CÂȘTIGĂTORII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM INDEPENDENT ANONIMUL 2019 [VIDEO]

0
251

Publi­cul Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Inde­pen­dent ANONIMUL a decis câști­gă­to­rii celei de‑a 16‑a edi­ții: Tro­fe­ul ANONIMUL 2019 și pre­mi­ul în valoa­re de 3.000 de Euro a fost câști­gat de pro­duc­ția bel­gi­a­nă „The Best of Dorien B.”, în regia lui Anke Blon­dé. Direc­to­rul fes­ti­va­lu­lui, Miru­na Beres­cu, i‑a înmâ­nat tro­fe­ul actri­ței Kim Snau­wa­ert, pro­ta­go­nis­ta fil­mu­lui, pre­zen­tă la Gala de Închi­de­re, care a avut loc sâm­bă­tă, 10 august.

Pre­mi­ul Publi­cu­lui pen­tru Cel mai bun scurt­me­traj româ­nesc, în valoa­re de 1.000 de Euro, ofe­rit de DACIN-SARA, a fost acor­dat fil­mu­lui „Tro­fe­ul Tine­re­ții” (r. Răzvan Opres­cu), în timp ce Pre­mi­ul Publi­cu­lui pen­tru Cel mai bun scurt­me­traj stră­in, în valoa­re de 1.000 de Euro a mers către pro­duc­ția spa­ni­o­lă „Piggy” (r. Car­lo­ta Pere­da). „La Bête” (r. Fili­ppo Men­e­ghetti) este scurt­me­tra­jul căru­ia anul aces­ta Fun­da­ția ANONIMUL i‑a acor­dat Pre­mi­ul Ovi­diu Bose Paș­ti­nă, în valoa­re de 1.000 de Euro.

Cea de‑a 16‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Inde­pen­dent ANONIMUL, care a avut loc în peri­oa­da 5 — 11 august la Sfân­tu Ghe­or­ghe, Del­ta Dună­rii, a reu­nit în selec­ția com­pe­ti­ți­ei de lung­me­traj, rea­li­za­tă de Lud­mi­la Cvi­ko­va, șase titluri din Isra­el, Bel­gia, Sue­dia, Bul­ga­ria, Iran şi Româ­nia. Selec­ția com­pe­ti­ți­ei de scurt­me­traj, rea­li­za­tă de Ionuț Mareș, a fost com­pu­să din 24 de fil­me, româ­nești și stră­i­ne, ale­se din pes­te 600 de pro­duc­ții.

Timp de șase zile, publi­cul ANONIMUL a văzut 44 de fil­me, șap­te din­tre ele facând par­te din retros­pec­ti­va dedi­ca­tă regi­zo­ru­lui ucrai­nean Ser­gei Loz­nit­sa, invi­ta­tul spe­cial al aces­tei edi­ții, ce a pri­mit Tro­fe­ul ANONIMUL pen­tru con­tri­bu­ția sa la fru­mu­se­țea cine­ma­to­gra­fi­ei uni­ver­sa­le. De ase­me­nea, în pro­gra­mul fes­ti­va­lu­lui s‑au regă­sit și pro­iec­ții spe­ci­a­le ale unor fil­me româ­nești ce urmea­ză să intre în cir­cu­i­tul cine­ma­to­gra­fic în aceas­tă toam­nă, cum sunt „La Gome­ra”, noul film al lui Cor­ne­liu Porum­bo­iu, și „Arest”, cel de-al doi­lea lung­me­traj sem­nat de Andrei Cohn.

Retros­pec­ti­va ANONIMUL va avea loc în peri­oa­da 12–14 sep­tem­brie la Cine­ma Muze­ul Țăra­nu­lui din Bucu­rești.


Man­ga­lia News, 11.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele