Bienala Internațională de Arte Vizuale Brașov 2019 – HRONICON, caută VOLUNARI! Bienala Albastră | Apel pentru voluntari! [Call for volunteers]

0
582

Bie­na­la Albas­tră | Apel pen­tru volun­tari! [Call for volun­te­ers]. 

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia lansea­ză ape­lul de recru­ta­re volun­tari pen­tru eve­ni­men­tul de arte vizu­a­le ”BIENALA ALBASTRĂ – Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte Vizu­a­le Bra­șov 2019 – HRONICON”, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da octom­brie-noiem­brie a.c.

Supor­tul volun­ta­ri­lor este o par­te impor­tan­tă în acti­vi­ta­tea Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Artes­sen­tia și în orga­ni­za­rea unui eve­ni­ment de artă vizu­a­lă de amploa­re. Orga­ni­za­rea unui ast­fel de eve­ni­ment ar fi impo­si­bi­lă fără voi, VOLUNTARII!

Ai inte­re­se în dome­ni­ul arte­lor vizu­a­le, îți plac medi­i­le de expri­ma­re artis­ti­ce sau pur și sim­plu vrei să te implici în via­ța cul­tu­ra­lă a comu­ni­tă­ții bra­șo­ve­ne?

Dacă îți dorești să faci par­te dintr‑o echi­pă pasio­na­tă care cre­de în pute­rea artei de a trans­for­ma soci­e­ta­tea, ală­tu­ră-te volun­ta­ri­lor entu­ziaști care să ne aju­tă să rea­li­zăm o pri­mă și foar­te ambi­țioa­să edi­ție a eve­ni­men­tu­lui BIENALA ALBASTRĂ – Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte Vizu­a­le Bra­șov 2019 – HRONICON, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 20 octom­brie – 20 noiem­brie 2019 a.c.

Apli­că aici: https://bluebiennale.com/v/

În afa­ră de volun­ta­rii de bază care com­pun comi­te­tul orga­ni­za­toric, un număr mare de volun­tari este esen­ți­al pen­tru exe­cu­ta­rea efi­cien­tă a pro­iec­te­lor și acti­vi­tă­ți­lor Bie­na­lei, într‑o gamă lar­gă de nevoi și roluri. Volun­ta­ri­a­tul la Bie­na­la Albas­tră – Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte Vizu­a­le, Bra­șov 2019 este o moda­li­ta­te exce­len­tă de a expe­ri­men­ta din culi­se eve­ni­men­tul și de a te fami­li­a­ri­za cu ABC-ul orga­ni­ză­rii unui eve­ni­ment cul­tu­ral intre­na­țio­nal, de a cunoaș­te oameni noi, de a întâl­ni artiști con­sa­crați, de a te impli­ca în arta con­tem­po­ra­nă și de a juca un rol esen­ți­al în pro­mo­va­rea și cele­bra­rea artei vizu­a­le.

Bie­na­la are nevo­ie de volun­tari pe tot par­cur­sul luni­lor sep­tem­brie — noiem­brie și mai ales în tim­pul Bie­na­lei: 20 octom­brie – 20 noiem­brie. Așa­dar cău­tăm volun­tari cu dis­po­ni­bi­li­ta­te maxi­mă în aces­te peri­oa­de. Recu­noaș­tem că tim­pul este pre­ți­os și putem fi fle­xi­bili în ceea ce pri­veș­te pro­gra­mul tău.

Roluri de volun­ta­ri­at:

- Edi­tori web și soci­al media,
- Foto­gra­fie,
- Fil­ma­re și edi­ta­re,
- Asis­tenți admi­nis­tra­tivi,
- Asis­tenți pro­mo­va­re eve­ni­ment,
- Recep­ție ope­re de artă,
- Suport pen­tru instalare/dezinstalare expo­zi­ții,
- Asis­tenți săli expo­zi­țio­na­le,
- Asis­ten­ță pen­tru artiș­tii invi­tați și/sau par­ti­ci­panți,
- Asis­ten­ță la eve­ni­men­te para­le­le.

Bene­fi­ci­i­le volun­ta­ri­lor:

În semn de recu­noaș­te­re a anga­ja­men­tu­lui și ser­vi­ci­u­lui lor, volun­ta­rii vor pri­mi urmă­toa­re­le recom­pen­se nefi­nan­ci­a­re:
- O expe­rien­ță de învă­ța­re,
- Cata­lo­gul expo­zi­ți­i­lor,
- Vou­cher cadou pen­tru un ate­li­er și/sau redu­ce­re la un curs orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia,
- Invi­ta­ții la eve­ni­men­te,
- Ade­ve­rin­ță de recu­noaș­te­re și apre­ci­e­re volun­tar, după fina­li­za­rea volun­ta­ri­a­tu­lui
… și mul­te alte sur­pri­ze.

Înre­gis­tra­re volun­tari — Cere­ri­le sunt acum accep­ta­te pen­tru toți cei care doresc să facă volun­ta­ri­at pen­tru Bie­na­la Albas­tră – edi­ția I.

Apli­că aici: https://bluebiennale.com/v/ 

Vom exa­mi­na cere­rea ta oda­tă ce a fost depu­să și te vom con­tac­ta cu oport­u­ni­tăți de volun­ta­ri­at care se potri­vesc cu soli­ci­tă­ri­le tale.

Te rugăm să com­ple­tezi for­mu­la­rul de cere­re pen­tru a par­ti­ci­pa sau ne puteți con­tac­ta pen­tru mai mul­te infor­ma­ții și cla­ri­fi­cări la adre­sa de e‑mail [email protected]

Apli­că aici: https://bluebiennale.com/v/

BIENALA ALBASTRĂ – Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Arte Vizu­a­le Bra­șov 2019 – HRONICON” este orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia și este rodul cola­bo­ră­rii aces­te­ia cu alte orga­ni­za­ții și insti­tu­ții de cul­tu­ră pres­ti­gi­oa­se din Bra­șov, pre­cum Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia din Bra­șov, Uniu­nea Artiș­ti­lor Plas­tici, Tea­trul Sică Ale­xan­dres­cu, Muze­ul Casa Mure­șe­ni­lor, Aso­ci­a­ția Amu­ral, Aso­ci­a­ția Kun­STa­dt, Ope­ra Bra­șov, Filar­mo­ni­ca Bra­sov, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Bra­șov. Eve­ni­men­te­le Bie­na­lei sunt gân­di­te ast­fel încât să fie mai mult decât sim­ple expo­zi­ții de artă, deo­a­re­ce aces­tea com­bi­nă arte­le vizu­a­le cu arte­le spec­ta­co­lu­lui și cul­tu­ra scri­să, fiind viza­te orga­ni­za­rea a cel puțin 8 eve­ni­men­te cul­tu­ra­le majo­re: con­cer­te, lan­sări de car­te sau dez­ba­teri pe teme cul­tu­ra­le de actu­a­li­ta­te.

Vre­me de 30 zile, la Bra­șov cele­brăm arta con­tem­po­ra­nă prin­tr-un eve­ni­ment de anver­gu­ră, la care par­ti­ci­pă 150 de artiști expo­zanți, cu pes­te 400 de ope­re de artă vizu­a­lă, în 12 spa­ții de expu­ne­re din cen­trul Bra­șo­vu­lui.

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Artes­sen­tia” din Bra­șov este o orga­ni­za­ție non-pro­fit care a luat fiin­ță în anul 2014, la ini­ția­ti­va unui grup de artiști vizu­ali care și-au pro­pus să con­tri­bu­ie la rea­şe­za­rea Artei și a Tra­di­ți­ei la locul cuve­nit în via­ţa omu­lui con­tem­po­ran și să revi­ta­li­ze­ze prin artă patri­mo­ni­ul local. Sco­pul Aso­ci­a­ţi­ei este per­pe­tu­a­rea şi pro­mo­va­rea valo­ri­lor cul­tu­ra­le naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, sti­mu­la­rea inte­re­su­lui şi res­pec­tu­lui faţă de cul­tu­ră şi artă, cunoa­ş­te­rea arte­lor şi tra­di­ţi­i­lor loca­le, cul­ti­va­rea capa­ci­tă­ţii cre­a­toa­re şi a spi­ri­tu­lui de cer­ce­ta­re, edu­ca­rea copi­i­lor şi adulţi­lor în dome­ni­ul arte­lor vizu­a­le şi a meş­teşu­gu­ri­lor. Mem­brii fon­da­tori ai aso­ci­a­ți­ei sunt pro­fe­si­o­niști afir­mați în diver­se dome­nii ale artei.

A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 27.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply