CNAIR a semnat contractul pentru construcția primei secțiuni a Autostrăzii Pitești-Sibiu, care va traversa Carpații!

0
527

CNAIR a sem­nat con­trac­tul pen­tru con­struc­ția pri­mei sec­țiuni a Autos­tră­zii Pitești-Sibiu, care va tra­ver­sa Car­pa­ții!

Com­pa­nia Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A (CNAIR SA) și Com­pa­nia Porr Con­struct SRL au sem­nat astăzi la Pala­tul Vic­to­ria con­trac­tul pen­tru pro­iec­ta­rea si exe­cu­ția Sec­țiu­nii Sibiu – Boi­ța (km 0+000 — km 13+170), cunos­cu­tă și ca sec­țiu­nea 1 a Autos­tră­zii Pitești-Sibiu.

Valoa­rea con­trac­tu­lui cu a lun­gi­me de 13,17 km, este de 612.647.863,38 lei, fără TVA (echi­va­len­tul a 129 mili­oa­ne euro).

Dura­ta de rea­li­za­re a con­trac­tu­lui sem­nat astăzi în pre­zen­ța pre­mi­e­ru­lui Viori­ca Dăn­ci­lă și a minis­tru­lui trans­por­tu­ri­lor Răzvan Cuc, este de 48 luni, din care 12 luni (1 an) pen­tru pro­iec­ta­re și 36 luni (3 ani) pen­tru exe­cu­ția lucră­ri­lor.

Valoa­rea esti­ma­tă a pro­ce­du­rii de lici­ta­ție a fost de 765.838.999,48 lei, fără TVA (apro­xi­ma­tiv 161 mil. euro), iar valoa­rea con­trac­tu­lui sem­nat este de apro­xi­ma­tiv 80% din valoa­rea esti­ma­tă.

Autos­tra­da Sibiu — Pitești (în lun­gi­me tota­lă de apro­xi­ma­tiv 123 km), va asi­gu­ra con­e­xiu­nea cu rețea­ua TEN‑T, res­pec­tiv cori­do­rul IV Pan Euro­pean.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

Sec­țiu­nea 1 Sibiu — Boi­ța repre­zin­tă pri­ma din cele 5 sec­țiuni ale autos­tră­zii Sibiu-Pitești iar tra­se­ul ei va înce­pe din zona loca­li­tă­ţii Selim­băr (la inter­se­cţia cu cen­tu­ra Sibiu) unde va fi con­stru­it un nod ruti­er care va deservi toa­te flu­xu­ri­le de tra­fic, la o vite­ză de pro­iec­ta­re de 50–100 km/h.

Autos­tra­da va con­ti­nua la vest de DN7, în para­lel cu aces­ta, fiind ampla­sat într‑o zona coli­na­ră, pâna la km 6, în zona loca­li­ta­ții Veș­tem.

În con­ti­nu­a­re, tra­se­ul autos­tră­zii tra­ver­sea­ză la vest comu­na Tăl­ma­ciu pre­cum și  DJ 105G (Avrig — Mâr­șa — Tăl­ma­ciu – Sadu) până în zona loca­li­tă­ții Boi­ța, unde este pre­vă­zut un nod ruti­er care va asi­gu­ra conec­ti­vi­ta­tea tem­po­ra­ra a autos­tră­zii Sibiu-Pitești cu DN7.

Tra­se­ul în ali­ni­a­ment va fi pro­iec­tat la o vite­za de 100 km/h, pe o por­țiu­ne de 5 km (din cau­za con­strân­ge­ri­lor fizi­ce din teren), iar pen­tru res­tul de 8 km din tra­seu se va asi­gu­ra o vite­ză mini­mă de pro­iec­ta­re cuprin­să între 120 km/h și 140 km/h.

Pe tra­se­ul Sec­țiu­nii 1 (Sibiu – Boi­ța) vor fi con­stru­i­te 8 poduri si pasa­je și două noduri ruti­e­re la inter­se­cţia cu dru­mu­ri­le naţio­na­le.

PODURI ȘI PASAJE

1. Pod la km 2+110, în lun­gi­me de 117,00 m,

2. Pod pes­te râul Toci­le­lor , în lun­gi­me de 373,00 m,

3. Via­duct la km 6+310, în lun­gi­me de 323,50 m,

4. Pod pen­tru tre­ce­re ani­ma­le la km 7+190, în lun­gi­me de 32,00 m,

5. Pasaj pes­te autos­tra­dă  la km 9+600, în lun­gi­me de 50,00 m,

6. Pod pes­te râul Sadu, în lun­gi­me de 44,20 m,

7. Via­duct la km 10+470, în lun­gi­me de 414,70 m,

8. Via­duct la km 12+375, în lun­gi­me de 651,40 m.

NODURI RUTIERE

Nodul ruti­er Sibiu (km 0+000), care va asi­gu­ra con­e­xiu­nea din­tre A1, Cen­tu­ra Sibiu, DN1 și DN7, pro­iec­tat la o vite­ză mini­ma de 40 km/h.

Nodul ruti­er Boi­ța (13+000), care va asi­gu­ra con­e­xiu­nea cu DN7, pro­iec­tat la o vite­ză mini­mă de 50 km/h.


Man­ga­lia News, Luni, 19 august 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply