Europa FM Live pe Plajă 2019. Care sunt REGULILE pe care trebuie să le respecte participanții la festivalul-maraton

0
778

Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019. Pen­tru ca toți par­ti­ci­pan­ții să se poa­tă bucu­ra de spec­ta­col în depli­nă sigu­ran­ță, vă rugăm să țineți cont de regu­li­le sabi­li­te.

A mai rămas puțin timp până la star­tul unei noi edi­ții Euro­pa FM Live pe Pla­jă, pe pla­ja din­tre Venus și Saturn.

Înce­pând de joi, timp de 3 zile, cei mai buni artiști ai momen­tu­lui vor urca pe sce­na celui mai impor­tant fes­ti­val muzi­cal din sudul lito­ra­lu­lui. Intra­rea este libe­ră, fără limi­tă de vâr­stă.

Pen­tru ca toți par­ti­ci­pan­ții să se poa­tă bucu­ra de spec­ta­col în depli­nă sigu­ran­ță, vă rugăm să țineți cont de regu­li­le Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2019.

01. Euro­pa FM Live Pla­jă 2019 va avea loc în zile­le de 8, 9 si 10 august pe Pla­ja Venus-Saturn, ince­pand cu ora 16.00.

02. Intra­rea este libe­ră, acce­sul este per­mis publi­cu­lui, înce­pând cu ora 14:00. Acce­sul se face doar prin zone­le spe­cial ame­na­ja­te.

03. Per­mi­tem acce­sul oame­ni­lor de ori­ce vâr­stă. Copi­ii cu vâr­ste mai mici de 14 ani, tre­bu­ie să fie înso­țiți de un adult. Toti par­ti­ci­pan­ții la eve­ni­ment vor avea asu­pra lor un act de iden­ti­ta­te.

04. Este inter­zis acce­sul per­soa­ne­lor în sta­re de ebri­e­ta­te. De ase­me­nea, este inter­zi­să intro­du­ce­rea în are­na Euro­pa FM Live pe Pla­jă de alco­ol / sub­stan­te psi­hoac­ti­ve / dro­guri / etno­bo­ta­ni­ce. Ori­ce per­soa­nă este obli­ga­tă să se supu­nă even­tu­a­lu­lui con­trol cor­po­ral făcut de orga­ne­le abi­li­ta­te. În cazul în care se vor des­co­peri ast­fel de încăl­cări, orga­ne­le com­pe­ten­te vor fi sesi­za­te de înda­tă și se vor lua toa­te măsu­ri­le lega­le pen­tru înlă­tu­ra­rea aces­tor ris­curi

05. Per­soa­ne­le cu afec­țiuni medi­ca­le sau cu ante­ce­den­te medi­ca­le per­so­na­le sunt ruga­te să se înre­gis­tre­ze la cel mai apro­pi­at Punct de Prim Aju­tor și pot par­ti­ci­pa la eve­ni­ment numai cu înso­ți­tor. Per­soa­ne­le cu boli psi­hi­ce sau fizi­ce, pen­tru care zone­le aglo­me­ra­te, zgo­mo­te­le puter­ni­ce, efec­te spe­ci­a­le sono­re, vizu­a­le și audio, repre­zin­tă un risc, își asu­mă întrea­ga răs­pun­de­re pen­tru pre­ju­di­ci­i­le ce le-ar putea suferi prin par­ti­ci­pa­rea la acest eve­ni­ment. Spec­ta­co­lul poa­te inclu­de și puter­ni­ce efec­te de lumi­nă, care ar putea dău­na feme­i­lor insar­ci­na­te / copi­i­lor sau per­soa­ne­lor epi­lep­ti­ce.

06. Pe peri­oa­da eve­ni­men­tu­lui, Orga­ni­za­to­rul, par­te­ne­rii orga­ni­za­to­ru­lui sau pre­sa acre­di­ta­tă vor înre­gis­tra și foto­gra­fia eve­ni­men­tul. Par­ti­ci­pan­ții iau la cunos­tin­ță fap­tul că exis­ta posi­bi­li­ta­tea de a apă­rea în ast­fel de mate­ri­a­le, fără a putea emi­te pre­ten­ții asu­pra drep­tu­ri­lor cu pri­vi­re la res­pec­ti­ve­le mate­ri­a­le. Orga­ni­za­to­rul are drep­tul de a folo­si aces­te mate­ri­a­le, de a le publi­ca pe diver­se cana­le (ex. Face­bo­ok, You­tu­be, Insta­gram etc) și de a le uti­li­za în cam­pa­nii publi­ci­ta­re, fără a com­pen­sa în vre­un fel par­ti­ci­pan­tul.

07. În tim­pul eve­ni­men­tu­lui, vă rugăm să res­pec­tati agen­ții de secu­ri­ta­te, să cola­bo­rati cu aceștia și să le res­pec­tati instruc­țiu­ni­le, în caz de urgen­ță. În cazul nefe­ri­cit de inci­den­te de vio­len­ță sau de pune­re în peri­col a inte­gri­tă­ții cor­po­ra­le a altor per­soa­ne, per­so­na­lul care asi­gu­ră secu­ri­ta­tea va putea deci­de eva­cu­a­rea per­soa­ne­lor impli­ca­te din zona în care se des­fă­șoa­ră eve­ni­men­tul.

08. ESTE PERMIS acce­sul cu apa­ra­te foto și came­re de fil­mat. În cazul în care dorești să le pos­tezi, te rugăm să folo­sești #Euro­pa­FM­Li­ve­Pe­Pla­ja. De ase­me­nea, ai voie să vii cu mân­ca­re sau bău­tu­ră, atât timp cât nu este pusă într-un reci­pient dur. Sau mai bine, poti savu­ra unul din pre­pa­ra­te­le pre­ga­ti­te de par­te­ne­rii nos­tri!

09. NU ESTE PERMIS acce­sul baga­je volu­mi­noa­se, amba­la­je dure (sti­cle, ter­mo­suri, cutii de metal, cutii de plas­tic, par­fu­muri etc.) și umbre­le (poți folo­si o pele­ri­nă de ploa­ie), cuți­te, spray para­li­zant, lan­țuri sau alte obiec­te care repre­zin­tă un peri­col public. Reco­man­dăm sa nu vii cu mate­ri­a­le sau obiec­te ce pot fi folo­si­te drept obiec­te de arun­cat (de ex.: bri­che­te, bre­lo­curi cu mul­te chei etc.)

10. Cu oca­zia fes­ti­va­lu­lui Euro­pa FM Live pe Pla­jă, tra­fi­cul va fi res­tric­țio­nat, de la sen­sul gira­to­riu aflat la intra­re în sta­tiu­nea Venus, până la intra­rea în sta­țiu­nea Saturn, pe par­cur­sul celor 3 zile de con­cert, între ore­le 14.00 și 24.00.

Citiți și: Euro­pa FM Live pe Pla­ja Saturn-Venus, în zile­le de 8, 9 și 10 august! Deta­lii Trans­port, PROGRAM

Încep con­cer­te­le Euro­pa FM Live pe Pla­jă, între Saturn și Venus


Man­ga­lia News, 07.08.2019. (sur­sa: Euro­pa FM).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele