Sătui de batjocură, jurnaliștii de la Info Sud-Est lansează expoziția-manifest „Palatul Reginei“

0
477

Voci puter­ni­ce ale soci­e­tă­ții civi­le con­stăn­țe­ne, jur­na­liș­tii de la zia­rul Info Sud-Est invi­tă con­ce­tă­țe­nii la o expo­zi­ție-mani­fest inti­tu­la­tă sim­plu „Pala­tul Regi­nei”, dar care, din­co­lo de pano­taj, se trans­for­mă într-un stri­găt de dure­re pen­tru un alt obiec­tiv din patri­mo­ni­ul local, extrem de valo­ros, lăsat pra­dă… sau luat cu jap­ca… sau pără­sit cu bună ști­in­ță… sau batjo­co­rit.

Wee­ken­duri la rând, auto­ca­re cu con­stăn­țeni plea­că spre Bal­cic, aco­lo unde se află cas­te­lul recu­nos­cut drept refu­giu al Regi­nei Maria, pen­tru că auto­ri­tă­ți­le con­stăn­țe­ne nu sunt în sta­re să‑i atra­gă către cel care cân­d­va era o biju­te­rie — Pala­tul Regi­nei, din sta­țiu­nea Mama­ia. (Ziua de Cosn­tan­ța).

Info Sud-Est vă invi­tă joi, 18 iulie, ora 17:00, la des­chi­de­rea Expo­zi­ți­ei ”Pala­tul Regi­nei” care va avea loc în sta­țiu­nea Mama­ia, în fața intră­rii prin­ci­pa­le a monu­men­tu­lui isto­ric.

Expo­zi­ția face par­te din cam­pa­nia zia­ru­lui Info Sud-Est, de infor­ma­re și con­ști­en­ti­za­re a situ­a­ți­ei în care se află  Pala­tul Regal din sta­țiu­nea Mama­ia, con­stru­it la ini­ția­ti­va Regi­nei Maria, între anii 1924–1926 și adus în sta­di­ul actu­al de rui­nă, după ce a fost trans­for­mat în club și exploa­tat săl­ba­tic și fără res­pec­ta­rea legii, apoi incen­di­at.

Expo­zi­ția este orga­ni­za­tă pen­tru ca oame­nii să afle poves­tea  unu­ia din­tre cele mai negre epi­soa­de de dis­tru­ge­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și isto­ric de la malul mării, pen­tru a înțe­le­ge că un ase­me­nea dez­as­tru poa­te fi repa­rat doar prin impli­ca­re și neu­i­ta­re și pen­tru a con­ști­en­ti­za că niciun alt monu­ment isto­ric din Con­stan­ța  nu tre­bu­ie să mai aibă, vreo­da­tă, ace­eași soar­tă.

Pro­gra­mul expo­zi­ți­ei:

- Joi, 18 iulie, 17:00 — 22:00, în fața Pala­tu­lui Regal din Mama­ia;
- Vineri, 19 iulie, 11:00 — 22:00, în fața Pala­tu­lui Regal din Mama­ia;
- Sâm­bă­tă, 20 iulie, expo­zi­ția se mută pe tera­sa Hote­lu­lui Intim, înce­pând cu ora 17:00 (str. Nico­lae Titu­les­cu, nr. 9).

Expo­zi­ție orga­ni­za­tă de zia­rul Info Sud-Est, cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ți­ei Tomis Anti­drog Con­stan­ța.


Man­ga­lia New, 15.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply