Constanța pierde 65 de milioane de euro, bani europeni, din cauza PNL

0
201

Con­stan­ța pier­de 65 de mili­oa­ne de euro, bani euro­peni, din cau­za PNL!

Orga­ni­za­ția Muni­ci­pa­lă a Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat Con­stan­ța con­dam­nă votul prin care con­si­li­e­rii libe­rali au deter­mi­nat pier­de­rea sumei de 65 de mili­oa­ne de euro, fon­duri euro­pe­ne, de către ora­șul nos­tru. Cu acești bani sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re ar fi fost com­plet moder­ni­zat, fapt care ar fi con­dus la dimi­nu­a­rea sub­stan­ți­a­lă a cos­tu­lui giga­ca­lo­ri­ei. 

Pro­iec­tul supus mier­cu­rea tre­cu­tă la vot în ședin­ța extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local viza apro­ba­rea cum­pă­ră­rii rețe­lei de trans­port pri­mar de la Elec­tro­cen­tra­le Con­stan­ța, soci­e­ta­te a Minis­te­ru­lui Ener­gi­ei afla­tă în insol­ven­ță, cu suma de 2 mili­oa­ne de lei, pen­tru a putea acce­sa pro­iec­te cu fon­duri struc­tu­ra­le în valoa­re de 65 de mili­oa­ne de euro.    

Avem ter­men până la sfâr­și­tul lunii sep­tem­brie să depu­nem un pro­iect pen­tru acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne în vede­rea redi­men­sio­nă­rii și moder­ni­ză­rii rețe­lei de trans­port a agen­tu­lui ter­mic. Impor­tant este să gene­răm solu­ții pen­tru comu­ni­ta­te, nu doar dis­cu­ții ste­ri­le. Astăzi libe­ra­lii, pen­tru că nu au votat acest pro­iect, ne pun în peri­col căl­du­ra pen­tru sezo­nul rece, pena­li­zea­ză con­stăn­țe­nii pen­tru că au intrat în cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Sunt extrem de dez­a­mă­git de modul în care con­si­li­e­rii locali PNL înțe­leg să facă poli­ti­că, în batjo­cu­ră față de con­stăn­țeni. Voi reve­ni cu acest  pro­iect pe ordi­nea de zi și voi invi­ta la ședin­ța Con­si­li­u­lui Local pre­șe­din­ții de aso­ci­a­ții de pro­pri­e­tari, să vedem dacă lor le con­vi­ne să pier­dem 65 de mili­oa­ne de euro. Este incre­di­bil ce au reu­șit să facă libe­ra­lii astăzi. Să ne facă să pier­dem bani euro­peni și să fim ame­nin­țați că vom sta în frig la iar­nă!” a decla­rat Dece­bal Făgă­dău, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pa­le Con­stan­ța a PSD.

PSD Con­stan­ța remar­că ipo­cri­zia Par­ti­du­lui Națio­nal Libe­ral care, în dis­cur­sul elec­to­ral, recla­mă lip­sa atra­ge­rii de fon­duri euro­pe­ne, în rea­li­ta­te, ei fiind cei care blo­chea­ză pro­iec­te­le majo­re care vizea­ză dezvol­ta­rea dura­bi­lă a muni­ci­pi­u­lui. 

(Comu­ni­cat pri­mit de la Orga­ni­za­ția Muni­ci­pa­lă Con­stan­ța a PSD).


Man­ga­lia News, Luni, 19.08.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele