Elevii premianți ai Mangaliei, în tabere gratuite oferite de municipalitate

0
470

Pri­mă­ria Man­ga­lia a orga­ni­zat, pen­tru al VII-lea an con­se­cu­tiv, tabe­re gra­tu­i­te pen­tru ele­vii cu medii mari de la uni­tă­ți­le de învă­țământ din loca­li­ta­te. Pes­te 200 de elevi s‑au aflat în tabe­re­le de la Codrii de Ara­mă (jud. Boto­șani), res­pec­tiv Sân­ge­orz-Băi (jud. Bis­tri­ța – Năsă­ud). Tabe­re­le sunt ofe­ri­te de auto­ri­tă­ți­le loca­le, în fie­ca­re vară, pri­mi­lor trei elevi ai cla­se­lor V‑XI, ca o recom­pen­să pen­tru rezul­ta­te­le bune obți­nu­te la învă­ță­tu­ră.

În dimi­nea­ța zilei de luni, 19 august, ulti­ma serie de elevi, for­ma­tă din pes­te o sută de copii, a ple­cat spre Sân­ge­orz-Băi, una din­tre des­ti­na­ți­i­le de vacan­ță ale­se de auto­ri­tăți pen­tru ele­vii meri­tu­oși ai Man­ga­li­ei. Copi­ii vor petre­ce aici, în cel mai plă­cut mod, până în 25 august, șap­te zile din vacan­ța de vară, ală­tu­ri de colegi și pro­fe­sori. Ele­vii pri­mei serii au fost în tabă­ra de la Codrii de Ara­mă, în peri­oa­da 30 iulie – 5 august, iar la întoar­ce­re au decla­rat că s‑au sim­țit minu­nat în aces­te spa­ții de recre­e­re, expri­mân­du-și dorin­ța să învețe cât mai bine pen­tru a bene­fi­cia, în con­ti­nu­a­re, de tabe­re­le ofe­ri­te de Pri­mă­rie.

Anul aces­ta, muni­ci­pa­li­ta­tea a pus la dis­po­zi­ţia ele­vi­lor cu rezul­ta­te bune la învă­ță­tu­ră mai mul­te locuri gra­tu­i­te, în tabe­re­le de la Codrii de Ara­mă și Sân­ge­orz-Băi, unde bene­fi­ci­a­ză de con­di­ţii bune de caza­re, masă, trans­port, excur­sii şi dru­me­ții, pre­cum și alte acti­vi­tă­ţi extraș­co­la­re spe­ci­fi­ce. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, ini­ția­to­rul aces­tui pro­iect, a decla­rat că prin aceas­tă măsu­ră muni­ci­pa­li­ta­tea con­tri­bu­ie la sti­mu­la­rea ele­vi­lor să obți­nă rezul­ta­te frun­ta­șe la școa­lă.

”Pen­tru tot efor­tul lor, ele­vii sunt răs­plătiți, în fie­ca­re an, cu o bine­me­ri­ta­tă vacan­ță din par­tea admi­nis­tra­ți­ei loca­le. Le doresc mult suc­ces și în vii­to­rul an șco­lar, care se apro­pie cu pași repezi, pen­tru a bene­fi­cia, în con­ti­nu­a­re, de tabe­re­le con­ce­pu­te spe­cial pen­tru copi­ii ora­șu­lui nos­tru”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Pro­iec­tul “Tabe­re pen­tru sti­mu­la­rea ele­vi­lor cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ţă­tu­ră” a fost apro­bat prin HCL Nr. 173/22.02.2013, fiind deru­lat prin inter­me­di­ul Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa, din cadrul Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui.


Man­ga­lia News, 21.08.2019. (Comu­ni­cat de pre­să — Pri­mă­ria Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele