Șantierul Naval Damen Mangalia va moderniza spărgătorul de gheață Perseus, cel mai mare remorcher sub pavilion românesc

0
2406

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei: Admi­nis­tra­ţia Flu­vi­a­lă a Dună­rii de Jos Gala­ţi (AFDJ) şi Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia au sem­nat con­trac­tul de moder­ni­za­re şi reteh­no­lo­gi­za­re a remorche­ru­lui mari­tim mul­ti­fun­cţio­nal cu cla­să de ghea­ţă Per­se­us.

Con­trac­tul în valoa­re de pes­te 49 mili­oa­ne lei a fost câş­ti­gat de Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, remorche­rul mari­tim Per­se­us, de 6.600 cai pute­re, urmând să revi­nă pe apă după moder­ni­za­rea şi reteh­no­lo­gi­za­rea care vor dura 24 de luni.

Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia câști­gă con­trac­te mul­ti­ple din stră­i­nă­ta­te, iar acum se dove­deș­te a fi și un fur­ni­zor capa­bil să asi­gu­re și să moder­ni­ze­ze nece­sa­rul intern prin îna­l­tul stan­dard și exper­ti­za în con­struc­ția de nave. Acest tip de par­te­ne­ri­at de suc­ces între sta­tul român și medi­ul pri­vat are sco­pul de a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea de con­struc­ție nava­lă în Româ­nia, ceea ce este un plus pen­tru întrea­ga indus­trie și eco­no­mie româ­neas­că. Per­se­us este una din cele mai impor­tan­te nave afla­te în dota­rea auto­ri­tă­ți­lor româ­ne fiind un ele­ment vital pen­tru asi­gu­ra­rea unui trans­port flu­vi­al efi­cient pe Dună­re”, a decla­rat Nicu­lae Bădă­lău, minis­trul Eco­no­mi­ei.

Ne-am pro­pus ca Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia să fie un fur­ni­zor recu­nos­cut pen­tru exper­ti­za sa și cu o capa­ci­ta­te extin­să, atât pen­tru nece­sa­rul intern cât și pen­tru cel inter­națio­nal. Pro­iec­tul moder­ni­ză­rii celui mai mare remorcher al Româ­ni­ei, Per­se­us este o onoa­re pen­tru noi și va fi un motiv de mân­drie pen­tru toți nava­liș­tii din Man­ga­lia”, a decla­rat Chris Gro­nin­ger, Direc­to­rul Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia.

Pro­ce­sul de moder­ni­za­re se va con­cen­tra, prin­tre alte­le, pe înlo­cu­i­rea motoa­re­lor prin­ci­pa­le cu une­le de nouă gene­ra­ție, o nouă struc­tu­ră a comen­zii și echi­pa­men­te de radio-navi­ga­ție. Moder­ni­za­rea navei va redu­ce cos­tu­ri­le de exploa­ta­re ale navei şi va redu­ce gra­dul de emi­sii de noxe în atmosfe­ră. Reteh­no­lo­gi­za­rea va per­mi­te ca nava să-şi menţi­nă cali­tă­ţi­le ope­ra­ţio­na­le pen­tru urmă­to­rii 20 ani.

Date des­pre Per­se­us:

Remorche­rul mari­tim Per­se­us a fost con­stru­it în peri­oa­da 1987–1989, după un pro­iect ela­bo­rat în anul 1984, având pre­da­rea fina­lă în luna mai 1990. Aces­ta a fost con­stru­it pen­tru a fi folo­sit la sal­va­rea şi remorca­rea nave­lor mari­ti­me ava­ri­a­te sau eşu­a­te, spar­ge­rea gheţii pe sec­to­rul mari­tim al Dună­rii de Jos de la Suli­na până la Brăi­la (km 175), nava având cla­să de ghea­ţă G60, pre­cum şi la mane­vra nave­lor mari­ti­me în radă şi port, par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tă­ţi de stin­ge­rea incen­di­i­lor care se pro­duc la bor­dul nave­lor sau pe cheu, mane­vra şi remorca­rea plat­for­me­lor de foraj marin, apro­vi­zio­na­rea plat­for­me­lor de foraj marin în cazul unor furt­uni mai mari de gra­dul 4 de agi­ta­ţie al mării, dar şi pen­tru remorca­je mari­ti­me de linie.

Nava are, în pre­zent, pro­pul­sia asi­gu­ra­tă cu motoa­re 6L40/54A pro­du­se de ICM Reşi­ţa, sub licenţă MAN şi lini­i­le de arbori cu eli­ce cu pas regla­bil fabri­ca­te în Polo­nia şi pro­iec­ta­te pen­tru pute­rea nomi­na­lă de 3.300CP. Cen­tra­la elec­tri­că este com­pu­să din două gene­ra­toa­re die­sel de 630 KVA pro­du­se în Polo­nia, sub licenţă Sul­zer, două gene­ra­toa­re de 630KVA, acţio­na­te prin pri­za de pute­re de la reduc­to­rul insta­la­ţi­ei de pro­pul­sie şi un die­sel gene­ra­tor de ava­rie şi pen­tru sta­ţio­na­re de 165KVA, fabri­ca­ţie fos­ta RDG.

Motoa­re­le de pro­pul­sie, din dota­rea navei, sunt exe­cu­ta­te în teh­no­lo­gia ani­lor 1980, având con­su­muri de com­bus­ti­bil de 170÷190 g/CPh, faţă de con­su­mu­ri­le motoa­re­lor de ulti­mă gene­ra­ţie care se situ­ea­ză la 140÷160 g/CPh. In plus, emi­si­i­le de noxe depă­şesc limi­te­le actu­a­le impu­se de nor­me­le inter­na­ţio­na­le şi direc­ti­ve­le UE de pro­te­cţie a mediu­lui, făcând impo­si­bi­lă obţi­ne­rea docu­men­te­lor de navi­ga­ţie afe­ren­te zonei de navi­ga­ţie neli­mi­ta­tă, pen­tru care nava a fost pro­iec­ta­tă. Motoa­re­le de tipul 6L40/54A au fost fabri­ca­te în serie foar­te mică, în pre­zent nu se mai pro­duc.

Alte infor­ma­ții des­pre Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia

Vase de lux pen­tru croa­zi­e­re, nave de trans­port de tip RO-PAX și nave de cău­ta­re și recu­pe­ra­re dia­man­te de la mare adân­ci­me, vor fi con­stru­i­te în Man­ga­lia — în cel mai mare șan­ti­er naval din Euro­pa.

Con­trac­te­le majo­re recent sem­na­te vor per­mi­te ca la Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia să fie con­ti­nu­a­tă lun­ga tra­di­ție a con­struc­ți­i­lor nava­le în Marea Nea­gră. Sunt șase luni de când șan­ti­e­rul bene­fi­ci­a­ză de rețea­ua inter­națio­na­lă de vân­zări Damen, iar atra­ge­rea noi­lor con­trac­te majo­re vor per­mi­te ca șan­ti­e­rul să func­țio­ne­ze la capa­ci­ta­te maxi­mă încă din aceas­tă vară.

Noi­le con­trac­te sunt axa­te pe toa­te cele trei sec­toa­re de acti­vi­ta­te ale șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia: nave de croa­zie­ră, nave des­ti­na­te trans­por­tu­lui de pasa­geri și nave offsho­re.


Man­ga­lia News, 17.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply