VACANȚA MARE — o vacanță activă pentru copiii din comuna 23 August, dar nu numai…

0
754

Prof. Magda­le­na Iacob: VACANȚA MARE — o vacan­ță acti­vă pen­tru copi­ii comu­ni­tă­ții, dar nu numai…

1. Cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui Local al comu­nei 23 August, în data de 28 iunie, 120 de copii s‑au bucu­rat de soa­re, pis­ci­ne, bazi­ne și jocuri cu apă, la Aqua Magic Mama­ia.

2. Vacan­ța con­ti­nuă! Joi, 11 iulie 2019, pes­te 200 de copii vor mer­ge la circ! Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local al comu­nei 23 August asi­gu­ră intra­rea și trans­por­tul copi­i­lor la Cir­cul Bel­lucci, situ­at pe pla­ja din­tre Saturn și Venus!

3. La sfâr­și­tul fie­că­rei săp­tămâni, Ansam­blul fol­cloric ROMÂNAȘII con­ti­nuă pre­gă­ti­rea în sala de sport a șco­lii din comu­na 23 August, de la ora 9.00 (gru­pa juni­o­ri­lor) și de la ora 10.30 (gru­pa seni­o­ri­lor).

4. Și tot în fie­ca­re sâm­bă­tă și dumi­ni­că, Clu­bul Ști­in­țe­lor Apli­ca­te con­ti­nuă, de la ora 10.30, cu prof. Abi­bu­la Aygun (dro­ne, robo­ței, chi­turi de elec­tro­ni­că apli­ca­tă, toa­te la dis­po­zi­ția voas­tră).

5. Tabe­re și excur­sii: 
a. edi­ția a XII‑a a TABEREI PREMIANȚILOR (20–25 august, Buș­te­ni), 
b. Sova­ta (1–7 iulie),
c. Arie­șeni (14–19 iulie),
d. Tg. Neamț (Petru Vodă, 5–11 august),
e. Ști­in­ță și teh­ni­că pe insu­la Atlan­ty­kron de la Capi­da­va (august).

6. FESTIVALULDOBROGEAMOZAIC ETNIC, edi­ția a III‑a, orga­ni­zat cu pri­le­jul Zile­lor Comu­nei 23 August (23 August 2019, ora 16.00–20.00, la Cămi­nul Cul­tu­ral al comu­nei).


Man­ga­lia News, Vineri, 05.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply