Cum a ajuns Constanţa un banal oraş de  provincie: „Peisajul stradal este groaznic, cu aspect de bazar, iar nordul staţiunii Mamaia arată ca un ghetou“

0
464

Un fost euro­par­la­men­tar, un fost diplo­mat şi un scri­i­tor se ara­tă dez­a­mă­gi­ţi de sta­rea în care a ajuns Con­stanţa, ora­şul în care nu exis­tă cul­tu­ră, unde fun­cţi­i­le se dau pe cri­te­rii poli­ti­ce, iar biju­te­ri­i­le ora­şu­lui sunt o rui­nă.

Cum este văzut ora­şul de trei con­stă­nţeni care au copi­lă­rit în Con­stanţa, dar care sunt dez­a­mă­gi­ţi de felul în care ara­tă vechiul Tomis şi sta­ţiu­nea Mama­ia: un loc unde nu se res­pec­tă nicio regu­lă de urba­nism, unde numi­ri­le se fac pe cri­te­rii poli­ti­ce şi unde cul­tu­ra este o „Cenu­şă­rea­să“. Con­stanţa, spun ei, a ajuns un banal oraş pro­vin­ci­al.      

Sebas­ti­an Bodu,  fost euro­par­la­men­tar, fost preşe­din­te ANAF, mem­bru PD în peri­oa­da 2002 – 2014, în pre­zent avo­cat şi pro­fe­sor uni­ver­si­tar, spu­ne că pri­veş­te ora­şul său natal cu nos­tal­gie, dar şi cu tris­teţe, când vede cum se degra­dea­ză con­ti­nuu. „Urba­nis­tic, Con­stanţa a ajuns un dez­as­tru. Blo­curi prin­tre blo­curi, blo­curi prin­tre case şi case prin­tre blo­curi, până la dis­pa­ri­ţia ori­că­rui metru pătrat de spa­ţiu ver­de. Pei­sa­jul stra­dal este groaz­nic, cu aspect de bazar, fără cea mai mică urmă de uni­for­mi­ta­te. Fie­ca­re con­stru­ieş­te sau îşi «deco­rea­ză» faţa­da loca­lu­lui după cum îl taie capul.  

Penin­su­la, care este o biju­te­rie arhi­tec­tu­ra­lă, zace în mize­rie, cu zeci de imo­bi­le aban­do­na­te. Dez­as­trul urba­nis­tic in Mama­ia este şi mai mare. Deja nor­dul sta­ţiu­nii ara­tă ca un ghe­tou, aşa de apro­pi­a­te sunt con­stru­cţi­i­le una de cea­lal­tă, iar copa­cii au fost raşi. Dacă pri­veşti Mama­ia din Ovi­diu, de pes­te lac, este înfri­coşă­tor. Mai in glu­mă, mai in seri­os, pare că Mama­ia se va scu­fun­da în curând sub gre­u­ta­tea betoa­ne­lor“, spu­ne el.

Bodu este de păre­re că vechiul Tomis a rămas în urma tutu­ror celor­lal­te mari ora­şe „din cau­za tică­loşi­tei, pros­ti­ei şi indo­lenţei celor care l‑au con­dus şi îl con­duc în con­ti­nu­a­re. Dacă vă uita­ţi la Cluj, Ţimi­şoa­ra, Bra­şov, Sibiu, Arad şi alte ora­şe, veţi vedea în jurul lor o mulţi­me de fabrici şi cen­tre logis­ti­ce. Aici nu e nimic. Nicio inves­ti­ţie pro­duc­ti­vă nu s‑a făcut in Con­stanţa, care a ajuns depen­den­tă finan­ci­ar doar de zona por­tu­lui“.  

Tomi­sul nu con­tea­ză şi nu exis­tă la nivel naţio­nal, în (aproa­pe) nici un dome­niu“

Dorin Popes­cu, fost diplo­mat al Româ­ni­ei la Mosco­va, Cer­nă­u­ţi şi Sara­je­vo, în pre­zent preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei „Casa Mării Negre“, cre­de că ora­şul „pare a fi tră­it în ulti­mii 20 de ani sub sem­nul bles­te­mu­lui lui Ovi­di­us, rede­ve­nind, după o pro­mi­siu­ne prea scur­tă de cre­ş­te­re, un banal oraş pro­vin­ci­al. 

Tomi­sul nos­tru nu con­tea­ză şi nu exis­tă la nivel naţio­nal, în (aproa­pe) nici un dome­niu. Nu are eli­te aca­de­mi­ce, deşi are uni­ver­si­tă­ţi. Nu are resur­să uma­nă de cali­ta­te, oameni probi şi de cali­bru, res­pon­sa­bili şi cu viziuni de anver­gu­ră. În medi­ul aca­de­mic, das­că­lii medi­o­cri îşi secu­ri­zea­ză cinic pozi­ţi­i­le fere­când porţi­le împo­tri­va valo­ri­lor auten­ti­ce“. 

Cites­te mai mult: adev.ro/pwgqgm Arti­col sem­nat de Mari­a­na Ian­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply