Dobrogea, Ţara Morilor de Vânt — Poveștile Mării Negre

0
221

Dobro­gea, Ţara Mori­lor de Vânt — Poveș­ti­le Mării Negre.

Nu vă gân­di­ţi la eoli­e­ne­le care împân­zesc astăzi Dobro­gea noas­tră. Nu au nicio legă­tu­ră cu subiec­tul poveş­tii noas­tre. Sau, de fapt, au una sin­gu­ră, vân­tul…

Acum mai bine de un secol, Dobro­gea noas­tră era numi­tă ade­sea şi Ţara Mori­lor de Vânt (astăzi denu­mi­rea te tri­mi­te auto­mat la Olan­da). Vă vine sau nu să cre­deţi, la înce­pu­tul seco­lu­lui XX exis­tau de‑a lun­gul pro­vin­ci­ei isto­ri­ce nu mai puţin de 742 de mori de vânt, din­tre care 526 fun­cţio­nau în judeţul Tul­cea şi 216 în judeţul Con­stanţa. Pri­me­le mori de vant dobro­ge­ne au fost ates­ta­te docu­men­tar încă din 1585. Erau mori de tot felul, rot­un­de (con­stru­cţii fixe) sau “căci­u­la­te”, cla­si­ce, cu pivot cen­tral, cu aripi de scân­du­ră cele mai mul­te, dar şi cu aripi de pân­ză, aşa cum astăzi se mai întâl­nesc doar în Ţara Lale­le­lor.

Din toa­te aces­te pes­te 700 de mori, astăzi, în Dobro­gea nu mai găseşti niciu­na… Exis­tă totu­şi două repro­du­ceri, ce ne amin­tesc de ace­le vre­muri: una – la intra­rea în Micro­del­ta din Con­stanţa iar cea de a doua, la intra­rea în cur­tea mânăs­ti­rii tul­ce­ne Celic Dere. Mori­le veri­ta­bi­le de la 1900 au dis­pă­rut aproa­pe în tota­li­ta­te. Doar cinci din­tre ele au supra­vi­eţu­it tim­pu­lui dar au fost muta­te la Com­ple­xul Naţio­nal Muze­al Astra din Sibiu, unde pot fi astăzi admi­ra­te. Patru din­tre ele sunt din judeţul Tul­cea iar una din judeţul Con­stanţa. Ne îndrep­tăm atenţia asu­pra aces­te­ia din urmă. Este sin­gu­ra moa­ră de vânt cu pân­ze din întrea­ga Româ­nie, cele­lal­te sunt cu pale de lemn.

Moa­ra cu pân­ze a fost adu­să la Sibiu în 1966, din satul Cur­cani, comu­na Coba­din, astăzi o loca­li­ta­te de numai câţi­va zeci de locu­i­tori. Moa­ra din Cur­cani s‑a încă­pă­ţâ­nat să supra­vi­eţu­ias­că tim­pu­lui. Nu îi ştim toa­tă poves­tea, pier­du­tă pro­ba­bil de‑a lun­gul unei jumă­tă­ţi de secol. Ea a rămas însă să ne amin­teas­că de vre­mea când Dobro­gea era Ţara Mori­lor de Vânt…

Bibli­o­gra­fie – Ana­le­le Dobro­gei serie veche (1920–1938), Nico­lae C Ari­ton – Mis­te­re­le Dună­rii (mistereledunarii.wordpress com), Com­ple­xul Naţio­nal Muze­al Astra Sibiu, MD Dobro­gea­nu – Dobro­gea în pra­gul sec.XX.

Sur­să foto – Muze­ul Civi­li­za­ţi­ei Popu­la­re Sibiu, Moa­ra de vânt cu pân­ze din satul Cur­cani – comu­na Coba­din.

Citiți și: Ulti­ma moa­ră de vânt cu pân­ze din Româ­nia. Vine din­tr-un sat care mai are câţi­va locu­i­tori


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele