Declarația Comună a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a Președintelui Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump

0
220

Decla­ra­ția Comu­nă a Pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei, dom­nul Kla­us Iohan­nis, și a Pre­șe­din­te­lui Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, dom­nul Donald J. Trump:

Ca Pre­șe­dinți ai Româ­ni­ei și Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, acțio­năm împre­u­nă, ca pri­e­te­ni și ali­ați, pen­tru a avan­sa Par­te­ne­ri­a­tul nos­tru Stra­te­gic robust și dura­bil. Prin par­te­ne­ri­a­tul nos­tru, care se apro­fun­dea­ză, vom crea noi oport­u­ni­tăți pen­tru creș­te­rea secu­ri­tă­ții, dezvol­tă­rii și pros­pe­ri­tă­ții, și pen­tru a răs­pun­de mai bine pro­vo­că­ri­lor și res­pon­sa­bi­li­tă­ți­lor glo­ba­le pe care le împăr­tă­șim.

Reme­mo­răm Revo­lu­ția din Decem­brie de acum 30 de ani, când româ­nii cura­joși au înlă­tu­rat o dic­ta­tu­ră bru­ta­lă și au îndrep­tat țara pe calea demo­cra­ți­ei, a sta­tu­lui de drept și a eco­no­mi­ei de pia­ță. Anul aces­ta am mar­cat, de ase­me­nea, cu mân­drie, și ani­ver­sa­rea a 15 ani de la ade­ra­rea Româ­ni­ei la Orga­ni­za­ția Tra­ta­tu­lui Atlan­ti­cu­lui de Nord (NATO).

Împre­u­nă, sta­te­le noas­tre au depus efor­turi dura­bi­le pen­tru moder­ni­za­rea for­țe­lor noas­tre arma­te și pen­tru a ne înde­plini anga­ja­men­te­le asu­ma­te în cadrul NATO cu pri­vi­re la par­ta­ja­rea echi­ta­bi­lă a res­pon­sa­bi­li­tă­ți­lor. Mili­ta­rii noș­tri acțio­nea­ză umăr la umăr pen­tru apă­ra­rea liber­tă­ții și în vede­rea con­so­li­dă­rii pos­tu­rii de apă­ra­re și des­cu­ra­ja­re pe Flan­cul Estic al NATO, inclu­siv în Marea Nea­gră, care este de impor­tan­ță stra­te­gi­că pen­tru secu­ri­ta­tea tran­sa­tlan­ti­că. De ase­me­nea, cău­tăm să evi­tăm ris­cu­ri­le de secu­ri­ta­te care înso­țesc inves­ti­ți­i­le chi­ne­ze în rețe­le­le de tele­co­mu­ni­ca­ții 5G.

Româ­nia și Sta­te­le Uni­te recu­nosc că secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că este secu­ri­ta­te națio­na­lă. Sub­li­ni­em opo­zi­ția noas­tră față de Nord Stream 2 și alte pro­iec­te care îi fac pe ali­a­ții și par­te­ne­rii noș­tri depen­denți ener­ge­tic față de Rusia. Resur­se­le de gaze natu­ra­le din Româ­nia au poten­ți­a­lul de a creș­te pros­pe­ri­ta­tea sta­te­lor noas­tre, pre­cum și de a întări secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a Euro­pei. Româ­nia și Sta­te­le Uni­te vor ana­li­za moda­li­tăți de îmbu­nă­tă­ți­re a cli­ma­tu­lui inves­ti­țio­nal în dome­ni­ul ener­gi­ei în bene­fi­ci­ul ambe­lor țări. Mai mult, încu­ra­jăm puter­nic cola­bo­ra­rea strân­să a indus­tri­i­lor noas­tre pen­tru a spri­jini obiec­ti­ve­le Româ­ni­ei în dome­ni­ul ener­gi­ei nuclea­re civi­le.

Exce­len­tul nos­tru par­te­ne­ri­at în dome­ni­ul apli­că­rii legii și al lup­tei împo­tri­va corup­ți­ei se bazea­ză, în mod ferm, pe un anga­ja­ment reci­proc față de sta­tul de drept și o jus­ti­ție inde­pen­den­tă, care sunt puter­nic sus­ți­nu­te de popo­rul român. Mai mult, sub­li­ni­em că buna guver­na­re con­sti­tu­ie baza secu­ri­tă­ții și pros­pe­ri­tă­ții noas­tre comu­ne.

Româ­nia și Sta­te­le Uni­te evi­den­ți­a­ză cu mân­drie creș­te­rea sub­stan­ți­a­lă a schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le din­tre cele două țări, pre­cum și inte­re­sul nos­tru comun pen­tru cre­a­rea unui cli­mat inves­ti­țio­nal care să ofe­re trans­pa­ren­ță, pre­dic­ti­bi­li­ta­te și sta­bi­li­ta­te. Prin urma­re, ne anga­jăm să ne con­so­li­dăm, pe mai depar­te, rela­ția comer­ci­a­lă și să încu­ra­jăm creș­te­rea inves­ti­ți­i­lor în ambe­le țări.

Sta­te­le Uni­te își rei­te­rea­ză spri­ji­nul pen­tru efor­tu­ri­le Româ­ni­ei de a deve­ni eli­gi­bi­lă pen­tru intra­rea în Pro­gra­mul Visa Wai­ver în con­for­mi­ta­te cu cerin­țe­le legi­sla­ți­ei SUA.


Man­ga­lia News, 21.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele