Arca TV: Întâlnire la Consulatul României de la Montreal pe tema votului din Diaspora la Alegerile prezidențiale 2019 [VIDEO]

0
492

Arca TV: Con­su­la­tul Româ­ni­ei la Montre­al a orga­ni­zat o con­fe­rin­ță de pre­să în care a încer­cat să eli­mi­ne necla­ri­tă­ți­le cu pri­vi­re la pro­ce­sul votu­lui prin cores­pon­den­ță la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le de anul aces­ta în Dias­po­ra.

Con­su­lul tem­po­rar, Gea­ni­na-Miha­e­la BOICU și Miha­il DRAGOMIR, refe­rent prin­ci­pal rela­ții Admi­nis­tra­ție Con­su­la­ră, au răs­puns între­bă­ri­lor jur­na­liș­ti­lor și mem­bri­lor Comu­ni­tă­ții româ­nești din Montre­al.

Spe­răm ca mate­ri­a­lul rea­li­zat de Adri­an Arde­lean să răs­pun­dă mul­tor între­bări și necla­ri­tăți des­pre pro­ce­sul votu­lui, alcă­tu­i­rea mem­bri­lor comi­si­i­lor și peri­oa­da alo­ca­tă votu­lui în Dias­po­ra.


Man­ga­lia News, Marți, 20.08.2019.


Man­ga­lia News este par­te­ner media în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA și al pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply