Cum va arăta noul Delfinariu din Constanța. [Foto/VIDEO] A fost semnat contractul de finanțare

0
289

Mier­curi, 7 august 2019, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, a sem­nat, ală­tu­ri de Minis­trul Turis­mu­lui, Bogdan Trif, con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru pro­iec­tul “Extin­de­re Del­fi­na­riu, muni­ci­pi­ul Con­stan­ța”.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 5,6 mili­oa­ne euro, din care 70% sunt asi­gu­rați de către Minis­te­rul Turis­mu­lui (con­form H.G. nr. 558/2017), iar dife­ren­ța de 30%  de către Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Am vrut să avem în Con­stan­ța un Com­plex Muze­al la stan­dar­de inter­națio­na­le. Mi-am dorit o con­struc­ție moder­nă, un del­fi­na­riu care să devi­nă eta­lon pen­tru obiec­ti­ve­le de acest tip. Inves­tim pen­tru vii­to­rul nos­tru, al copi­i­lor, al jude­țu­lui și al turis­mu­lui româ­nesc! Ast­fel, în apro­xi­ma­tiv doi ani, vom avea cel mai modern Del­fi­na­riu din țară și impli­cit, vom creș­te și atrac­ti­vi­ta­tea din punct de vede­re turis­tic, dar și a vari­e­tă­ții de spe­cii pe care le putem adu­ce aici, la Con­stan­ța. În para­lel cu deru­la­rea aces­tui pro­iect, ne-am pro­pus și con­stru­i­rea unui acva­riu modern cu toa­te ele­men­te­le spe­ci­fi­ce de atrac­ti­vi­ta­te. Aces­ta va fi par­te a Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii, va avea o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 3600 mp, cu bazi­ne de tip Del­ta Dună­rii, Marea Nea­gră, Ama­zon, ocean pla­ne­tar, care vor oferi și zone de vizi­ta­re tip tunel. Mul­țu­mesc Guver­nu­lui Româ­ni­ei și dom­nu­lui minis­tru Bogdan Trif pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tor pro­iec­te, deo­se­bit de impor­tan­te pen­tru noi” decla­ră pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui îl repre­zin­tă valo­ri­fi­ca­rea ele­men­te­lor turis­ti­ce prin extin­de­rea şi dota­rea la stan­dar­de euro­pe­ne a infras­truc­tu­rii Del­fi­na­ri­u­lui din cadrul Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa. Mai exact, vor fi rea­li­za­te lucrări de extin­de­re a bazi­nu­lui exis­tent, prin adă­u­ga­rea unui bazin de cir­ca 3090 mc. Tot­o­da­tă, vor fi exe­cu­ta­te lucrări pen­tru rea­li­za­rea unei zone ce va putea fi des­co­pe­ri­tă în sezo­nul favo­ra­bil (apro­xi­ma­tiv 8 luni/an), dar și rea­li­za­rea unei supra­feţe vitra­te acri­li­ce pen­tru cre­ş­te­rea acti­vi­tă­ţii de inte­rac­țiu­ne cu del­fi­nii.

Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­co-eco­no­mi­ce, exe­cu­ția pro­iec­tu­lui se va rea­li­za în ter­men de 24 de luni de la data sem­nă­rii ordi­nu­lui de înce­pe­re a lucră­ri­lor. În pre­zent este în des­fă­șu­ra­re pro­ce­du­ra publi­că de achi­zi­ție a exe­cu­ți­ei de lucrări.


Man­ga­lia News, 08.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele