Techirghiol — 120 de ani de balneologie maritimă românească — Conferință aniversară

0
313
Booking.com

Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 27–29 sep­tem­brie 2019, Con­fe­rin­ța ani­ver­sa­ră Techir­ghi­ol — 120 de ani de bal­ne­o­lo­gie mari­ti­mă româ­neas­că.

Va fi un minu­nat pri­lej să mar­căm naș­te­rea sta­țiu­nii Techir­ghi­ol și ani­ver­sa­rea a 120 de ani de bal­ne­o­lo­gie mari­ti­mă româ­neas­că printr‑o con­fe­rin­ță națio­na­lă, cu par­ti­ci­pa­re inter­națio­na­lă.

Prin pro­gra­mul ști­in­ți­fic al mani­fes­tă­rii vom oferi invi­ta­ți­lor noș­tri, dar și mem­bri­lor colec­ti­vu­lui de spe­cia­liști din Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol, posi­bi­li­ta­tea de a se expri­ma într-una din sec­țiu­ni­le con­fe­rin­ței: ști­in­ți­fi­că, medi­ca­lă, mana­ge­ment, turism bal­near, memo­ria­lis­ti­că, cul­tu­ra­lă, oma­gi­ind ast­fel înce­pu­tu­ri­le unei ramuri medi­ca­le de mare impor­tan­ță soci­a­lă, dar și pre­zen­tul, din per­spec­ti­va noi­lor teh­no­lo­gii, pe cori­fe­ii bal­ne­o­lo­gi­ei româ­nești, dar și pe cer­ce­tă­to­rii de astăzi.

Vom avea ca per­so­naj prin­ci­pal — din ori­ca­re abor­da­re și per­spec­ti­vă comu­ni­ca­țio­na­lă – lacul Techir­ghi­ol asu­pra căru­ia tre­bu­ie să veghem, să‑i cer­ce­tăm vir­tu­ți­le și să‑l redes­co­pe­rim.

Pro­pu­ne­rea noas­tră este atrac­ti­vă atât prin modul de orga­ni­za­re a sesiu­ni­lor cât și prin ofer­ta tema­ti­că, con­fe­rin­ța pri­le­ju­ind un schimb activ de infor­ma­ții pro­fe­sio­na­le util pen­tru fie­ca­re par­ti­ci­pant.

Să ne cin­stim îna­in­ta­șii, pri­vind spre vii­tor!


Man­ga­lia News, 13.07.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele