Acțiuni ale DGASPC Constanța, în colaborare cu instituțiile abilitate, împotriva cerșetoriei și abuzului asupra copiilor pe litoral

0
308

Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te, deru­lea­ză veri­fi­cări în vede­rea com­ba­te­rii feno­me­nu­lui de cer­șe­to­rie și a abu­zu­lui asu­pra copi­i­lor.

Ast­fel, în cur­sul zilei de marți, 20.08.2019, repre­zen­tanți ai DGASPC Con­stan­ța împre­u­nă cu Poli­ția Loca­lă și Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă din cadrul Pri­mă­ri­ei Mun­ci­pi­u­lui Con­stan­ța au făcut veri­fi­cări în Satul de Vacan­ță și sta­țiu­nea Mama­ia.

În sta­țiu­nea Mama­ia a fost depis­tat un minor în vâr­stă de 17 ani care a fost pre­lu­at la un cen­tru de pla­sa­ment. Spe­cia­liș­tii noș­tri fac veri­fi­cări și au des­chis o anche­tă soci­a­lă în acest caz. Tot în sta­țiu­nea Mama­ia, a fost iden­ti­fi­ca­tă o fami­lie – mamă, tată și copil minor, care a refu­zat să înso­țeas­că echi­pa la Modul Mamă-Copil și ori­ce spri­jin ofe­rit de cole­gii noș­tri. Cei doi adulți au decla­rat că sunt din jude­țul Dâm­bo­vi­ța și că se vor întoar­ce aca­să.

Tot în cur­sul zilei de marți, 20.08.2019, Echi­pa Mobi­lă (for­ma­tă din­tr-un psi­ho­log și un asis­tent soci­al) a DGASPC Con­stan­ța a fost anun­ța­tă de poli­țiș­tii din loca­li­ta­ta Cos­ti­nești că au fost depis­tați 4 minori și o feme­ie în vâr­stă de 30 de ani, fără acte de iden­ti­ta­te, care cer­șeau. A fost vor­ba des­pre 3 minori, băieți, cu vâr­ste de 10, 11 și 13 ani și de o mamă înso­ți­tă de feti­ța ei în vâr­stă de 6 ani, toți având domi­ci­li­ul pe raza loca­li­tă­ții Coba­din. Cei trei minori au fost pre­lu­ați de Echi­pa Mobi­lă și pla­sați în regim de urgen­ță la Cen­trul de Pri­mi­re a Copi­lu­lui în Regim de Urgen­ță, iar acum cazul lor este în lucru. Se face anche­tă soci­a­lă pen­tru a putea deci­de măsu­ri­le de pro­tec­ție ce se impun având în vede­re inte­re­sul supe­ri­or al copi­lu­lui. Mama și feti­ța ei se află la Modul Mamă-Copil.

În dimi­nea­ța zilei de mier­curi, 21 august, după ora 2.00,  Echi­pa Mobi­lă s‑a depla­sat tot la Cos­ti­nești, după ce Poli­ția ne‑a sesi­zat cu pri­vi­re la iden­tit­fi­ca­rea unei mame cu doi copii și a altui minor în vâr­stă de 15 ani care cer­șeau în sta­țiu­ne. Echi­pa Mobi­lă  i‑a pre­lu­at pe toți patru. Aceștia se află la Modul Mamă-Copil și la Cen­trul de Pri­mi­re a Copi­lu­lui în Regim de Urgen­ță. Anche­te­le sunt în curs, toți având domi­ci­li­ul pe raza loca­li­tă­ții Negru-Vodă.

Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța ia legă­tu­ra cu Poli­ția și ser­vi­ci­i­le de asis­ten­ță soci­a­lă din toa­te loca­li­tă­ți­le pen­tru a iden­ti­fi­ca ast­fel de situ­a­ții în care sunt impli­cați minori și a putea lua măsu­ri­le ce se impun potri­vit legi­lor în vigoa­re.

Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța va con­ti­nua acțiu­ni­le de veri­ri­ca­re ală­tu­ri de auto­ri­tă­ți­le loca­le.

Cetă­țe­nii care întâl­nesc ast­fel de situ­a­ții sunt rugați să anun­țe Poli­ția, la numă­rul unic de urgen­ță 112, sau DGASPC Con­stan­ța, ape­lând Tele­fo­nul Copi­lu­lui 0241983, număr dis­po­ni­bil non-stop și gra­tu­it.


Man­ga­lia News, 22.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply