Spărgătorul de gheaţă Perseus, modernizat de Damen Mangalia

0
1236

Admi­nis­tra­ţia Flu­vi­a­lă a Dună­rii de Jos (AFDJ) Gala­ţi şi Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia au sem­nat, joi, la Gala­ţi, con­trac­tul de remo­to­ri­za­re şi reteh­no­lo­gi­za­re a navei Per­se­us, cel mai mare spăr­gă­tor de ghea­ţă al Româ­ni­ei şi navă-fanion a flo­tei mari­ti­me naţio­na­le. Con­trac­tul are o valoa­re de 50,4 mili­oa­ne lei fără TVA (cir­ca 10,6 mili­oa­ne de euro), va dura 24 de luni şi va echi­va­la cu pre­lun­gi­rea dura­tei de via­ţă a navei cu cel puţin 20 de ani, pe baza unui pro­iect rea­li­zat de Ship Design Gro­up din Gala­ţi.  

Acum 30 de ani, în peri­oa­da iulie-august 1989, nava Alba­tros 1, actu­a­lul Per­se­us, ple­ca din Brăi­la la Con­stanţa, pen­tru efec­tu­a­rea pro­be­lor de mare. „Acum sun­tem în 12 iulie 2019 şi, după trei dece­nii, aceas­tă navă va intra într-un pro­ces de remo­to­ri­za­re, un pro­ces care va dura maxi­mum 24 de luni şi după care nava va pri­mi cla­să de navi­ga­ţie aşa cum a fost con­stru­i­tă la Şan­ti­e­rul Naval Brăi­la, res­pec­tiv, remorcher mul­ti­fun­cţio­nal cu cla­să neli­mi­ta­tă de navi­ga­ţie, pre­cum şi cel puţin o dura­tă de via­ţă de 20 de ani”, a spus direc­to­rul gene­ral al AFDJ, Dori­an Dumi­tru.

Isto­ria reteh­no­lo­gi­ză­rii navei Per­se­us este şi ea una des­tul de lun­gă, de şap­te ani. A înce­put în 2012, dar la pri­ma achi­zi­ţie publi­că, din 2017, nu s‑a pre­zen­tat niciun ofer­tant, poa­te şi din cau­za sume­lor alo­ca­te, de cir­ca 8,7 mili­oa­ne de euro, con­si­de­ra­te pro­ba­bil insu­fi­cien­te. Indi­ca­to­rii au fost apoi revi­zui­ţi şi actu­a­li­za­ţi în mai 2018 şi s‑a relu­at pro­ce­du­ra, suma alo­ca­tă de la buget cres­când, prin hotă­râre de guvern, cu cir­ca 33 la sută, până la 50,4 mili­oa­ne de lei fără TVA, res­pec­tiv, 10, 6 mili­oa­ne de euro.

Con­trac­tul a fost adju­de­cat de Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia. „Sun­tem foar­te mulţu­mi­ţi de acest con­tract şi avem pla­nuri ambi­ţi­oa­se de a recru­ta mai mulţi mun­ci­tori, pen­tru că aces­ta nu este sin­gu­rul nos­tru pro­iect”, a decla­rat direc­to­rul gene­ral al Şan­ti­e­ru­lui Damen din Man­ga­lia, Chris Gro­nin­ger. „În aceas­tă pri­mă­va­ră, 250 de anga­ja­ţi de la Man­ga­lia au lucrat la Gala­ţi. Man­ga­lia a con­stru­it secţii şi cor­puri de navă pen­tru Damen Gala­ţi, dar lucru­ri­le s‑ar putea inver­sa anul vii­tor. Gala­ţi­ul face de 20 de ani nave pen­tru Damen şi cu sigu­ranţă că la acest pro­iect vom folo­si cunoş­tinţe­le extin­se de la Gala­ţi”, a mai spus şeful Damen Man­ga­lia.

Pe peri­oa­da desfă­şu­ră­rii lucră­ri­lor la Per­se­us, pro­ble­me­le apă­ru­te pe Dună­rea mari­ti­mă din cau­za gheţii (dacă vor apă­rea!) vor fi rezol­va­te cu aju­to­rul „fra­te­lui-gea­măn” Her­cu­les de la Con­stanţa şi cu nave­le AFDJ Gala­ţi 3, Ghe­or­gheni 2 şi Farul. De ase­me­nea, se află în sta­re avan­sa­tă şi pro­iec­te­le de achi­zi­ţie de către AFDJ Gala­ţi a patru remorche­re cu cla­să de ghea­ţă (două mari­ti­me şi două flu­vi­a­le), valoa­rea tota­lă a inves­ti­ţi­ei fiind de pes­te 126 mili­oa­ne lei, bani din fon­duri euro­pe­ne. Ter­me­nul de exe­cu­ţie pen­tru cele patru nave este de 16 luni din momen­tul sem­nă­rii con­trac­tu­lui.

Foto 1 și 2, gale­rie. Sem­na­rea con­trac­tu­lui pen­tru remo­to­ri­za­rea Per­se­us. Foto 3. Aşa va ară­ta Per­se­us după remo­to­ri­za­re. 


Man­ga­lia News, sâm­bă­tă, 13 iulie 2019. (sur­sa: viata-libera.ro, Galați).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply