CURĂȚENIA generală de toamnă: 3 lucruri pe care NU ar trebui să le mai ții în casă!

0
754

CURĂȚENIA gene­ra­lă de toam­nă: 3 lucruri pe care NU ar tre­bui să le mai ții în casă!

Ușor, ușor vara se apro­pie de final iar toam­na ne așteap­tă cu sezo­nul ei plin de schim­bări, cro­ma­tici impre­sio­nan­te și voie bună. De cele mai mul­te ori, când știm că mai e puțin și vine toam­na, auto­mat ne gân­dim să facem schim­bări în casă și în gar­de­ro­bă, deo­a­re­ce pes­te vară am adu­nat cu sigu­ran­ță o mul­ți­me de lucruri inu­ti­le care nu își mai au ros­tul.

Ne-am obiș­nu­it să păs­trăm mul­te lucruri în casă pe motiv că “nu se știe când avem nevo­ie de ele”, însă oda­tă cu peri­oa­de­le de cură­țe­nie gene­ra­lă, tre­bu­ie să facem ordi­ne ca la car­te și să scă­păm de toa­te obiec­te­le inu­ti­le care ne ocu­pă spa­ți­ul degea­ba. Iată ce NU tre­bu­ie să mai păs­trezi în casă:

1. Pungi

Fie­ca­re per­soa­nă are unde­va într‑o deba­ra o cutie pli­nă cu pungi adu­na­te de câte ori mer­ge la cum­pă­ră­turi. Pro­ble­ma este că mul­te din­tre ele sunt vechi, rup­te, mur­da­re, ast­fel că nici nu le poți folo­si în vreo situ­a­ție. Cel mai bine este să ai câte­va pungi de cali­ta­te pe care să le ții pen­tru even­tu­a­le­le nevoi de a trans­por­ta lucruri, iar dacă vrei să fii și eco-frien­d­ly, cum­pă­ră pungi de pe site-ul pungi-ecologice.ro, care nu afec­tea­ză în niciun fel medi­ul încon­ju­ră­tor. De res­tul încear­că să scapi cât mai repe­de și vei vedea cum, brusc și spa­ți­ul din deba­ra se va mări.

2. Hai­ne de vară

Dacă sezo­nul de toam­nă își intră în gra­ții, auto­mat hai­ne­le de vară tre­bu­ie muta­te pen­tru a face loc hai­ne­lor groa­se de toamnă/iarnă. Așa­dar, găseș­te-ți o zi în care să îți iei la mână toa­te hai­ne­le din dres­sing și, ast­fel, să le înlo­cu­iești pe cele sub­țiri cu cele groa­se. Cu aceas­tă oca­zie, mai pui deo­par­te și hai­ne­le pe care nu mai vrei să le îmbraci, care ți-au rămas mici sau care pur și sim­plu nu îți mai plac. În acest fel, îți vei eli­be­ra și dula­pul și vei face o bucu­rie și celor care se vor bucu­ra să le poar­te.

3. Obiec­te de decor

Spu­ne drept, cam câte obiec­te de decor inu­ti­le ai prin bibli­o­te­că? În afa­ră de a adu­na pra­ful, nu te aju­tă cu nimic, toc­mai de ace­ea tre­bu­ie să scapi de ele urgent. Încear­că să păs­trezi numai lucru­ri­le care au într-ade­văr, o anu­mi­tă valoa­re sen­ti­men­ta­lă pen­tru tine, deo­a­re­ce o casă mult prea încăr­ca­tă va oferi un aspect de dez­or­di­ne și aglo­me­ra­ție. E bine ca, dacă tot te-ai hotă­rât să schim­bi lucruri prin locu­in­ță, să te gân­dești care sunt obiec­te­le pri­o­ri­ta­re și care sunt cele de care te-ai putea dis­pen­sa foar­te ușor. Stai fără gri­jă, vei adu­na alte­le în cel mai scurt timp.

În con­clu­zie, oda­tă cu noul sezon, tre­bu­ie să faci schim­bări și în casa ta. Este extrem de impor­tant pen­tru vibe-ul tău per­so­nal să întâm­pini un nou ano­timp cu schim­bări și, mai ales, cu o cură­țe­nie gene­ra­lă. Ast­fel, ești pre­gă­tit pen­tru peri­oa­da ce urmea­ză și, în plus, ai oca­zia să regân­dești tot feng shui-ul din casă, păs­trând lucru­ri­le impor­tan­te și arun­când lucru­ri­le inu­ti­le. (Pho­to: Shutterstock.com).


Man­ga­lia News, 09.08.2019. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply