De la IPJ: Cercetați pentru trafic de droguri, lipsire de libertate a unui minor, infracțiuni de furt calificat, trafic de persoane, alcool la volan

0
389

CERCETAȚI PENTRU TRAFIC DE DROGURI

Doi băr­bați au fost sur­prinși în fla­grant delict în timp ce ar fi încer­cat să comer­ci­a­li­ze­ze dro­guri de risc și de mare  risc.

Aceștia au fost depis­tați de poli­țiști din cadrul Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. — S.T. Con­stan­ța, în noap­tea de 19/20 august a.c., în timp ce ar fi încer­cat să comer­ci­a­li­ze­ze dro­guri de risc și de mare  risc, în incin­ta unui club din sta­țiu­nea Mama­ia.

Asu­pra băr­ba­ți­lor au fost des­co­pe­ri­te 2 grin­de­re, un cân­tar, o pipă, o pun­gu­ță cu cana­bis, 74 de com­pri­ma­te de ecs­ta­sy, un pli­cu­leț cu cocai­nă, două frag­men­te de com­pri­ma­te ecs­ta­sy și 110 gra­me de hașiș. Toa­te aces­tea au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ări cer­ce­tă­ri­lor.

La data de 20 august a.c., pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. au luat măsu­ra reţi­ne­rii pen­tru 24 de ore faţă de cei doi băr­bați, ulte­ri­or fiind emi­se man­da­te de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru de 30 de zile de către Tri­bu­na­lul Con­stan­ța.


Poli­ţi­ş­tii con­stăn­țeni, în aler­tă după pri­mi­rea unui apel de urgenţă care sem­na­la o posi­bi­lă lip­si­re de liber­ta­te a unui minor.

La data de 22 august a.c., în jurul orei 20:30, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Raso­va au fost sesi­za­ţi prin inter­me­di­ul Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic Ape­luri de Urgenţă 112 de către o per­soa­nă, care a recla­mat fap­tul că ar fi fost seches­tra­tă și se află în loca­li­ta­tea Raso­va din jude­țul Con­stan­ța.

În urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te, poli­țiș­tii au sta­bi­lit că ape­lul a fost făcut de către un minor de 12 ani, care se afla la bunici, împre­u­nă cu tatăl său, în satul Cochir­leni din jude­țul Con­stan­ța.

Mino­rul a recu­nos­cut, în pre­zen­ța fami­li­ei, fap­tul că ar fi ape­lat la 112 pen­tru a se dis­tra. Părin­te­le mino­ru­lui a fost sanc­țio­nat con­tra­ven­țio­nal cu amen­dă, în valoa­re de 500 de lei, con­form Legii nr.61/1991 R.


Bănu­it de săvâr­și­rea unor infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, reți­nut de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unor infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, la data de 22 august a.c., poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Poli­ție au depis­tat un băr­bat, de 38 de ani, din Con­stan­ța, bănu­it de comi­te­rea fap­te­lor.

Ast­fel, în peri­oa­da 1 iunie — 15 august a.c., băr­ba­tul în cau­ză ar fi sus­tras un tele­fon mobil și 27.400 de lei din incin­ta a două soci­e­tăți comer­ci­a­le, de pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța.

La data de 22 august a.c., poli­țiș­tii l‑au reți­nut pe băr­ba­tul în cau­ză, pe nume­le aces­tu­ia fiind emis man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile. Băr­ba­tul a fost intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.


Infrac­țiuni con­sta­ta­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 22 august a.c.,  în jurul orei 11.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă  Toprai­sar au depis­tat un băr­bat, de 31 ani, din loca­li­ta­tea Biru­in­ța, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Toprai­sar, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te în baze­le de date, poli­țiș­tii au con­sta­tat fap­tul că auto­tu­ris­mul are inspec­ția teh­ni­că peri­o­di­că (ITP) expi­ra­tă și nu are asi­gu­ra­re RCA vala­bi­lă.

La data de 22 august a.c., în jurul orei 22.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești au depis­tat un tânăr, de 19 ani, din loca­li­ta­tea Agi­gea, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus o auto­u­ti­li­ta­ră, pe stra­da Tine­re­tu­lui din ace­eași sta­țiu­ne, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. Per­soa­na în cau­ză a fost impli­ca­tă într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,11 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta refu­zând pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge. În urma veri­fi­că­ri­lor, s‑a con­sta­tat fap­tul că băr­ba­tul figu­ra în baza de date cu per­mi­sul de con­du­ce­re reți­nut.

La data de 23 august a.c., în jurul orei 03.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au depis­tat un tânăr, de 22 de ani, din loca­li­ta­tea 23 August, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, în ace­eași loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,75 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re des­fă­șu­ra­te de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 22 august a.c., poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții împre­u­nă cu spe­cia­liști din cadrul C.P.E.C.A. Con­stan­ța, D.J.S.T. Con­stan­ța și A.N.I.T.P. Con­stan­ța au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re a vio­len­ței, con­su­mu­lui de tut­un, alco­ol și dro­guri prin­tre tine­rii veniți la cen­tre­le de agre­ment din Efo­rie Sud.

Sco­pul acti­vi­tă­ţi­lor este cre­ş­te­rea nive­lul de infor­ma­re, edu­ca­re şi conş­ti­en­ti­za­re a tine­ri­lor cu pri­vi­re la pre­ve­ni­rea delinc­venţei juve­ni­le, a vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor şi a dis­pa­ri­ţi­i­lor aces­to­ra, tra­fi­cu­lui de per­soa­ne cât și pre­ve­ni­rea ris­cu­ri­lor aso­ci­a­te con­su­mu­lui de sub­stan­țe inter­zi­se.

În acest con­text, poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul A.N.I.T.P. Con­stan­ța, au ini­țiat acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve pe linia pre­ve­ni­rii tra­fi­cu­lui de per­soa­ne, sens în care le-au ofe­rit ado­les­cen­ți­lor mate­ri­a­le cu sfa­turi pri­vi­toa­re la evi­ta­rea exploa­tă­rii și abu­zu­lui din medi­ul onli­ne.

În ace­eași zi, poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Gru­pă­rii Mobi­le de Jan­darmi Tomis Con­stan­ța au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți de pre­ve­ni­re a infrac­țiu­ni­lor con­tra patri­mo­ni­u­lui, acționând pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță per­so­na­lă, a bunu­ri­lor și valo­ri­lor turiș­ti­lor din uni­tă­ți­le de caza­re din sta­țiu­nea Mama­ia.

Acti­vi­ta­tea a con­stat atât în instru­i­rea per­so­na­lu­lui hote­li­er, cât și a turiș­ti­lor, în vede­rea adop­tă­rii unor măsuri de sigu­ran­ță în ceea ce pri­veș­te com­ba­te­rea infrac­țiu­ni­lor de furt din came­re­le de hotel.

Acțiu­ni­le fac par­te din Pro­iec­tul Vacan­ță în sigu­ran­ță — fără dro­guri!, Pro­gra­mul local Lito­ral 2019 și Pro­gra­mul de pre­ve­ni­re a delinc­ven­ței juve­ni­le și vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor.


Man­dat euro­pean de ares­ta­re, pus în exe­cu­ta­re

Poli­ţi­şti de inves­ti­ga­ţii cri­mi­na­le din Con­stan­ța au depis­tat o feme­ie care era urmă­ri­tă inter­na­ţio­nal pen­tru comi­te­rea unor fap­te comi­se în Fran­ța. Schim­bul de date şi infor­ma­ţii a fost asi­gu­rat de Cen­trul de Coo­pe­ra­re Poli­ţie­neas­că Inter­na­ţio­na­lă.

La data de 21 august a.c., poli­ţi­şti de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le din cadrul I.P.J. Con­stan­ța au depis­tat o feme­ie de 38 de ani, din Con­stan­ța, pe nume­le căre­ia exis­ta un man­dat euro­pean de ares­ta­re, emis de auto­ri­tă­ţi­le fran­ce­ze.

Cea în cau­ză a fost dată în urmă­ri­re inter­na­ţio­na­lă pen­tru comi­te­rea unor infrac­țiuni de con­sti­tu­i­rea unui grup infrac­țio­nal orga­ni­zat, com­pli­ci­ta­te la furt cali­fi­cat și tra­fic de per­soa­ne.

Pen­tru depis­ta­rea aces­te­ia, poli­ţi­ş­tii au bene­fi­ci­at de date şi infor­ma­ţii supli­men­ta­re obţi­nu­te prin inter­me­di­ul Biro­u­lui SIRENE din cadrul Cen­tru­lui de Coo­pe­ra­re Poli­ţie­neas­că Inter­na­ţio­na­lă din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne.

Feme­ia a fost pre­zen­ta­tă Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stan­ța, care a emis ordo­nan­ță de reți­ne­re pen­tru 24 de ore, fiind intro­du­să în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.

Prins cu „alba ‑nea­gra” în sta­țiu­nea Cos­ti­nești

La data de 21 august a.c., în jurul orei 22.10, poli­ţi­şti din cadrul Poli­ţi­ei sta­ţiu­nii Cos­ti­neşti au depis­tat în fla­grant delict, în zona fale­zei din sta­ţiu­nea Cos­ti­neşti, un băr­bat, de 30 de ani, din Bucu­rești, bănu­it de comi­te­rea infrac­țiu­nii de orga­ni­za­re de jocuri clan­des­ti­ne, ale căror rezul­ta­te pot fi influ­en­ța­te prin dex­te­ri­ta­tea mânu­i­to­ru­lui.

Băr­ba­tul în cau­ză a fost depis­tat în timp ce orga­ni­za un joc de noroc, denu­mit „alba — nea­gră”, pe nume­le aces­tu­ia fiind întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de orga­ni­za­re de jocuri clan­des­ti­ne.

Infrac­țiuni con­sta­ta­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 21 august a.c., în jurul orei 13.20, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au depis­tat un tânăr, de 21 de ani, din loca­li­ta­tea Sei­me­nii Mici, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza ora­șu­lui Cer­na­vo­dă, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul drug-test, rezul­ta­tul a fost pozi­tiv (can­na­bis).

La data de 21 august a.c.,  în jurul orei 19.30, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un tânăr, de 19 ani, din loca­li­ta­tea Mereni, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce vehi­cu­le pe dru­mu­ri­le publi­ce.

La data de 21 august a.c.,  în jurul orei 22.50, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Poli­ție au depis­tat o feme­ie, de 28 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Nico­lae Fili­mon din muni­ci­piu, având plă­cuțe­le cu nume­re­le de înma­tri­cu­la­re expi­ra­te.

La data de 22 august a.c.,  în jurul orei 01.00, poli­țiști din cadrul Poli­ţi­ei sta­ţiu­nii  Nept­un au depis­tat un tânăr, de 19 ani, din Man­ga­lia, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza sta­țiu­nii Nept­un, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 22 august a.c.,  în jurul orei 03.50, poli­țiști din cadrul Poli­ţi­ei ora­șu­lui Ovi­diu au depis­tat un băr­bat, de 47 de ani, din jude­țul Sucea­va, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Națio­na­lă din Ovi­diu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,73 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 24.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele