DE CE TIN CU CS POSEIDON 2 MAI LIMANU! OPINIE / NARCIS DREJAN SCRIE DESPRE NOUA SA PASIUNE DIN LIGA A III‑A

0
577

DE CE ȚIN CU CS POSEIDON 2 MAI LIMANU! OPINIE / NARCIS DREJAN SCRIE DESPRE NOUA PASIUNE DIN LIGA A III‑A.

Nar­cis Dre­jan: Pri­e­te­nii, cei care mă cunosc și radi­oas­cul­tă­to­rii de la Sport Total FM știu că până în 2009 am ținut cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va, iar de atunci am rămas fidel lui Lee­ds Uni­ted, echi­pă ale căror meciuri nu le ratez, sim­pa­ti­zez cu Inter Mila­no și cam atât. Din Româ­nia nu puteam să-mi aleg decât o echi­pă nouă, una care să apa­ră pes­te noap­te și care să o ia de la zero. Nici­de­cum din Crai­o­va, cât mai depar­te de Crai­o­va dacă se poa­te și la o autos­tra­dă de Bucu­rești. Și uite că s‑a întâm­plat minu­nea, după cele­brul baraj de pro­mo­va­re în Liga a III‑a CS Posei­don 2 Mai Lima­nu – Pes­că­ru­șul Sari­chi­oi 6–1, 8–2 la gene­ral.

Veți spu­ne că spre 40 de ani, omul sim­te nevo­ia de afec­țiu­ne, că are prea mul­tă de ofe­rit, că m‑am tâm­pit, că fumez sau că trag cin­zea­că după cin­zea­că, așa cum mai fac unii colegi de brea­slă în tim­pul cre­a­ți­i­lor. La fel, cei care mă cunosc știu foar­te bine că nu beau alco­ol și că nu fumez. M‑am inte­re­sat de la cole­gii mei din zona Lito­ra­lu­lui, Ionuț Coman și Vlad Nede­lea, am aflat că CS Posei­don era în Liga a V‑a în 2017, unde ducea lup­te gre­le cu Vii­to­rul Peci­nea­ga, Sport Prim Olti­na, Lito­ral Cor­bu, Vii­to­rul Peci­nea­ga, CS Mur­fa­tlar sau Inter Ion Cor­vin. Echi­pa nu a pro­mo­vat întâm­plă­tor, dacă ne uităm pe lis­ta fotba­liș­ti­lor cu expe­rien­ță, cum ar fi Enis Bolat, geme­nii Enis și Erdinci Cogali, Ale­xan­dru Pas­man­giu sau Alex Țugui, nume care fac față lejer la nive­lul Ligii a III‑a. Fra­ții Cogali au 38 de ani, iar Erdinci este și antre­nor jucă­tor, fiind aju­tat pe ban­că și de Cristi Pet­cu.

De ce țin cu CS Posei­don? Nume­le este fan­tas­tic, îmi amin­teș­te de cele­bra echi­pă por­tu­ghe­ză Asso­c­ia­cao Naval 1 de Maio, din Por­tu­ga­lia, care a fost înfi­in­ța­tă în 1893 și a dis­pă­rut în 2017, din cau­za pro­ble­me­lor finan­ci­a­re. Au dan­sat în Pri­mei­ra Liga în anii 2000, în spe­cial, cu 2 sfer­turi de Cupa Por­tu­ga­li­ei, con­duși de pe ban­că de Augus­to Ina­cio, o mai veche cunoș­tin­ță a fotba­lu­lui româ­nesc, antre­nor pen­tru scurt timp la FC Vaslui.

Nume­le m‑a atras pri­ma dată, recu­nosc, CS Posei­don, unul din­tre cei 12 olim­pieni din mito­lo­gia grea­că, zeul mări­lor și al altor ape; al cutre­mu­re­lor și al cai­lor. Posei­don a fost pro­tec­tor al mari­na­ri­lor și al mul­tor ora­șe și colo­nii din Gre­cia. În Ili­a­da lui Homer, Posei­don sus­ți­ne gre­cii împo­tri­va tro­ie­ni­lor în tim­pul Răz­bo­i­u­lui Tro­ian. În Odi­se­ea, în tim­pul călă­to­ri­ei pe mare din Tro­ia aca­să catre Itha­ca, ero­ul gre­cesc Uli­se pro­voa­că furia lui Posei­don prin orbi­rea fiu­lui său Poli­fem, pe care Posei­don l‑a pedep­sit cu furt­uni, cu dis­tru­ge­rea navei și zece ani de întâr­zi­e­re. În dia­lo­gu­ri­le lui Pla­ton și Cri­ti­as, insu­la Atlan­ti­da era dome­ni­ul lui Posei­don. La zeii romani, echi­va­len­tul lui Posei­don este Nept­un.

În mito­lo­gia grea­că, Posei­don era fiul lui Cro­nos cu zei­ța Rhea, fra­te cu Zeus și Hades. Bine, veți spu­ne ce legă­tu­ră are fotba­lul cu mito­lo­gia? Dac-aș fi Albert Camus v‑aș spu­ne așa: “O min­ge de fotbal nu vine nici­o­da­tă din direc­ția pe care ai așteptat‑o. Așa e și în isto­rie, mai ales în mito­lo­gie, unde nimeni nu joa­că drept”. Am sim­țit nevo­ia să‑l fac pe Cor­nel Dinu, să le demon­strez oame­ni­lor din Lima­nu că nu țin la miș­to cu echi­pa, ci chiar m‑am super ata­șat.

La pri­ma vede­re pare un pro­iect de suflet, unde dra­gos­tea necon­di­țio­na­tă pen­tru fotbal se sim­te, iar în 2 ani de exis­ten­ță, după un drum firesc, din Liga a V‑a, CS Posei­don se vede deja în semi­pro­fe­sio­na­lis­mul din Liga a III‑a, chiar dacă mulți oameni de spe­cia­li­ta­te ne spun că eșa­lo­nul al tre­i­lea de la noi e de un ama­to­rism fero­ce. Sper doar ca echi­pa să pro­fi­te de nume, să exis­te con­du­că­tori care să-și des­chi­dă ori­zon­tul din­co­lo de spu­me­le învol­bu­ra­te ale Mării Negre, să exis­te un mer­chan­di­se, să vân­dă tri­co­uri, eșar­fe, fula­re, să mar­ke­ti­ze­ze un pro­dus. Zău așa, e păcat de nume.

Ar mer­ge și un slo­gan: “Scoa­tem fotba­lul la LIMA­Nu!”, ba chiar și un imn de genul remi­xu­lui din Sara per­che ti amo, de la Ricchi e poveri. Adi­că în loc de; E vola vola si sa sem­pre piu in alto si va, E vola vola con me il mondo e mat­to per­che, E se l’amore non c’e bas­ta una sola can­zo­ne per far cun­fu­sio­ne fuori e den­tro di te, E vola vola si va sem­pre piu in alto si va… sar­ra per­che ti amo, cum cân­tă cei de la AC Milan; să sune cam așa: Și zbo­a­ră, zbo­a­ră se știe, Și zbo­a­ră cu Lima­nu, lumea e nebu­nă, pen­tru că joa­că Lima­nu și dacă dra­gos­te nu e, e sufi­cient să ții cu Lima­nu!

Bine, este foar­te ade­vă­rat că echi­pa poa­te să dis­pa­ră subit, cum se întâm­plă în fotba­lul româ­nesc, unde nimeni nu lasă nimic în urmă, dar mă gân­desc la un alt pri­e­ten de-al meu, Cătă­lin Ungu­rea­nu, care, dez­a­mă­git din cale afa­ră de ce a făcut Nego­i­ță din Dina­mo, și‑a găsit echi­pă: Aca­de­mi­ca Clin­ceni. Era sin­gu­rul fan nelip­sit de la meciuri, dar când a aflat că echi­pa e sus­ți­nu­tă din umbră de Geam­bazi și Becali și‑a ren­e­gat pasiu­nea, în ciu­da pro­mo­vă­rii Clin­ce­ni­u­lui în Liga I. Acum le scrie celor de la Cio­ro­gâr­la, sim­te nevo­ia să ofe­re afec­țiu­ne unei echi­pe de fotbal.

În con­clu­zie, oame­ni­lor le‑a dis­pă­rut pasiu­nea pen­tru fotba­lul româ­nesc, toc­mai din cau­za oame­ni­lor care l‑au con­dus, care și-au bătut joc de supor­teri, care au înțe­les că fotba­lul e o afa­ce­re. Da, este o afa­ce­re, dar nu una pur per­so­na­lă, unde să-ți anga­jezi pri­e­te­nii și rude­le, dar mai dă-o‑n gâtul mă-sii de poli­ti­că, sâm­bă­tă, de la 18:00 joa­că Posei­don la Man­ga­lia!


Man­ga­lia News, 22.08.2019. (sur­sa: 100sport.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply