Ce faci, când afacerea ta se dărâmă sau te dărâmă? — Valentina Saygo 

0
308

Ce faci, când afa­ce­rea ta se dărâ­mă sau te dărâ­mă? — Valen­ti­na Say­go.

Afa­ce­ri­le vin si plea­că. Afa­ce­ri­le cresc, stag­nea­ză sau mor subit. Afa­ce­ri­le zbo­a­ră în sus sau în jos. Atunci când mor, afa­ce­ri­le pot lăsa dato­rii sau nu. Sau vic­ti­me. Însă cel mai impor­tant lucru, afa­ce­ri­le sunt făcu­te de oameni, pen­tru oameni și cu oameni. Iar lucrul aces­ta nu tre­bu­ie să îl uităm nici­o­da­tă.

Rela­ția de con­fi­den­ți­a­li­ta­te pe care o are un con­ta­bil cu cli­en­tul lui, îi deter­mi­nă pe amân­doi să ajun­gă la inti­mi­tăți și dez­vă­lu­iri care nu au lega­tu­ră cu pro­fe­sia. De mul­te ori am com­pa­rat nive­lul de con­fi­den­ță cu cel care se atin­ge la spo­ve­da­nie cu un pre­ot, la tera­pie cu un psi­ho­log sau la medic cu dure­rea fizi­că.

De prea mul­te ori, am fost în ipos­ta­za de a vor­bi, cu balan­ța în față, des­pre alt­ce­va decât cifre. Știu că nu am abor­dat nici­o­da­tă un subiect atât de sen­si­bil, ca dra­me­le psi­ho­lo­gi­ce din spa­te­le hâr­ti­i­lor, dar sunt atât de mul­te! Și din ce în ce mai dese.

Îmi amin­tesc cum nu pri­meam fac­tu­ra de tele­fo­nie mobi­lă nici­o­da­tă la timp, iar cu vocea jena­tă, cli­en­tul îmi măr­tu­ri­seș­te că este reți­nu­tă de soția care veri­fi­ca ape­lu­ri­le date. Era vre­mea când ope­ra­to­rul de tele­fo­nie tri­mi­tea suma­rul con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce. I‑am reco­man­dat să imi dea fac­tu­ra, dar să păs­tre­ze ane­xa, așa eram mul­țu­mi­te cele două femei din via­ța lui.

Sau cum un cuplu tânar se apu­ca­se de afa­ceri împre­u­nă și se cer­tau, scoțân­du-si ochii, pen­tru fie­ca­re acțiu­ne sau non-acțiu­ne al celui­lalt. Le-am defi­nit sar­ci­ni­le și „depar­ta­men­te­le” de care să ras­pun­dă fie­ca­re în par­te, făra să inter­fe­re­ze sau să se cri­ti­ce unul pe celă­lalt. Au reu­șit să trea­că pes­te pro­ble­me, să se casă­to­reas­că, iar afa­ce­rea să mear­gă bine.

Un alt cli­ent se sim­țea nea­ju­tat de aso­ci­a­tul său, mai ales când cel din urmă se bucu­ra de divi­den­de si atât. Ajuns în pra­gul dis­pe­ră­rii, i‑am expli­cat care sunt drep­tu­ri­le, obli­ga­ți­i­le și rolul fie­ca­ru­ia. Un aso­ci­at asta face – înca­sea­ză divi­den­de. Dar el, cu rol și de admi­nis­tra­tor, tre­bu­ie să admi­nis­tre­ze afa­ce­rea. A înțe­les ce are de făcut și și‑a asu­mat rolul. Am dezvol­tat subiec­tul aici. Poa­te te aju­tă să il cites­ti.

Am întâl­nit un cli­ent care ges­tio­na cu greu nive­lul de înda­to­ra­re pe care îl avea afa­ce­rea lui la un moment dat. De ase­me­nea, dorea să pro­fi­te de o oport­u­ni­ta­te si să se extin­dă mai mult decât ar fi putut duce. Atât de mult îl afec­ta, încât nu mai dor­mea noap­tea. I‑am expli­cat ris­cu­ri­le, pro­vi­zi­oa­ne­le, gra­dul de înda­to­ra­re și am făcut împre­u­nă pro­iec­ția even­tu­a­lei extin­deri. Ne‑a dat cu vir­gu­lă, iar el s‑a liniș­tit.

Un alt cli­ent a ratat o lucra­re și lucrul aces­ta l‑a dobo­rât. Un om cu prin­ci­pii și valori bine con­tu­ra­te, nu putea admi­te că a greșit, iar asta îl arun­ca­se într‑o depre­sie pro­fun­dă. Nu înte­le­geam de ce nu  răs­pun­de la ema­i­luri, de ce tace. A făcut un efort colo­sal și mi‑a cerut o întâl­ni­re. Stă­team în fața unei umbre de om, care își frămân­ta mâi­ni­le, în timp ce făcu­se bucăți un ser­vețel. S‑a des­chis din pri­ma și mi‑a zis că via­ța lui nu mai are sens. Că nu se poa­te ier­ta. Că a bagat fir­ma în fali­ment și nu va mai putea să îsi între­ți­nă fami­lia și nici să își revi­nă. I‑am ara­tat cu balan­ța în față, că lucru­ri­le stau bine, că nu are dato­rii, chiar dacă am plâns în hoho­te după ce am ter­mi­nat întâl­ni­rea. A luat o pau­ză și a pri­mit aju­tor spe­cia­li­zat. Dar știu că după întâl­ni­rea avu­tă, s‑a jucat cu copi­ii lui și a pre­gă­tit masa, lucruri pe care nu le mai făcu­se de o lună. Iar asta nu se com­pa­ră cu nimic!!!

Sfa­turi pen­tru antre­pre­nori

Vor­beș­te cu con­ta­bi­lul tău des­pre pro­ble­me­le pe care le ai, chiar dacă au sau nu legă­tu­ră cu balan­ța. Au sigur legă­tu­ră cu tine, pen­tru că tu ești cel care o con­du­ce.

Măr­tu­ri­seș­te-ți teme­ri­le îna­in­te să se ade­ve­reas­că. Fie­ca­re din ele poa­te avea o rezol­va­re, o solu­ție sau un pro­vi­zion. Doar să nu fie prea târ­ziu.

Spune‑i con­ta­bi­lu­lui tău ce pla­nuri de vii­tor ai, că sunt per­so­na­le sau pro­fe­sio­na­le. Nu ai idee cât de mult o înca­dra­re sau un deta­liu pot fi sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru vec­to­rul tău fis­cal.

Cere‑i sfa­tul sau reco­man­dări con­ta­bi­lu­lui tău. Mai are cli­enți în por­to­fo­liu și cine știe ce par­te­ne­ri­at iese. Iar el este bucu­ros să vadă cum îți creș­te afa­ce­rea.

Ascul­tă-ți con­ta­bi­lul și citeș­te cifre­le pe care ți le poa­te ghi­ci din balan­ță ca din ghi­oc. Cre­de-mă, că știe ce spu­ne.

Nu te duce la el după ce ai făcut‑o lată. Du-te îna­in­te!

Sfa­turi pen­tru con­ta­bili

Ascul­tă-ți cli­en­tul. Lasă‑l să se des­chi­dă in fața ta. O tăce­re poa­te avea altă sem­ni­fi­ca­ție în spa­te, nu doar că e împrăș­ti­at și nu îți adu­ce acte­le la timp.

Știu că nu ai pre­gă­ti­re în mana­ge­ment, dar o dis­cu­ție cu toți aso­ci­a­ții poa­te fi edi­fi­ca­toa­re. Îi poa­te aju­ta să înte­lea­ga care sunt rolu­ri­le fie­că­ru­ia, îna­in­te să se cer­te pen­tru bani și să rupă fir­ma în două.

Nici pre­gă­ti­re psi­ho­lo­gi­că nu ai, dar poa­te e indi­cat să inviți și soția la o întâl­ni­re. Mai ales dacă pla­teș­te implan­tul mamar cu car­dul fir­mei sau dacă are impre­sia că ai o aven­tu­ră cu soțul ei, care îți răs­pun­de prea prompt la tele­fon sea­ra pe 24.

Înva­ță-ți cli­en­tul să folo­seas­că infor­ma­ția con­ta­bi­lă ca să își con­du­că afa­ce­rea. Dacă nu o faci tu, cine vrei să o facă? Dacă îi explici de la înce­put, vei avea în timp un dia­log, nu un mono­log al sur­zi­lor.

Rolul tău nu este doar să depui decla­ra­ții pen­tru ANAF. Să nu uiți asta nici­o­da­tă, chiar dacă știu că obli­ga­ți­i­le decla­ra­ti­ve sunt cople­și­toa­re. Dar la fel de bine știu că sen­ti­men­tul de uti­li­ta­te poa­te fi de excep­ție!

Depre­sia nu este o poves­te, este o boa­lă ca ori­ca­re alta. Chiar dacă nu poți pune dege­tul unde doa­re, doa­re pes­te tot. Nu igno­ra sem­ne­le și nu o tra­ta cu nepă­sa­re. Pen­tru că este prin­tre noi, chiar dacă nu o vezi.

Tri­mi­te-mi un ema­il la [email protected] dacă vrei să sta­bi­lim o ședin­ță de con­sul­tan­ță.

Valen­ti­na Say­go, august 2019.


Man­ga­lia News, 26.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele