea ce înseam­nă că atrac­ția lor gra­vi­ta­țio­na­lă reci­pro­că le atra­ge din ce în ce mai aproa­pe și le dena­tu­rea­ză for­me­le în acest pro­ces. Se poa­te obser­va o pun­te de gaz, praf și ste­le care lea­gă cele două gala­xii, cre­a­te atunci când au scos mate­ri­a­lul în spa­ți­ul din­tre ele.

Inte­rac­țiu­nea între cor­pu­ri­le cerești este un eve­ni­ment comun în isto­ria majo­ri­tă­ții gala­xi­i­lor. Pen­tru gala­xi­i­le mai mari, pre­cum Calea Lac­tee, majo­ri­ta­tea aces­tor inte­rac­țiuni impli­că așa-numi­te­le gala­xii piti­ce, sem­ni­fi­ca­tiv mai mici. Dar, la fie­ca­re câte­va mili­ar­de de ani, poa­te avea loc un eve­ni­ment mai impor­tant. Pen­tru gala­xia noas­tră de aca­să, urmă­to­rul mare eve­ni­ment va avea loc în apro­xi­ma­tiv patru mili­ar­de de ani, când se va cioc­ni cu veci­na sa mai mare, gala­xia Andro­me­da. În timp, cele două gala­xii se vor con­topi pro­ba­bil într-una, deja pore­cli­tă Mil­ko­me­da.

Hub­ble-inte­rac­tiu­ne-gala­xii — Galac­tic Cre­a­tu­res at Play.

Hub­ble Cat­ches 2 Gala­xies at Play

The pair of stran­ge, lumi­ne­scent cre­a­tu­res at play in this ima­ge are actu­a­l­ly gala­xies — realms of mil­li­ons upon mil­li­ons of stars.

This galac­tic duo is known as UGC 2369. The gala­xies are inte­rac­ting, mea­ning that their mutu­al gra­vi­ta­tio­nal attrac­tion is pul­ling them clo­ser and clo­ser toge­ther and dis­to­r­ting their sha­pes in the pro­cess. A tenu­o­us bri­d­ge of gas, dust and stars can be seen con­nec­ting the two gala­xies, cre­a­ted when they pul­led mate­ri­al out into spa­ce acro­ss the dimi­nishing divi­de betwe­en them. 

Inte­rac­tion with others is a com­mon event in the his­to­ry of most gala­xies. For lar­ger gala­xies like the Mil­ky Way, the majo­ri­ty of the­se inte­rac­tions invol­ve sig­ni­fi­can­tly sma­l­ler so-cal­led dwarf gala­xies. But eve­ry few bil­li­on years, a more momen­to­us event can occur. For our home gala­xy, the next big event will take pla­ce in abo­ut four bil­li­on years, when it will col­li­de with its bigger nei­gh­bor, the Andro­me­da gala­xy. Over time, the two gala­xies will like­ly mer­ge into one — alrea­dy nic­k­na­med Mil­ko­me­da.

Text cre­dit: ESA (Euro­pean Spa­ce Agen­cy),
Ima­ge cre­dit: ESA/Hubble & NASA, A. Evans.

Sur­se: U.S. Emba­s­sy Bucha­rest, https://go.usa.gov/xV3Ef. #NASA.


Man­ga­lia News, 20.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele