Daniel Nicolae, Medalia de Argint la Olimpiada Internațională de Astrofizică din Ungaria! — ”Cunoscându‑l pe Dani, ca profesor și fost diriginte, aplaud acest succes, cu admirație și respect!”

0
623

Daniel Nico­lae, fost elev al Șco­lii Gim­na­zi­a­le Nr.2 ”Sf. Andrei din Man­ga­lia” — Meda­lia de Argint la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Astro­fi­zi­că din Unga­ria! 

Ange­la Ele­na Soa­re: ”În anii lui de școa­lă pri­ma­ră, Dani râdea cel mai tare din cla­să. Prin­dea pri­mul poan­ta, iar râsul lui deve­nea molip­si­tor. Mai târ­ziu, la gim­na­ziu, a deve­nit, aproa­pe pes­te noap­te, foar­te pre­o­cu­pat și seri­os. Să‑i prinzi zâm­be­tul într‑o foto­gra­fie, era o per­for­man­ță! Îi plă­ceau con­cur­su­ri­le de cunoș­tin­țe gene­ra­le, olim­pi­a­de­le de ști­in­țe și une­le din­tre pro­iec­te­le extra­cur­ri­cu­la­re. La ști­in­țe­le uma­nis­te învă­ța repe­de, pen­tru că dorea să sca­pe repe­de de ele. Cu greu s‑a lăsat con­vins să par­ti­ci­pe la olim­pi­a­da jude­țea­nă de fran­ce­ză, în cla­sa a 8‑a, de unde s‑a întors cu un pre­miu, dar pre­o­cu­pa­rea de bază a rămas Fizi­ca.

Visul lui a înce­put în cla­sa a 6‑a, ală­tu­ri de doam­na prof. dr. Ele­o­no­ra Bur­ne­te. Pe tăcu­te, ca o mare îna­in­te de furt­u­nă, Dani a ajuns la Olim­pi­a­da jude­țea­nă de fizi­că, s‑a cali­fi­cat la națio­na­lă și apoi am auzit, în can­ce­la­rie, că a pri­mit meda­lia de bronz națio­na­lă. Era elev în cla­sa a 7‑a. Ne-am adu­nat, pro­fe­sori și copii, pen­tru a‑l pri­mi cu apla­u­ze, la întoar­ce­rea aca­să. Era ero­ul șco­lii noas­tre!

Mama, prof. Ali­na Nico­lae și copi­lul, Dani, extrem de emo­țio­nați, s‑au sim­țit mai degra­bă ruși­nați de atâ­ta aten­ție, pen­tru că modes­tia înso­țeș­te mereu omul de valoa­re. De trei ani, Dani este depar­te de noi. Elev al Lice­u­lui „Ovi­di­us” din Con­stan­ța, el duce mai depar­te pro­mi­siu­nea pe care a făcut‑o la pri­mi­rea Che­ii Șco­lii, în cali­ta­te de șef de pro­mo­ție, la fina­lul cla­sei a opta: „Voi con­ti­nua să învăț și să încerc să fiu prin­tre cei mai buni!”

Eco­uri ale mun­cii sale au venit în toți anii de liceu. Dar astăzi, toți foș­tii pro­fe­sori și colegi ne bucu­răm, ală­tu­ri de Dani, pen­tru o per­for­man­ță uni­că în ora­șul nos­tru: Meda­lia de Argint, la Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Astro­fi­zi­că, înche­ia­tă zile­le tre­cu­te în ora­șul Bala­ton din Unga­ria!

Echi­pa Româ­ni­ei a fost repre­zen­ta­tă cu suc­ces de fos­tul elev al șco­lii noas­tre. M‑ar bucu­ra enorm ca aceas­tă per­for­man­ță să fie recu­nos­cu­tă ofi­ci­al în ora­șul nos­tru. Pen­tru că nu este deloc ușor să ajungi „prin­tre cei mai buni”.

Feli­ci­tări, Daniel Nico­lae, feli­ci­tări, Ali­na Nico­lae, feli­ci­tări, Romi­că Nico­lae! Fiind mar­to­rul invo­lun­tar al efor­tu­lui făcut de fami­lie pen­tru tri­mi­te­rea lui Dani la aceas­tă Olim­pi­a­dă și cunoscându‑l pe Dani, ca pro­fe­sor și fost diri­gin­te, apla­ud acest suc­ces, cu admi­ra­ție și res­pect!” 

Autor: Prof. Ange­la Ele­na Soa­re.


Ange­la Ele­na Soa­re: Feli­ci­tăriAli­na Nico­lae, pen­tru suc­ce­sul lui Dani! Ani întregi de efort s‑au adu­nat în aceas­tă meda­lie! Nop­ți­le tale nedor­mi­te, lacri­mi­le tale, iubi­rea ta… Toa­te stră­lu­cesc azi pe frun­tea fecio­ra­șu­lui tău! Vă doresc pute­re să con­ti­nu­ați, și lui, și între­gii fami­lii. Ast­fel de per­for­man­țe nu se nasc pes­te noap­te, nu sunt întâm­plări ”întâm­plă­toa­re” ale vie­ții. Pen­tru că Dum­ne­zeu mi‑a dat șan­sa de a fi mar­to­rul aces­tei stră­da­nii, pen­tru că Dani a înflo­rit și în cur­tea șco­lii noas­tre, ală­tu­ri de doam­n­na prof. dr. Ele­o­no­ra Bur­ne­te, îți tri­mit apla­u­ze­le tutu­ror cole­gi­lor tăi, res­pec­tul nos­tru și admi­ra­ția pen­tru un ase­me­nea suc­ces.


UPDATE, MN: Olim­pi­a­da Inter­națio­na­lă de Astro­no­mie și Astro­fi­zi­ca, Bala­ton, Unga­ria — Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re. Întrea­ga echi­pă a Româ­ni­ei a obți­nut meda­lii, după cum urmea­ză:

David Tur­tu­rea­nu — Aur,
Robert Pas­ca­lau — Aur,
Paul Reben­ciuc — Argint,
Theo­dor Iosif — Argint,
Daniel Nico­lae - Argint,
Cris­ti­an Arde­lean — Argint,
Daria Hara­bor — Bronz,
Fla­via Pas­cal — Bronz,
Vlad Ros­ca — Bronz,
Mihai Vasi­le — Bronz.


Man­ga­lia News, 10.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele