Adrian Trica: La Nord, prin noi înșine — Tragedia de la Săpoca, sau cum au fost jertfiți 13 martiri pe altarul indiferenței

0
304

Adri­an Tri­ca: La Nord, prin noi înși­ne — Tra­ge­dia de la Săpo­ca, sau cum au fost jert­fiți 13 mar­tiri pe alta­rul indi­fe­ren­ței

Lucrez în sănă­ta­tea min­ta­lă și văd zil­nic oameni care se lup­tă cu pro­ble­me­le psi­hi­ce. Acum vreo două săp­tămâni, doam­na doc­tor Dia­na Cîr­ja­liu, șefa sec­ți­ei de psi­hia­trie de la Pala­zu, își depu­nea demi­sia, în acest fel dorind să pro­tes­te­ze pen­tru con­di­ți­i­le ofe­ri­te pacien­ți­lor de sec­ția din sub­or­di­nea sa. Cum­va, noi toți anti­ci­pam acest dez­as­tru.

Dacă sis­te­mul națio­nal de sănă­ta­te, este așa cum este, ima­gi­nați-vă că Psi­hia­tria este spe­cia­li­ta­tea medi­ca­lă afla­tă cva­si-per­ma­nent la coa­da lis­tei pen­tru inves­ti­ții sau reno­vări! Nu este deloc de mira­re dez­no­dămân­tul de la Săpo­ca! Se putea întâm­pla ori­un­de în țară, pen­tru că pes­te tot vor­bim de ace­leași con­di­ții: saloa­ne vechi și nere­no­va­te, sta­bi­li­men­te uza­te moral, corp medi­cal insu­fi­cient, tra­ta­men­te decon­ta­te de Casă doar pen­tru anu­mi­te afec­țiuni.

Ca să înțe­le­geți foar­te bine cum stau lucru­ri­le, boa­la, sufe­rin­ța psi­hi­că nu este deloc în aten­ția Casei Națio­na­le de asi­gu­rări de sănă­ta­te sau, dacă o face, decon­ta­rea este una rușio­noa­să, de doar câți­va lei pen­tru o ședin­ță de psi­ho­te­ra­pie, spre exem­plu! În Româ­nia, prac­tic, nu exis­tă niciun pro­gram națio­nal de pre­ven­ție și tra­ta­ment pen­tru alco­o­lism, spre exem­plu. Nu mai vor­bim de cele­lal­te afec­țiuni psi­hi­ce! Efec­tiv, dacă un depen­dent de sub­stan­țe halu­ci­no­ge­ne doreș­te să se tra­te­ze ca la car­te, o va face pe banii lui! Și da, sta­tis­ti­ci­le ara­tă că sun­tem frun­tași în Euro­pa, la mai toa­te capi­to­le­le de inte­res pen­tru zona psi­hi­că! Asta pe de‑o par­te. Pe de altă par­te, vor­bim și de un nivel de edu­ca­ție și pre­ven­ție egal cu zero.

Săp­tămâ­nal, dacă nu de mai mul­te ori pe săp­tămâ­nă, îmi vin cli­enți la cabi­net cu dife­ri­te pato­lo­gii. Spre exem­plu, vin părinți cu copii cu simp­to­ma­to­lo­gii lega­te de sufe­rin­țe­le de spec­tru autist și, când îi întreb de ce nu au venit cu ei mai devre­me, pen­tru o eva­lu­a­re pre­co­ce, inva­ri­a­bil îmi spun ”am cre­zut că așa este el/ea, mai tăcută/mai retra­să”…

Dacă veți mer­ge pe la țară, fie­ca­re comu­ni­ta­te rura­lă își are ”nebu­nul” său. Câți din­tre aceștia ajung să fie eva­lu­ați și dia­gnos­ti­cați? Unii mor de bătrâ­ne­țe, fără să fi avut șan­sa la un tra­ta­ment de spe­cia­li­ta­te… Însă, ce mi se pare aproa­pe o cru­zi­me, este să lip­sești toți acești oameni de con­di­ții de tra­ta­ment, cu bună ști­in­ță, sau din indi­fe­ren­ță sau nepro­fe­sio­na­lism! Din aces­te moti­ve, vor mai fi ast­fel de cazuri! Cu sigu­ran­ță au mai fost dar, nu a ajuns pre­sa la ele, și au fost mini­ma­li­za­te.

Îmi răsu­nă în urechi decla­ra­ția direc­to­ru­lui de la Săpo­ca, cum că totul s‑a întâm­plat într-un sin­gur minut. Adi­că amă­râ­tul ăla, a ucis 4 colegi de salon, a băgat alții doi în comă, iar pe alți 7 i‑a pus la pământ… Mie îmi pare cusu­tă cu ață albă! Noro­cul, ca să‑i spun ast­fel, a fost cu acel echi­paj de poli­ție care înso­țea un alt bol­nav, alt­fel vor­bam de un masa­cru! Apoi, mă refer la pro­fe­sio­na­lis­mul ace­lor oameni, care au eva­lu­at acel băr­bat. Oare, chiar dacă n‑a avut un isto­ric de vio­len­ță, nu ar fi fost mai judi­cios să fie ținut sub obser­va­ție mai atent? Pen­tru că vio­len­ța poa­te izbu­c­ni ori­când, în ast­fel de pato­lo­gii…

Să spu­nem ce? Ceea ce toți oame­nii care lucrăm în sănă­ta­te min­ta­lă spu­nem de foar­te mult timp? A inte­re­sat vreo­da­tă pe cine­va, cu ade­vă­rat? Cu tris­te­țe și dez­gust, vă spun că nu! Ce pot să vă spun, având la îndemâ­nă date­le din pre­zent, este că un epi­sod Săpo­ca, se poa­te repe­ta ori­când. Tic-tac, tic-tac…


Man­ga­lia News, 20.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele